Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM STORA MALMS KYRKA 1:1 - husnr 1, STORA MALMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3217-018

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA MALMS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1225 - 1275

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Stora Malm
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Stora Malms kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkans fasader renoverades. Fasaderna blästras, lagas och avfärgas. Sockeln målades med svart slamfärg.Vid ingången till Erisbergskoret utfördes en betongsockel som anslag för befintliga järnportar och som underlag för en ny vägg som placerades vid ytterväggens inre liv.
År 1225 - 1275 Nybyggnad
Stora Malms kyrkas äldsta delar uppfördes troligen omkring mitten av 1200-talet. Den då uppförda kyrkan var i en jämförelse med övriga sörmländska landsbygdskyrkor från denna tid ovanligt stor, nästan dubbla storleken. Kyrkan bestod ursprungligen av ett långhus och ett smalare, möjligen rakslutet kor. Det äldsta kyrkorummet saknade fönster i norr och täcktes av ett platt brädtak eller var öppet upp till takstolen.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1966 (Publikation)

År 1275 - 1325 Nybyggnad - Sakristia
I slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet uppfördes en sakristia på korets norra sida. Sakristian täcktes av ett tegelvalv. De nedre delarna av valvets ribbor var tidigare synliga vid sakristians södra vägg, idag enbart den östra.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1966 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Det ursprungliga koret byggdes om och fick ungefär samma bredd som långhuset. Vid ombyggnaden sparades det gamla korets norra vägg så att sakristian bevarades. Den södra väggen gjordes smalare. En inskrift som nämner Peder Porse Geth finns på en bjälke som förvaras på vinden var. Geth dog på 1380-talet och möjligen skedde ombyggnaden i samband med hans begravning.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhusets förlängt åt öster
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti
1766 revs den östra muren och det Hildebrandska gravkoret användes även som högkor. 1910 murades öppningen igen och långhusets östligaste del blev återigen kor.
År 1400 - 1525 Nybyggnad - Vapenhus
Under 1400- eller början av 1500-talet uppfördes ett vapenhus vid långhusets sydportal.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1400 - 1525 Valvslagning
Kyrkorummets tre valv slogs

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1400 - 1525 Ändring - påbyggnad
I samband med valvslagningen höjdes möjligen kyrkans murar

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1579 - 1580 Ändring - restaurering
Reparationsarbeten utfördes på kyrkan. Bland annat beställdes fem stora ankarjärn för sammanhållning av murarna. Möjligen sattes även en strävpelare upp mot korets östra fasad av denna anledning. Strävpelaren avbildades på Johan Peringskiölds skiss av kyrkan från 1686.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1966 (Publikation)

År 1595 - 1599 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten utfördes troligen omkring denna tid med hänsyn till vapensköldar och årtalen 1595 och 1599.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1608 - 1609 Brand
Kyrkan eldhärjades. Med hänsyn till att många äldre inventarier är bevarade drabbades möjligen kyrkans yttertak av branden. Idag är dock inga tydliga spår efter branden synliga på vinden, vilket motsäger denna teori.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1608 - 1609 Ändring - restaurering
Kyrkan reparerades

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1608 - 1609 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valven försågs med kalkmålningar, bekostade av Mauritz Göransson Laxman, Stora Djulö och hans maka

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1608 - 1609 Ändring - tillbyggnad
En strävpelare uppfördes vid korets östra vägg

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1615 - 1615 Fast inredning - predikstol
Kyrkan fick en ny predikstol, donerad av Johan Aronsson Gyllenhorn med maka Gertrud Laxman-Swan, Stora Djulö

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1709 - 1710 Nybyggnad - Korsarm/ar
Norra och södra korsarmen. Södra korsarmen uppfördes som gravkor för ägaren till Djulfors.
År 1709 - 1709 Nybyggnad - Gravkor
Carl Nieroth på Djulfors lät uppföra den södra korsarmen med underliggande gravkor

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1709 - 1709 Rivning
Det medeltida vapenhuset vid kyrkans sydportal revs

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1710 - 1710 Nybyggnad - Korsarm/ar
Församlingen lät uppföra en korsarm på långhusets norra sida, med ett gravvalv för ägarna till Cathrineholm

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1711 - 1711 Nybyggnad - Sakristia
År 1711 - 1711 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian nybyggdes

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1966 (Publikation)

År 1730 - 1766 Nybyggnad - Gravkor
Hildebrandska gravkoret.
År 1730 - 1739 Ändring - tillbyggnad
Grunden till ett nytt kor lades men arbetena avstannade.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1733 - 1733 Ändring - ombyggnad
Ny ingång togs upp i västra gavelfasaden. Den medeltida sydportalen ersattes av ett fönster.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1740 - 1740 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol med draperimålning på bakomliggande vägg utfördes

Olof Malmström (Konstnär - Bildhuggare)

Olof Malmström (Konstnär - Dekormålare)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1749 - 1749 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel med 11 stämmor.

Jonas Gren (Orgelbyggare)

Petter Stråhle (Orgelbyggare)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1749 - 1749 Fast inredning - läktare
Troligen utfördes läktaren i väster

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1766 - 1766 Nybyggnad - Korparti
Korbygget fullföljdes med underliggande gravvalv för ryttmästaren David Henrik Hildebrand. Koret avfärgades i rosa och kröntes av en lanterning

Anders Österberg (Hantverkare - Murare)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1773 - Okänt Invigning
Det nyuppförda koret invigdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1780 - Okänt Valvslagning
Korets valv slogs om

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1798 - 1799 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla föreställande Kristi Himmelsfärd. Skänkt av David Gotthard Hildebrand, Eriksberg

Pehr Hörberg (Konstnär)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel
Ny orgel i 17 stämmor installerades

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1880 - 1880 Fast inredning - läktare
Västra läktaren byggdes om

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1895 - 1905 Arkitekturbunden utsmyckning
Schablonmässig målningsdekoration tillkom runt 1900.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1910 Ändring - restaurering
Koret avskildes från kyrkorummet och altaret återfick i stort sett sin medeltida plats.

Sigurd Curman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - altare
Altaret återfick sin medeltida plats

Sigurd Curman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1910 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Fragment av kalkmålningar togs fram och konserverades

Sigurd Curman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - läktare
Norra läktaren togs bort. Orgelläktaren togs ner

Sigurd Curman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - orgel
Orgeln flyttades till ett podium i norra korsarmen. Orgelns fasad fick sin nuvarande utformning

Fredrikssons snickerifabrik (Firma)

Sigurd Curman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1910 Teknisk installation - värme
Varluftsuppvärmning installerades

Sigurd Curman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1910 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelns fasad fick sin nuvarande utformning

Sigurd Curman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1916 - 1916 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla med Korsfästelsen

Olle Hjortzberg (Konstnär)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1919 - 1919 Underhåll - Omputsning, exteriör
Vid putslagningar påträffades rester av en målad inskrift på långhusets södra fasad.

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1943 (Publikation)

År 1940 - 1941 Teknisk installation - värme
Ny värmeledningsanläggning installerades i kyrkan.

Helge Erikssons konstruktionsbyrå (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes om

Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Restaureringsarbeten ägde rum. Yttre reparationer utfördes. Kyrkorummet, kyrksalen samt sakristian kalkades. Sakristian fick nytt tegelgolv, murat altare samt ny inredning. Lager av gammal kalkfärg togs bort på valv och väggar.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades i vitt och guld

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1952 - 1953 Fast inredning - altarring
Altarringen målades i vitt och guld

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1952 - 1953 Fast inredning - orgel
Orgeln målades i vitt och guld

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1952 - 1953 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten utfördes på bl a predikstolen. Ytterligare kalkmålningar togs fram och konserverades, liksom tidigare framtagna kalkmålningar.

Hjalmar Gustavsson (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - altartavla
Pehr Hörbergs altartavla från 1798-99 placerades åter i koret

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1971 - 1971 Underhåll - takomläggning
Kyrkans tak täcks om. Befintligt tak av svartmålad, galvaniserad plåt ersätts med skivtäckt, ståndfalsad kopparplåt med förskjutna falsar.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Stora Malms kyrka. Sörmländska kyrkor 12, 1986 (Publikation)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader renoverades. Fasaderna blästras, lagas och avfärgas. Sockeln målades med svart slamfärg.Vid ingången till Erisbergskoret utfördes en betongsockel som anslag för befintliga järnportar och som underlag för en ny vägg som placerades vid ytterväggens inre liv.Stigluckan, sockenstugan och klockstapeln renoverades.

Anders Lundell (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd erhölls för att flytta dopfunten från korets norra vägg.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten flyttades från korets norra vägg

Arcado Byggkonsult AB (Firma)

År 1999 - 1999 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd erhölls till borttagning av två respektive två och en halv bänkrad i långhusets västra del.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av två och en halv bänkrad i långhusets västra del

Arcado Byggkonsult AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkans exteriör restaurerades. Spritputsade ytor avfärgades med Gotlandskalk Serpo 248, slätputsade listverk med kulturkalkfärg Serpo 349 och takfoten med vit alkydoljefärg, Alcro Genuin täckfärg. Fönstren målades med linoljefärg.

GKAK (Firma)

Mälarputs AB (Entreprenör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2005 - 2005 Konservatorsarbeten
Dekorationsmålerier från 160 på den södra fasaden renoverades

Närke-konservatorn (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)