Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BÄL KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BÄLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

461-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄL KYRKA (akt.), BÄLS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1250 - 1299

1270 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Bäl
Väskinde församling
Visby stift
Bäl kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Kyrkans byggnadshistoria
Bäl kyrka uppfördes i sin helhet under medel¬tiden. En föregångare till den nuvarande kyrkan anses ha uppförts redan under 1100-talets senare del, varav endast smärre partier återstår i kyrkans triumfbågsvägg.

Den nuvarande kyrkobyggnadens äldsta del är koret, vilket anses vara uppfört i början av 1200-talet. Långhuset och tornet byggdes vid slutet av samma århundrade. Tornet kom av allt att döma inte att fullbordas. I övrigt kan nämnas att kyrkogårdsmuren och de båda stigluckorna i densamma sannolikt härstammar från medeltiden.

Några andra förändringar än att ett fönster togs upp i tornet 1895 och e...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Stenkyrka på platsen, varav endast smärre partier återstår i triumfbågsväggen (GK). Strelow anger byggnadsåret till 1169 (SvK). Triumfkrucifix samt träskulptur ”Kristus i graven” (nu i GF; SvK).
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet, uppfördes till en äldre stenkyrka
År 1200 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Korportal
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Korparti
Koret byggdes (GK; SvK anger ”1220-25” och ”Valvet senare”).
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten (GK; SvK knyter dopfunten till långhusbygget).
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn. Ersatte en äldre kyrka, ifrån vilken murrester ingår i triumfbågsmuren
År 1250 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusportaler, kyrkans norra och södra sida
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Långhuset och tornet (sannolikt inte fullbordat) byggdes (GK; SvK anger ”1246” och byggmästaren till ”Elasticus”. Brunius anger byggnadsåret enligt Taxuslistan till 1246). Muralmålningar i interiören (GK) av ”Mikaelsmästaren” och/eller ”Apostlamästaren” (GKM). Triumfkrucifixet (GK; SvK anger ”omkr. 1260”). Krucifixpiedestalen återanvänd som kyrkans fattigstock (SvK).
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
s 1300-tal Fem träskulpturer från ett retabel av ”Bälsmästaren” (en Kristusfigur, o. 1350- tre apostlar och en biskop; SvK).
År 1329 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i koret över Jakob Gute och hans son Botvid (GK; SvK).
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i interiören (GK) av ”Passionsmästaren” (GKM).
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
o. 1430-60 Tre träskulpturer av ”Misericordieverkstaden” (biskop, misericordieman och S. Birgitta?; SvK).
År 1540 - 1559 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Två helgonbilder (S:ta Gertrud och S:t Olof) i träskulptur av allmogemästaren ”Rusticus” (SvK).
År 1620 - 1620 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka (enligt inskr. på nuvarande kyrkklockan; GKR).
År 1640 - 1659 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium av Johan Bartsch över en obekant prästfamilj (GK; ett inventarium från 1830 i ATA anger 1660).
År 1642 - 1642 Fast inredning - bänkinredning
Prästbänken, ursprungligen placerad i koret (GK).
År 1664 - 1664 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla

Johan Bartsch d ä (Konstnär)

År 1664 - 1664 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan av Johan Bartsch, bekostad av tingsdomaren Hans Lenson Gane (GK, SvK).
År 1670 - 1670 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över Jens Hansön Gane (GK, SvK).
År 1679 - 1679 Nybyggnad - Torn
”Klocketornet färdigt” antecknat i tionderäkenskaperna (SvK).
År 1690 - 1690 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium av Johan Bartsch över medlemmar av släkten Gane (GK).
År 1700 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över länsmannen i Bäl ting, Hans Jonson Gane (GK, SvK).
År 1700 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen (GK, SvK anger ”huvudsakl. 1705”). Prästbänken målades (daterad 1704; porträtten troligen föreställande kyrkoherden i Hejnum och Bäl 1698-1748, Johan Johansson Lutteman; GK; SvK anger tillkomsttiden till samma som för predikstolen).
År 1722 - 1722 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänktes av länsman Peter Gane o.h.h. (GK, SvK). Baldakinen från samma tillfälle; SvK).
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla (ATA).
År 1744 - 1744 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen målades (GK; SvK).
År 1750 - 1750 Ändring
En tornhuv med nuvarande utseende tillkom efter rikskollekt (Inskr., SvK).
År 1757 - 1757 Ändring - ombyggnad, port
Portbladen med snedställda bräder tillkom (SvK).
År 1781 - 1781 Ändring - ombyggnad, fönster
Blyinfattade rutor insatta i fönstren (trol., SvK).
År 1786 - 1786 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av G. S. Mayer, Stockholm (GKR).
År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad, golv
Nya trägolv (SvK).
År 1801 - 1801 Ändring - ombyggnad, takstol
Korets takstolar nybyggdes (Inskr., SvK).
År 1817 - 1817 Ändring - ombyggnad, takstol
Långhusets takstolar byggdes (Inskr.).
År 1824 - 1824 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona (ATA).
År 1830 - 1830 Ändring
(1830) Målad brädvägg fanns i tornbågen, tornrummet använt som sädesmagasin och virkesförråd (ATA).
År 1944 - 1944 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes (utan tillstånd från Byggnadsstyrelsen) av byggmästare Carl Nilsson, Visby efter ritningen från 1895 men med väggar av lättbetong. Ny skärm vid predikstolstrappan (ATA).

Carl Nilsson (Byggmästare)

År 1945 - 1945 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1945 - 1945 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkarna samt nya bänkar i tornrummet, borttagning av prästbänken, rengöring av väggar och valv samt kalkning av d:o (arbetena utförda utan Byggnadsstyrelsens tillstånd; ATA).
År 1956 - 1956 Fast inredning - bänkinredning
De nya bänkarna i tornet togs bort (?; ATA).
År 1957 - 1957 Fast inredning - bänkinredning
Konserveringsarbeten på bänkinredning och altarring (konstnär Curt Viberg), prästbänken återuppsatt i tornrummet (ATA)

Curt Viberg (Konstnär)

År 1965 - 1966 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Leif Olsson, Stockholm (GK, ATA) och Restaureringsteknik AB, Stockholm (ATA). Inre arbeten utförda 1965 av byggnadsfirma Hans Sandgren, Vallstena.  Vattenburet värmeledningssystem med oljepanna i sockenmagasinet, el-belysning.  Ommurning av altaret  Kalkstensgolv i koret och i tornrummet  Konservering av epitafierna (konservator Erik Olsson Sanda). 1965-66 Yttre arbeten utförda 1966 av AMS’ arbetsplats i Visby.  Tornhuven nybyggd efter den gamla konstruktionen men med spikplåtar på högbenen. ÅR BYGGNADSDEL ETC.: 1965-66  Nya faltak på täta undertak på kor, långhus och sakristia.  Borttagning av skorstenen, komplettering av åskskyddet.  Nytt klockdäck och invändig avvattning i tornhuven.  Hängrännor och stuprör på kor och långhus.  Spritputsen på fasaderna utbytt mot slätputs, lagning av väggarna i sakristian samt ny spritputs på densamma.  Droppbleck under fönstren, restaurering av långhusportalen och nytt vimpergtak på densamma.  Reparation av takstolarna över långhuset (åsk- och rötskador), dragstag på takstolarna över kor och långhus.  Förstärkning av triumfbågsmuren med betongbalk (efter förslag av ing. G. Hammarlund, Göteborg).  Brandsektionering samt inspektionsbryggor och belysning på vindarna (ATA).

Leif Olsson (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Ny orgel av John Grönwalls orgelbyggeri, Lilla Edet (ATA, ISO).

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 2001 - 2002 Ändring - restaurering
2001 Utvändig restaurering; projektör Jan Utas.  Klockdäcket reparerades.  Fasaderna tvättades, lagades och avfärgades.  Socklarna rengjordes och fogades om.  Blyspröjsadefönster restaurerades, korportalen tätades.  Ny åskledaranläggning monterades.  Vindsbelysningen, räcken och vilplan kompletterades (ATA, GF). Beslut om konservering av prästepitafiet och konservering och uppställning av gravhällar mot sockenmagasinet (GF). 2002 Invändig restaurering; projektör Jan Utas.  Medeltida muralmålningar togs fram.  Valven rengjordes, lagades och kalkades.  Trägolven såpskurades, kalkstensgolvet foglagades.  Konservering av altartuppsats, predikstol och bänkinredning.  Rekonstruktion av Mariaaltare med ursprunglig altarskiva.  Flyttning av prästbänk till koret.  Dendrokronologisk analys av takstolskonstruktion, virke fällt ca 1250 (GF).

Jan Utas (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Beslut om konservering av fattigbössan och konservering av gravvårdar, 2 fragment av gravhällar och 1 gravmonument i sandsten med texttavla i kalksten (GF).
År 2004 - 2004 Ändring
Ny textilförvaring i sakristian (GF).
År 2005 - 2005 Konservatorsarbeten
Konservering och utplacering av återbördade skulpturer. Tillverkning av hyllor och beslag som skyddar skulpturerna från stöld och skadegörelse. Konservering av portaler (GF).