Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORÅS BRÄMHULT 12:1 - husnr 1, BRÄMHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_026.31b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRÄMHULTS KYRKA (akt.)

1450 - 1499

1796 - 1798

Västra Götaland
Borås
Västergötland
Brämhult
Brämhults församling
Skara stift
Kyrkbacken 10

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Brämhults kyrka uppfördes under 1400-talet med timrad stomme och ersatte då en äldre träkyrka, troligen från 1200-talet enligt fynd och iakttagelser vid sentida golvarbeten. Eventuellt hade den i sin tur en stavkyrka som föregångare. Uppgifter finns om att man innan socknen hade någon egen kyrka tog sig till Kattunga kyrka. Brämhults kyrka är idag en av få timrade kyrkor i Västergöland med medeltida ursprung som består, men en gång var de vanliga för trakten. I Sverige finns endast 12 medeltida träkyrkor bevarade, de flesta i Småland och Västergötland. Av denna medeltida träkyrka återstår endast långhusets västparti, dendrokronologi...

Läs mer i eget fönster

År 1450 - 1499 Nybyggnad
Långhus. Daterat till omkring 1495 vid dendrokronologisk undersökning. Ett ursprungligt, rakslutet och smalare kor revs senare
År 1479 - 1479 Invigning
Pergamentsbrev från biskop Brynolf i Skara till kyrkan finns detta år och anses kunna stipulera invigningsåret. Kyrkan har med all sannolikhet uppförts under 1400-talets senare del.

Karling, Sten (1955) Kyrkorna i Borås och Brämhult, Borås och Brämhults församlingar, Borås; Brämhults kyrka, broschyr i kyrkan, Brämhults kyrkoråd. (Arkiv)

År 1670 - 1670 Underhåll
Kyrkan är förfallen. Reparerationer vidtogs, till stor del bekostat av Anders Larsson, Göteborg/Borås, och fortsatte i i decennier framöver.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv (Arkiv)

År 1702 - 1703 Ändring - ombyggnad, yttertak
Välvt innertak byggs.

Abraham klensmed (Hantverkare)

Petter Lindqvist (Hantverkare - Snickare)

År 1702 - 1703 Fast inredning - altare
Altardisken kläs in.

Petter Lindqvist (Hantverkare - Snickare)

År 1702 - 1703 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv lägges.

Abraham klensmed (Hantverkare)

Petter Lindqvist (Hantverkare - Snickare)

År 1702 - 1703 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar.

Abraham klensmed (Hantverkare)

Petter Lindqvist (Hantverkare - Snickare)

År 1731 - 1731 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstergaller sätts in i sakristian och fönstren förses med utvändiga luckor.
År 1731 - 1731 Underhåll - takomläggning
Västra vapenhuset får spåntak.
År 1736 - 1736 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tak, läktarbröstning och bänkar dekormålas.

Detlef (Ditlof) Ross (Konstnär - Dekormålare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1736 - 1736 Specifika inventarier - altartavla
Uppförs "vid samma tid" som målningarna, kalvariegrupp.

Jonas Elfvenberg (Konstnär)

År 1761 - 1761 Underhåll - takomläggning
Spåntak byts till tegelpannor, flöjlar sätts upp.
År 1767 - 1767 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket byts åter till spån.
År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet sänks i västra vapenhuset.
År 1789 - 1789 Fast inredning - altare
Altardisken utvidgas, målas året efter.

Johan Cederberg (Hantverkare - Målare)

År 1796 - 1798 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Pehr Eriksson från Bredared (Byggmästare)

År 1796 - 1798 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia åt söder.

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Pehr Eriksson från Bredared (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1796 - 1798 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väster, ersatte ett äldre från 1600-talet

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Pehr Eriksson från Bredared (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1796 - 1798 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängs 13 alnar österut och höjs sju alnar. Läktartrappan i långhuset tas bort, ny görs i vapenhuset.

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Pehr Eriksson från Bredared (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1796 - 1798 Nybyggnad - Korparti
Tresidigt kor byggs med dörr åt norr. Ersatte ett medeltida kor.

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Pehr Eriksson från Bredared (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1796 - 1798 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna byggs om.

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Pehr Eriksson från Bredared (Byggmästare)

Trumslagare Nils Stolt (Hantverkare - Snickare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1796 - 1798 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ross takmålningar tas bort, placeras delvis i taket under läktaren och i västra vapenhuset.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1796 - 1798 Rivning
Gamla sakristian och vapenhuset rivs.

Carl Fredrik Fredenheim (Arkitekt)

Pehr Eriksson från Bredared (Byggmästare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1798 - 1798 Återinvigning
Kyrkan återinvigs 8/7 1798.
År 1798 - 1798 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol installeras, skänkt av Olof Reinholdsson.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1799 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ersätts med nytt kors, gåva av CG Bergin och frun Catharina Lund. Predellan textas.

Johan Cederberg (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1799 - 1799 Ändring - ombyggnad, exteriör
Taket spåntäcks, ytterväggarna får stående panel.
År 1799 - 1799 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Träd planteras.
År 1800 - 1800 Fast inredning - bänkinredning
Bockhornsbeslagen tillverkas. Ett par äldre sparas på rad 13.
År 1804 - 1804 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nya träd ersätter döda samt planteras vid vägen.
År 1816 - 1816 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning.

J.B. Scherman (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1816 - 1816 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ross väggmålningar målas över med smaragdgrön färg, draperier kring fönstren, tandlist under taket och inskriptioner över kordörrarna. Måleriet uppges ha skett under Schermans "verksamma och nitiska ombestyrande". Konstnären kan ha varit Cederberg.

J.B. Scherman (Obestämd yrkestillhörighet)

Johan Cederberg (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1830 - 1830 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Stenmurarna omläggs och förbättras.
År 1843 - 1843 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Grindarna köps från Caroli kyrka i Borås, troligen gjorda 1824. Stolpar lika Carolis uppförs i nordvästra murhålet.
År 1868 - 1868 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning åt öster i några år framöver. Murarna omläggs.
År 1875 - 1875 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Grindstolparnas klot avlägsnas.
År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönstret sätts igen, två nya tas upp på sidorna. Läktarfönstren tas upp i väster.

August Nilsson (Hantverkare - Målare)

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

J Persson, Espered (Hantverkare - Snickare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - bänkinredning
Korbänkar tas bort.

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - altare
Altaret görs större.

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - bänkinredning
Korbänkar tas bort.

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillverkas.

August Nilsson (Hantverkare - Målare)

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

J Persson, Espered (Hantverkare - Snickare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - altarring
Altarringen ändras från sjukantig till rundad.

August Nilsson (Hantverkare - Målare)

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

J Persson, Espered (Hantverkare - Snickare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ljudtak tillverkas.

August Nilsson (Hantverkare - Målare)

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

J Persson, Espered (Hantverkare - Snickare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1879 - 1879 Underhåll - takomläggning
Spåntaket ersätts med svartmålad plåt.
År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad, port
Sakristian får dörr åt öster.

Axel Theodor Lignell (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel
Kammarorgel inköps.
År 1893 - 1893 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning åt nordväst. Murarna omläggs.
År 1917 - 1917 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1922 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Taket målas i barockpastisch. Gamla målningar på läktarbröstningen tas fram och en ny fyllning görs.

John Hedæus (Konstnär)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör
Predikstolen målas om. Nummertavlan målas i tempera, ny kredering och ny vridanordning. Äldre oljemålning konserveras. Interiören målas i grått, väggarna med oljefärg, tak och list, läktartak och pelare renskrapas, lutas och målas med matt oljefärg. Övrigt lutas och oljemålas, bänkutsidor och dörrar laseras gulbrunt på ekimitationen.

Gustaf Härberthz & Dahl (Firma)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Målarmästare Linhult (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1925 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv och bjälkar. Koret vidgas.

Byggnadsfirma Oskar & Albin Johansson (Firma)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Stenhuggare Hydén (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1925 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar tas bort i öster.

Byggnadsfirma Oskar & Albin Johansson (Firma)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1925 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas sätts in.

Byggnadsfirma Oskar & Albin Johansson (Firma)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1922 - 1925 Underhåll - takstol
Takkonstruktionen förstärks, bindbjälke görs på varannan takstol över långhus. Tegeltak läggs ovanpå plåttaket, djupt kupigt falstaktegel.

Byggnadsfirma Oskar & Albin Johansson (Firma)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Stenhuggare Hydén (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1925 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på innertak.

John Hedæus (Konstnär)

År 1925 - 1925 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Grindstolparnas klot återförs.
År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Värmeanordningen ändras, kaminen flyttas till dörröppningen i nordöst, dörren tas bort, vapenhuset blir eldningsrum, skorsten längs hela rummets bredd, slätputsad inåt, grå, vitkalkad utåt.

Byggnadsfirma Oskar & Albin Johansson (Firma)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Stenhuggare Hydén (Hantverkare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1940 Fast inredning - bänkinredning
Fyra bänkrader tas bort i sydöst, tre i nordöst, 16 rader återstår.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1940 Fast inredning - predikstol
Predikstolens fot blottas när bänkar tas bort, vill göra om den enligt en ritning från 1879, men foten avlägsnades troligen istället eftersom någon sådan inte finns idag.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1940 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Brudstenen placeras på gräsplanen vid kyrkan. En vattenledning anläggs. Timvisaren från 1736 repareras och får sin nuvarande placering.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1940 Teknisk installation - el
Elvärme och -belysning installeras (gamla elledningen skadad av åsknedslag). Kaminen i nordöstra dörrhålet tas bort.

Einar Lundberg (Arkitekt)

John V Hanssons elektriska affär (Firma)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
Korgolvet förlängs. I norra vapenhuset byter dörr och fönster plats.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1951 - 1951 Underhåll - grundförstärkning
Grunden är för låg och rötskadad, kyrkan lyfts och ett betonggolv görs under nytt trägolv . Ett skrin med historik och renoveringsfakta muras in i kyrkgolvet.

Oscar Johansson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, trappa
Yttertrapporna höjs med hällar från gamla gårdar som byggmästare Johansson samlade in.

Oscar Johansson (Byggmästare)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning kyrkogård åt öster.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1954 Konservatorsarbeten
Äldre målningar tas fram och konserveras på bänkdörrar och västväggen, där de placeras i ordning och målas i där det saknas. Läktarbröstningen renoveras färgmässigt. Takmålningar "friskas upp". Tandsnitt under taklist framtas. Korset omförgylls. Två fyllningar från gamla predikstolen dekorerade av Detleff Ross sätts upp på väggen.

Erik Rodén (Konstnär)

Olle Hellström (Konservator)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1954 Fast inredning - altarring
Altarringen får öppning.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Taklagningar. Dörrar renskrapas, lås bytes. Nordöstra vapenhuset får innerdörr, värme etc. Sakristians väggar och tak målas, dekor i taket.

Rolf Persson (Arkitekt)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1954 Ändring - ombyggnad, fönster
Glas i gammal stil i fönstren. Innanfönster på läktaren.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader tas bort på båda sidor, 13 rader kvar. Bänkrenovering; rygg lutas, sits sänks, avstånden breddas, ljushållare, målas i brunt, grågröna inuti.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1952 - 1954 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt skrudskåp i sakristian.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning med oljefärg.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt skänks av Myrås kyrkliga syförening.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Gammaldags utomhusarmatur uppförs.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
1800-tals orgel av Blomqvist med fem 1700-talspipor från Nöttja i Småland, med fasad från 1936 av Wadsjö, Abrahamsson och Linné, köps, renoveras och installeras av Tostareds kyrkorgelfabrik. Ytterligare en stämma anordnas.

B Linné (Konstnär)

Erik Abrahamsson (Konstnär)

Harald Wadsjö (Arkitekt)

J.M. Blomqvist (Orgelbyggare)

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1954 - 1954 Återinvigning
Återinvigs 23 maj.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1954 - 1954 Specifika inventarier - altartavla
Altarkorset återförs. Altartavlan flyttas, ersätts med ny.

Bengt Andersson (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1969 Underhåll - målningsarbete, interiör
Färgsättning av koret. Bänkkvarterens ytterväggar får samma färg och marmorering som bänkarna, dopfunten, ambon och delvis predikstolen.

Målarmästare Håkansson (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1969 Fast inredning - altaruppsats
Ny färg i aediculan, rödbrun marmorering.

Målarmästare Håkansson (Hantverkare - Målare)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1969 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla, väv, broderi.

Folke Heybroek (Konstnär)

Mieke Heybroek (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1969 Fast inredning - altare
Nytt altare med ylleantependium i mitten, ett per kyrkoår med kristna symboler. Altarets hörnpelare och listverk beläggs med guld, hörnfälten rödmarmoreras. Symbolerna görs av Hanschildt.

Beatrice Heybroek (Konstnär)

Fia Hanschildt (Konstnär)

Folke Heybroek (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1969 Fast inredning - altarring
Kläs om, tunnare stoppning, mustigare målning föreslås.

Folke Heybroek (Konstnär)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1972 - 1979 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas i etapper, öster, väster, nordväst. Minneslund.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1980 - 1983 Ändring - tillbyggnad
Norra vapenhuset byggs till österut med wc och kapprum, handikappanpassningar görs.

Arkitekterna De Fyra Byggnadsvårdskonsult AB, Göteborg (Arkitektkontor)

Perolow Jonsson (Arkitekt)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel
Ny orgel installeras med 14 stämmor, som sidoställs.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1987 - 1987 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av vindsbjälklaget över kyrkorummet.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaden målas.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1990 - 1990 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny ljudanläggning.

Borås kyrkliga samfällighet (Arkiv)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - larm
Larm installeras.

Borås kyrkliga samfällighet (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kompletteringsmålning av fasad.

Borås kyrkliga samfällighet (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Textilskåp i sakristian byggs om, trägolvet tas fram igen.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny ytterbelysning på kyrkogård och parkering.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Rengöring, retuscheringar, konservering av bänkar.

Christer Wildenstam (Konservator)

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av kyrkans fasad.

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - larm

Antikvarisk-Topografiskt Arkiv, Stockholm (Arkiv)

År 2007 - 2010 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av träpanel, fönster, dörrar, takfot, vindskivor, fönsterluckor med linoljefärg

Magnus Målar´n Borås (Firma)

År 2009 - 2010 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tak med enkupigt lertegel

Sjuhärads Bygg AB (Firma)

År 2016 - 2016 Underhåll - interiör
Renovering/ombyggnad av det södra vapenhuset med nytt pentry, ny panel på väggar och tak. Nytt golv i vapenhus och wc, målning av golv i koret.

PEAB (Firma)