Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE VEDUM 15:1 - husnr 1, KINNE-VEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kinne-Vedums kyrka, ext, negnr 03-208-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KINNE-VEDUMS KYRKA (akt.)

1185 - 1194

1185 - 1194

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Kinne-Vedum
Götene församling
Skara stift
Kinne-Vedums kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

KINNE-VEDUMS KYRKA- Kyrkan uppfördes under 1100-talet, möjligen av Othelriks byggnadshytta. Tornet tillfogades troligen ca 1200. Kyrkorummet välvdes på 1400-talet. Dopfunten är från 1100-talets senare del. En tronande madonna är från 1200-talet, en stående madonna och ett krucifix från 1400-talet. Från den medeltida kyrkan återstår även murar och valv, flera stavkorsstenar och liljestenar, ett absidfönster, en tornglugg i väster, en nockåsbjälke och altaret. Takfotsplankorna på absid och långhus har spår av reliefformade ornament (drakslingor). På 1600-talet byggdes ett gravkor (nuvarande sakristia) för familjen Dufva norr om kore...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1185 - 1194 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid. Dendrokronologisk datering till ca 1190.
År 1185 - 1194 Nybyggnad - Korparti
År 1185 - 1194 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1190 - 1190 Dendrokronologisk undersökning
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1499 Valvslagning
År 1600 - 1629 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen byggt som gravkor för familjen Drufva.
År 1691 - 1691 Fast inredning - predikstol

Nils Bratt (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning

Carl Gustaf Hoijst (Konstnär - Dekormålare)

Johan Laurell (Konstnär - Dekormålare)

År 1702 - 1702 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornet inlemmas med kyrkorummet. Triumfbågen vidgas.
År 1736 - 1736 Fast inredning - läktare
År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad, port
Västportalen upptas.
År 1817 - 1817 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstoras.
År 1891 - 1891 Fast inredning - orgel

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Fast inredning - bänkinredning

Anders Roland (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny predikstolstrappa. Nya golv. Ny kamin. En altaruppsats från 1700-talet avlägsnas.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Konservatorsarbeten
Underliggande färglager på predikstol och i valv framtas och förbättras.

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga. Pannrum byggs under sakristian.

Paul Buller (Byggmästare)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning.
År 1931 - 1931 Konservatorsarbeten
Rengöring av valven.

K J R Johansson (Konstnär)

År 1931 - 1931 Underhåll - takomläggning
År 1950 - 1950 Fast inredning - läktare
Läktaren rivs. Årtalet något osäkert.
År 1963 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Rengöring och ommålning av kyrkorummet. En romansk valvbåge, inmurad i västväggen, placeras i koret. Nytt korgolv. Ny predikstolstrappa. Östligaste bänkparet avlägsnas.

Anders Ekman (Arkitekt)

Kullgrens Rörledningsfirma (Firma)

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1964 Ändring - ombyggnad, fönster
Förminskas och får blyinfattade glas.

Anders Ekman (Arkitekt)

Kullgrens Rörledningsfirma (Firma)

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1964 Teknisk installation - värme
Oljepanna.

Anders Ekman (Arkitekt)

Kullgrens Rörledningsfirma (Firma)

År 1963 - 1964 Fast inredning - altarring

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna ombyggs, varvid gamla bänkdörrar återanvänds.

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1964 Specifika inventarier - textilskåp

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1963 - 1964 Fast inredning - orgel

Anders Ekman (Arkitekt)

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Fasaden fogstryks efter tvätt. Lagning av tak.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol och bänkdörrar.

Alf Hedman (Konservator)

År 2007 - 2007 Underhåll - exteriör
Omläggning av skiffertak. Befintligt skiffer bibehölls på korets takfall, långhustakets norra fall samt sakristia och vapenhus. Den gamla takpanelen på långhus- och kortaken kvarligger med näverlager ovanpå. Ovanpå detta lades ny råspontpanel på läkt och på panelen papp. Sakristians skorsten revs. Nya plåtbeslag av bly vid tornvägg och långhusvägg. Nya vindskivor och vindskiveplåtar av koppar. Stuprör och hängrännor av koppar är utbytta och justerade på absiden.

Ateljé Arkitekten (Arkitektkontor)

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Takskifferspecialisten AB (Hantverkare)

År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Komplettering av hängrännor och stuprör på kor och sakristia

Anders Gertsson (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol.

Annica Björklund (Konservator)