Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ATLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ATLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Atlingbo 2007-01-15 063 (kopia).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ATLINGBO KYRKA (akt.), ATLINGBO KYRKA (akt.)

1270 - 1300

1270 - 1299

1878 - 1878

Gotland
Gotland
Gotland
Atlingbo
Vall, Hogrän och Atlingbo församling
Visby stift
Atlingbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkans byggnadshistoria
Atlingbo kyrka är - med undantag av sakristian - i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka kom till vid en byggnads¬etapp i början av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av denna äldre kyrkobyggnad – från 1150-talet – påträffades under golvet i kyrkan vid en restaurering 1956-57. En uppgift i Gutasagan om att Atlingbo skall ha varit den äldsta kyrkan i medeltredingen gör antagligt att även denna nu försvunna kyrka haft en företrädare, i så fall en träkyrka från 1000-talet.
Det nuvarande långhuset och tornet (med i...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Byzantios (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1230 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Korparti
Koret med den i plan spetsbågeformade absiden byggdes (SvK anger tillkomsttiden till ”omkr. 1215”).
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
1200-tal? Dopfuntslock av trä (endast bottenplattan bevarad).
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och ringkammare, bottenvåningen till ett aldrig fullbordat torn
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Långhuset och tornet (ej fullbordat men försett med hagioskop) byggdes (SvK anger att dessa byggnadsdelar uppfördes i etapper mellan 1240 och 1280. OBS! Återanvända medeltida tak-stolsvirken i tornets bjälklag). Koret byggdes på och välvdes (SvK anger tidpunkten för ombyggnaderna till ”omkr. 1275”).
År 1300 - 1329 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningsfragment i långhusets S fönster.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i korvalvet (Erik Olsson). Gravhäll över sonen Bostain från Atlings.
År 1470 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll över Johannes Isums.
År 1600 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i trä
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av trä (SvK anger att den tillverkades ”trol. av Rasmus Felderman”).
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålning (rankor) i korvalvet (E. Olsson).
År 1665 - 1665 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium över Johannes Olai och hans maka Ermegård.
År 1668 - 1668 Byggnadsarkeologisk undersökning
Rödkritespår på högben i tornet med årtalet 1668.
År 1670 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk.
År 1682 - 1682 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan målad (inskr.).
År 1684 - 1684 Ändring
Altarskrank, troligen tillkom även bekännelsepallen detta åt. Tjärades både taket och tornet vilket innebär att de var klädda med bräder.
År 1693 - 1693 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Målning från 1758

Rasmus Felderman (Konstnär)

År 1693 - 1693 Ändring
Predikstol av snickaren Rasmus Felderman. Dopfunten flyttad till koret. Altaret flyttat (SvK anger ”1694” men anser uppgiften – i dopboken – för osannolik, altaret bör vara orört sedan medeltiden).

Rasmus Felderman (Hantverkare - Snickare)

År 1694 - 1694 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt altar(absid-)fönster med vapenruta: ”H. MARTINUS LUNSBERG 1694”.
År 1697 - 1697 Ändring
Kyrkan ”späckad”, d.v.s. kalkputsad utvändigt.
År 1697 - 1697 Ändring
Kyrkan ”späckad”, d.v.s. kalkputsad utvändigt.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning Målade speglar i altarskranket (SvK anger tillkomsttiden för målningarna till ”slutet av 1700-talet”).
År 1704 - 1704 Ändring
Väggar och valv i kyrkorummet vitkalkade. 1704(?) Lades dragankare av trä genom murarna.
År 1709 - 1709 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
1709? Votivskepp (SvK anger ”1800-t).
År 1710 - 1710 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifix.
År 1740 - 1740 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Duva i predikstolens baldakin av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1743 - 1743 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1747 - 1747 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia (sannolikt avbalkning i koret).
År 1758 - 1758 Fast inredning - predikstol
Predikstolen förgylldes och målades av Magnus Möller och lärlingen Petter Möller, på bekostnad av Peter Storkman.

Magnus Möller (Konstnär)

År 1800 - 1801 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1800 - 1800 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes (SvK anger ”1800/1801”).
År 1803 - 1803 Arkitekturbunden utsmyckning
Nytt timglas.
År 1830 - 1850 Ändring - ombyggnad, yttertak
Vattentaken sänktes (troligen).
År 1830 - 1831 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nya sparrar på taken samt taktegel (tidigare brädtak på alla tak).
År 1838 - 1838 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i kyrkan.
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, yttertak
Stora taket omlagt med tegel(?), enl. SvK skedde detta 1830-31. Namnteckningar med rödkrita på hanbjälke i långhusets Ö del.
År 1878 - 1878 Nybyggnad
Tornhuven nybyggd (inskr. i vindflöjeln).
År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel
Orgelläktare och orgel (SvK anger orgelläktarens tillkomstår till 1888 och orgelns till 1892). Kyrkan målad, troligen invändigt (inskr. på baksidan av altartavlan).
År 1956 - 1957 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby: Reparation av tornhuv, yttertak (nya taktegel från Heby) och fasadputs. Takspån på sakristian byttes mot tegel. Hängrännor av trä på långhus (S) och på torn. Utbyte av glas i korets S fönster(?). Nya portar. Omputsning av väggar och valv. Golvomläggning. Ändring och ommålning av bänkar. Rivning av läktare, nytt orgelpodium. Flyttning av dopfunt. Elbelysning och vattenburen värmeledning.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Genomfördes en utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör NärBygg: Reparation av tornhuven. Spiran byttes, spirstången rengjordes samt rostkyddsmålades. Vindflöjeln nygjordes, den äldre som stod förlaga förvaras i församlingshemmet. Fasaderna rengjordes, putslagades och avfärgades. Samtliga takfall lades om och en ny åskskyddsanläggning monterades. Stendetaljerna sågs över med undantag av portalerna. Portbladen gjordes rena från svart täckande färg och tjärades. Sakristians dörr målades med linoljefärg. En ampelarmatur och en ljuskrona renoverades. Högtalaranläggningen installerades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
2001(?) Portalen till inclusoriet konserverades till inclusoriet av stenkonservator Marianne Gustafsson-Belzacq.

Marianne Gustafsson-Belzacq (Konservator)

År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
Fattigstocken, bekännelsepallen och nummertavlan konserverades av konservator Marja-Liisa Alm, Byggnadshyttan.

Marja-Liisa Alm (Konservator)

År 2007 - 2007 Ändring
En vit mässhake och rött sltarbrun konserverades av B. Ström, HV-LICIUM. Sakristian renoverades invändigt och ett nytt textilskåp installerades.

B Ström (Konservator)