Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA JÄLLBY 14:1 - husnr 1, JÄLLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_036:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄLLBY KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1655 - 1664

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Jällby
Hudene församling
Skara stift
Jällby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Jällby kyrka har tidigare ansetts vara en medeltida träkyrka eftersom virke från 1100-talet finns i stommen av liggande furutimmer, men enligt dendrokronologiska dateringar är kyrkan inte äldre än från 1600-talet, sannolikt från 1660. Mellersta delen av kyrkan är hursomhelst äldst och hur stor omfattning som eventuellt är medeltida är okänt. Eftersom kyrkplatsen är medeltida har här stått en tidigare kyrka, antagligen från sent 1100-tal eller 1200-talet. Enligt traditionen var den en offerkyrka och somliga menar att den därtill var uppförd av munkar. Delar av den äldre kyrkan kan givetvis finnas kvar eller återanvända i nuvarande ky...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1250 - 1350 Specifika inventarier - altarskåp
År 1600 - 1700 Nybyggnad - Sakristia
År 1655 - 1664 Nybyggnad
Långhus och kor. Kyrkan är dendrokronologiskt daterad till cirka 1660.
År 1745 - 1745 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängs åt väster. Nya utrymmet nyttjas som vapenhus.
År 1745 - 1745 Nybyggnad - Torn
Tillbyggnaden förses med ett gaveltorn.
År 1747 - 1747 Specifika inventarier - kyrkklocka

Andreas Wetterholz (Klockgjutare)

År 1767 - 1767 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
De nyligen brädfodrade innerväggarna förses med målningar av scener ur Kristi liv.

John Ljung (Konstnär)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1845 - 1845 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus i väster. Det gamla inreds som del av kyrkorummet.
År 1845 - 1845 Nybyggnad - Vapenhus
År 1868 - 1869 Nybyggnad - Korparti
Fullbrett, rakt avslutat kor. Vid detta tillfälle övermålas takmålningarna i kyrkans äldsta del. En relikgömma påträffas när det medeltida stenaltaret rivs.
År 1869 - 1869 Nybyggnad - Sakristia
Gamla koret (lägre och smalare) flyttas och fogas till nya korets östgavel.
År 1870 - 1870 Specifika inventarier - altartavla

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1870 - 1870 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1888 - 1888 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1918 - 1918 Fast inredning - port
Ny port. Gamla medeltidsporten deponeras till Ramnakyrkan, Borås museum.
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1922 - 1922 Fast inredning - port
Sakristidörr.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkkvarteren får nya golv, sitsar och bröstpanel. Gamla inventarier placeras åter i kyrkorummet. Den slitna altartavlan placeras i sakristian.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av vapenhus och sakristia. Väggmålningar rengörs och bättras något. Inredningen bättringsmålas och predikstolen marmoreras. I koret målas en blinddörr till sakristian.

C J Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1922 - 1922 Underhåll - takomläggning
Lagning och tjärning av spåntak. Helt ny spåntäckning i norr. Torntakets plåt målas.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning.
År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Främre bänkraden slopas. Nytt golv läggs in.
År 1954 - 1954 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning utifrån framtagen äldre bemålning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1954 - 1954 Konservatorsarbeten
Konservering av väggmålningar, altarskåp och madonna.

Olle Hellström (Konservator)

År 2012 - 2013 Ändring - ombyggnad, golv
Allt golvbjälklag har bytts ut i hela kyrkan förutom i vapenhuset . All humusrik jord har grävts ur och marken har isolerats med stenull och makadam. De gamla golvbräderna lades sedan tillbaka

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2012 - 2013 Underhåll - stomme
Syllstockarna mot norr och söder har bytts ut i den äldsta delen av kyrkan. I vapenhusets västra del har man skrätt bort ca 2 tum av syllen och lagt en papp mellan stenen och syllstocken. Syllarna har bundits samman med smide och skruv

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2012 - 2013 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tak på långhus, sakristia och vapenhus med nya sågade tjärdoppade takspån av furu.

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2012 - 2013 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fasad, fönster, dörrar samt ljudluckor

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2012 - 2013 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ny trappa och handikappramp är byggd vid den västra entrén

Byggtjänst i Främmestad AB Tage Brolin (Firma)

År 2012 - 2013 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av innertak, dörrar och bänkinredning

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

År 2012 - 2013 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, altaruppsats,läktarbarriär, tak och väggmålningar

G. Eldh-Konservering-Måleri-Byggnadsvård (Firma)

År 2012 - 2013 Teknisk installation - el
Allt befintligt kablage, bänkvärmare och elcentral har rivits och ersatts med nytt.

El-service Rydsmo AB (Firma)

År 2012 - 2013 Dendrokronologisk undersökning
En dendrokronologisk undersökning är gjord av universitetet i Lund och visar att delar av timret i den äldsta delen är från xxx

Traditionsbärarna (Firma)

År 2012 - 2013 Byggnadsarkeologisk undersökning
Då restaureringsarbetena påbörjades gjordes en undersökning av framförallt takstolarna. Undersökningen gjordes av Institutionen för kulturvård samt även senare av Traditionsbärarna. Det man kunde iaktta var att vinden hyste en takkonstruktion av romansk typ där timmerstommen är bearbetade med s.k sprättäljning.Det finns även ett spännande”fönster” i östra gavelröstet som möjligen kan ha innehållit en glasbit eller liknande. På norrsidan upptäckte man att det äldsta långhusets nordöstra hörn hade en speciell och ovanlig timmerknut, vilken enligt Traditionsbärarna hade stora likheter med kyrkan i Södra Råda och alltså har medeltida ursprung.