Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD BOLSTADS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, BOLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_48-7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOLSTADS KYRKA (akt.)

1120 - 1180

1756 - 1761

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Bolstad
Bolstads församling
Karlstads stift
Bolstad kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2003:

Kyrkan har en korsplan med kor och sakristia i öster samt torn i väster. Den medeltida kyrkan förlängdes 1669-75 mot öster då det tresidigt avslutade koret tillkom. Korets planform uppvisar en svag lutning, vilket anses vara en påminnelse om hur Jesu huvud faller åt höger sida när han gav upp andan på korset. År 1756-61 tillbyggdes korsarmarna mot norr och söder och troligen också sakristian. Tornet är ursprungligt och det enda kvarvarande medeltida i stiftet.

Bolstads kyrkas äldsta delar, tornet och den intilliggande västra delen av långhuset, har genom en dendrokronologisk (årsringsdaterin...

Läs mer i eget fönster

År 1120 - 1180 Nybyggnad
Långhus, varav västra delen återstår och torn
År 1146 - 1147 Nybyggnad - Torn
Torn. Dendrokronologiskt daterat
År 1150 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt. Fyrsidig fot av sandsten. Cuppan av täljsten.
År 1500 - 1596 Nybyggnad - Vapenhus
Sannolikt på tornets sydsida. Finns omnämnt 1596.
År 1510 - 1514 Underhåll - golv
Golov av ekplank i långhus och kor.
År 1510 - 1514 Ändring - ombyggnad
Tornspiran byggs om
År 1669 - 1675 Nybyggnad - Korparti
Tresidigt
År 1675 - 1675 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan målad av Erik Grijs, Göteborg.

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

År 1752 - 1752 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nuvarande tornspiran uppförs efter en brand liksom nuvarande takresningen. Innertakets tunnvalv tilllkommer.
År 1756 - 1761 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1756 - 1761 Nybyggnad
Korsarmar
År 1756 - 1761 Rivning
Vapenhuset, sannolikt på tornets sydsida, tas bort.
År 1756 - 1761 Ändring - ombyggnad, port
Södra tornporten sätts igen. Troligen också en sydportal på södra långhusväggen (läget vilket framkom vid putsarbeten och murverksdokumentation 2002 finns markerat i putsen).
År 1766 - 1766 Ändring - ombyggnad, exteriör
Troligen putsas kyrkan utvändigt första gången.

Källa: Ekre: Om Bolstads kyrkas ålder, i Hembygden 1999. (Arkiv)

År 1769 - 1769 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet beläggs med kalkstenshällar.
År 1775 - 1775 Fast inredning - predikstol
Predikstol.

Erik Grund (Konstnär - Bildhuggare)

År 1800 - 1800 Underhåll
Kyrkan putsas in- och utvändigt.
År 1820 - 1820 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
I samband med invändig målning utfördes bl a av Anders Olsson, Vänersborg "åtskilliga prydnader såsom fyra pryderliga rosor i taket samt en mörkare list utmed takfoten" Av detta återstår idag rosorna i taket.
År 1832 - 1832 Underhåll - takomläggning
Skiffer ersätter spån som takbeklädnad. Spån på spiran kvar till 1942.
År 1843 - 1843 Underhåll - takomläggning
Tornspiran omspånad
År 1849 - 1849 Ändring - ombyggnad, fönster
Utvidgning av fönsteröppningarna. Enligt uppgift upptas också korsarmarnas syd- respektive nordfönster (lite oklart, jämför 1894).
År 1854 - 1854 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad. Ritad av Ludvig hedin, byggd av J N Söderling.

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1861 - 1861 Underhåll - golv
Omläggning av kalkstensplattorna.
År 1894 - 1894 Ändring - restaurering
Större renovering i nygotisk anda.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstoring av fönsteröppningar. Storrutiga fönster. Enligt uppgift nya fönsteröppningar i korsarrmarna mot norr och söder (lite oklart jämför 1849). Enligt ritningarna också rosettfönster ovan ytterdörrarna till norra och södra korsarmen.
År 1894 - 1894 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar.
År 1894 - 1894 Fast inredning - altarring
Troligen tillkommer nuvarande altarringen.
År 1894 - 1894 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ommålad.

Wilhelm Dahlbom (Konstnär)

År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel
Orgeln men ej fasaden ombyggd.
År 1915 - 1915 Fast inredning - läktare
Ritning, förslag till läktarbröstning. Troligen utfört.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1933 - 1934 Fast inredning - predikstol
Baldakinen och symbolerna på korgen tillkommer. Tavlan över trappan förses med texter.
År 1933 - 1934 Specifika inventarier - altartavla
Målningar framtagna och rekonstruerade. Restaurering.
År 1933 - 1934 Ändring - restaurering
Större renovering bl a med syftet att "återställa" efter 1894 års renovering. Ritningar av Yngve Kernell, Göteborg 1927 efter program av Axel Forssén, Göteborg.

Axel Forssén (Arkitekt)

Yngve Kernell (Arkitekt)

År 1933 - 1934 Ändring - ombyggnad
Tornets bottenvåning inreds till vapenhus efter att varit bl a vedförråd sedan 1700-talet. Den gamla porten på sydsidan tas upp igen och trappan till läktaren flyttas från kyrkorummet. Runt tornet fanns en 1,5 m hög vall på alla sidor som tas bort utom på västra sidan. Antas ha varit en sekundär stödkonstruktion tillkommen på 1750-talet.
År 1933 - 1934 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning och ändrad färgsättning. Framtagning av de målade rosorna (1820) i taket. Troligen tillkom den spetsflikiga cirkeln i takets mitt.
År 1933 - 1933 Byggnadsarkeologisk undersökning
Utförd av landsantikikvarie Nils Ivan Svensson i samband med värmeledning.

Nils Ivan Svensson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1933 - 1934 Teknisk installation - värme
Lågtrycksvärmeanläggning med pannrum under sakristian och koret.
År 1933 - 1934 Ändring - ombyggnad, port
Porten på tornets sydsidan upptas efter att varit igensatt sedan 1700-talet. Nya portar som dubbla pardörrar på södra och norra korsarmen.
År 1933 - 1934 Ändring - ombyggnad, fönster
Förminskning av fönsteröppningarna. Nya fönster med små rutor. Nya innan fösnter.
År 1933 - 1934 Teknisk installation - el
Belysning
År 1933 - 1934 Fast inredning - bänkinredning
De nuvarande bänkarna erätter bänkar från 1894.
År 1933 - 1934 Fast inredning - altarring
Ny sluten halvcirkelformad altarring.
År 1938 - 1938 Fast inredning - altare
Dopaltare vid södra korväggen.

Yngve Kernell (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Övre delen av tornet: Nytt klockstolsbjälklag, nya klockbockar, plank och luckor. Ny trappa mellan de båda övre våningarna.
År 1942 - 1942 Underhåll - takomläggning
Omläggning av torntaket från spån till skiffer.
År 1948 - 1948 Ändring
Minnestavlor på södra korsarmens fasad över prosten Fjellman och Florelius med hustrur.
År 1953 - 1953 Ändring
Minnestavla på södra korsarmens fasad över komministern Sven Wahlström med hustru.
År 1958 - 1959 Fast inredning - orgel
Orgeln men ej fasaden ombyggd.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna ommålade.
År 1967 - 1967 Teknisk installation - el
Åskledare
År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, yttertak
Isolering med mineralull.
År 1987 - 1987 Fast inredning - altarring
Den femsidiga öppna altarringen (troligen från 1894) återinsatt (togs bort 1934) efter renovering av Paul Andersson.
År 1987 - 1987 Fast inredning - altare
Träöverbyggnad på altaret tas bort. Liksom en upphöjning av av trä på stengolvet innanför altarringen
År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hela kyrkorummet ommålat förutom rosorna i taket. Bibehållen färgsättning förutom marmoreringar på bängavlar, läktarkolonner, läktarbarriären och innerdörrar. Målningsarbetet huvudsakligen utfört av Lars Dahlin, Bolstad samt My Leffler och Anna Lena Hansen, Stockholm.
År 1988 - 1988 Fast inredning - bänkinredning
De tre främsta bänkarna vid predikstolen borttagna.
År 1988 - 1988 Underhåll - interiör
Tavlan över predikstolstrappan renoverad.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett i vapenhuset. Litet rum med tvättställ inbyggt i sakristian.
År 1996 - 1996 Dendrokronologisk undersökning
Trävirke i tornet visar på en datering omkring 1150.

Alf Bråthen (Konstruktör)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Putslagningar och avfärgning av fasaden samt fyra grindstolpar mot parkeringen. Helt ny puts på på fyra grindstolpar mot norr och öster. Målning av takfot, gavelspetsar, luckor och dörrar. Byte av hängrännor och stuprör. Markarbeten runt grundmuren, grävning för dagvattenledning.
År 2002 - 2002 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation av Jan Johansson och Sonia Jeffery, Regionmuseum Västra Götaland. Upptäckt av sydportal nära tornet viken överputsades igen och är markerad i putsen.
År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av nytt värmesystem.
År 2012 - 2015 Underhåll - målningsarbete

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Haglunds Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2015 - 2015 Underhåll - takomläggning
Omläggning skiffertak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Jörgen Lindéns Bygg & Skiffertaksteknik AB (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Teknisk installation - larm
Installation utrymningslarm.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)