Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA TUMBO PRÄSTGÅRD 4:1 - husnr 1, TUMBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-405.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TUMBO KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1175

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Tumbo
Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne
Strängnäs stift
Tumbo kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus, kor med absid och torn
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1150 - 1175 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod troligen av ett långhus, ett smalare, lägre kor med absid i öster samt ett torn. Byggnaden hade troligen redan från början två ingångar, en i söder och en i tornet i väster. Långhusets takstol är tillverkad av virke som är fällt efter år 1146, se nedan.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes vid kyrkans sydportal

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia uppföres invid korets norra sida. Möjlien ersatte denna en äldre sakristia

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1400 - 1499 Ändring - påbyggnad
Tornet byggdes på med tegel. Eventuellt skedde detta i samband med att tornet försågs med en hög tornspira

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
I långhuset slogs två kryssvalv, i koret ett

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1400 - 1424 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp
År 1475 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp
År 1547 - 1547 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1600 - 1649 Fast inredning - predikstol
År 1610 - 1610 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1734 - 1734 Rivning
1708 angavs tornet vara i mycket dåligt skick. 1734 revs tornspiran och delar av tornet.

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1742 - 1744 Ändring - ombyggnad, exteriör
En ny tornspira uppfördes. Tornet försågs med ljudöppningar och kyrkklockorna flyttades från klockstapeln till det ombyggda tornet.

Anders Boman (Byggmästare)

Lars Ersson (Obestämd yrkestillhörighet)

Nils Pil (Pijhl) (Hantverkare - Murare)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1760 - 1760 Ändring
En ny uppgång till läktaren uppfördes i vapenhuset Troligen förändrades långhusets sydportal i samband med detta arbete, bl a togs portalens tympanon ned.

Tumbo kyrka och kaplandsgård (Publikation)

År 1780 - 1780 Specifika inventarier - altarskåp
Ett medeltida altarskåp inköptes från Torshälla kyrka

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1780 - 1780 Ändring
Ett fönster togs upp i skarven mellan långhus och kor

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1781 - 1781 Ändring
Långhusets tidigare fönsterlösa norra sida försågs med ett fönster längst västerut En dörr sattes igen längst bak i kyrkan, möjligen västportalen I vapenhuset anordnades en trappa för passage till läktaren. En öppning togs upp över portalen mellan långhuset och vapenhuset. Möjligen utfördes detta redan 1760.

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1810 - 1810 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från långhusets södra sida till den norra sidan

Tumbo kyrka och kaplandsgård (Publikation)

År 1846 - 1846 Fast inredning - orgel
En orgel med sex stämmor installerades i kyrkan

Gustav Andersson (Orgelbyggare)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, port
Den medeltida porten i sydportalen ersattes med en ny. Möjligen innebar detta att den spetsbågiga, murade portalen ersattes med en i gaveln centrerad, rundbågig portal med ett runt fönster ovanför. Den spetsbågiga portalen är avbildad av Olof Hermelin år 1866. Den utbytta porten placerades som golv i kyrkans likbod.

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka och kaplandsgård (Publikation)

År 1882 - 1882 Ändring - ombyggnad, interiör
I vapenhuset togs trappan till läktaren bort. Öppningen över portalen murades igen

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1892 - 1892 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Enligt uppgifter påträffades romanska kalkmålningar föreställande bland annat de fyra evangelisterna vid restaureringen.

Agi Lindegren (Arkitekt)

L Stenqvist, Eskilstuna (Hantverkare - Murare)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1892 - 1892 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Vid restaureringen försågs valven med medeltidsimiterande målningar

Agi Lindegren (Arkitekt)

L Stenqvist, Eskilstuna (Hantverkare - Målare)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1892 - 1892 Ändring
Ett fönster togs upp i långhusets norra fasad

Agi Lindegren (Arkitekt)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

År 1908 - 1908 Fast inredning - orgel
En ny orgel installerades i kyrkan

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1938 - 1938 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet från 1400-talet placerades åter på altaret i koret.

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1938 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning installerades

Tumbo kyrka och kaplandsgård (Publikation)

År 1954 - 1954 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades utvändigt. Putsen på sockeln höggs bort och de nedersta delarna av murverket blev synligt. Skador i putsen lagades med cementhaltigt bruk. Kyrkans fasader försågs med en cementslamning. En glasmålning sattes in i korets fönster.

Frej Klemming (Arkitekt)

Otto Sköld, professor (Obestämd yrkestillhörighet)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring
Nya luckor sattes in i tornets ljudöppningar
År 1963 - 1963 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Teknisk installation - värme
Den vedeldade kaminen ersattes med en ny värmeledningsanläggning

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Rivning
Orgelläktaren revs och orgeln placerades i tornrummet

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel
Orgeln utökades med tre stämmor

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Underhåll - Omputsning, interiör
Väggar och valv vitkalkades

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, port
Dörrarna i vapenhuset ersattes med nya

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av kalksten inlades på undergolv av betong i långhus och kor

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1963 - 1963 Underhåll - takomläggning
Kyrkans taktäckning av svartplåt ersattes med kopparplåt

Tumbo kyrka, Sörmländska kyrkor 109 (Publikation)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1986 - 1986 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1986 - 1986 Underhåll - Omputsning, interiör
Väggar och valv rengjordes och vitkalkades

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1986 - 1986 Fast inredning - läktare
En ny läktare uppfördes

Alton Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel
Ny orgel installerades på läktaren

Tumbo kyrka (Publikation)

År 1992 - 1992 Dendrokronologisk undersökning
Långhusets takstol daterades genom en dendrokronologisk provtagning och analys. Analysen av proven visade att den ursprungliga takstolen var tillverkad efter 1146. Thomas Bartholin, Kvartärgeologiska laboratoriet i Lund

Thomas Bartholin (Obestämd yrkestillhörighet)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan renoverades utvändigt. Cementslamning avlägsnades på långhus, vapenhus, kor absid och sakristia. All cement höggs ned från tornets fasader. Lagning och putsning utfördes med kalkbruk. Spritputsning utfördes med kalkspritputs. Fasaderna avfärgades i brutet vitt.

Smestadens Fasadrenoveringar AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Delar av sockeln putsades

Smestadens Fasadrenoveringar AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - takomläggning
Delar av tornet kopparplåt byttes ut

Smestadens Fasadrenoveringar AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Absiden försågs med fotränna samt stuprännor i kopparplåt

Smestadens Fasadrenoveringar AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - fönster
Fönstren målades med linoljefärg

Smestadens Fasadrenoveringar AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt

Byggkonsulten Rune Norbäck AB (Arkitekt)

Skanska Sverige AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Väggar och valv putslagades, rengjordes och vitkalkades

Skanska Sverige AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - fönster
Sakristians fönster målades invändigt med linoljefärg

Byggkonsulten Rune Norbäck AB (Firma)

Skanska Sverige AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Konservatorsarbeten
Altarskåpet från senare delen av 1400-talet konserverades

Närke-konservatorn (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - fönster
Kyrkans fönster målades med grå linoljefärg pigmenterad med umbra

Närke-konservatorn (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett nytt förråd inrättades i det norra bänkkvarterets västra del

AQ Arkitekter (Arkitektkontor)

Björn Norman (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)