Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKELLEFTEÅ FINNTRÄSKS KAPELL 1:1 - husnr 1, FINNTRÄSK KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Finnträsk kyrka altare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FINNTRÄSK KYRKA (akt.), FINNTRÄSK KYRKA (akt.)

1914 - 1915

1914 - 1915

Västerbotten
Skellefteå
Västerbotten
Byske
Byske-Fällfors församling
Luleå stift
Finnträsk 216

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2010

Kyrkobygget föregicks av en långvarig kamp med grannbyarna om var kapellplats och kapellförsamling under den enorma Skellefteå socken skulle inrättas. Finnträsk hade blivit lovade detta redan i ett kungligt brev 1823, varefter begravningsplatsen anlades 1837 som den första i nuvarande Byske-Fällfors församling. Flera olika ritningsförslag till kyrka i Finnträsk upprättades också i början av 1850-talet, troligtvis av Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet, men någon kyrka uppfördes inte. Istället beslutades 1867 att Byske bli den nya socknens huvudort med församlingskyrka, och 1892 var det Fällfors som fick komministratur och a...

Läs mer i eget fönster

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Gunnar Lundqvist (Arkitekt)

James Eriksson (Byggmästare)

Robert Lundqvist (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Torn

Gunnar Lundqvist (Arkitekt)

James Eriksson (Byggmästare)

Robert Lundqvist (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Sakristia

Gunnar Lundqvist (Arkitekt)

James Eriksson (Byggmästare)

Robert Lundqvist (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad - Korparti

Gunnar Lundqvist (Arkitekt)

James Eriksson (Byggmästare)

Robert Lundqvist (Arkitekt)

År 1914 - 1915 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes efter ritningar av Robert och Gunnar Lundqvist, Finnträsk (ej återfunna). Byggmästare var James Eriksson, Finnträsk. Kyrkan orienterades i sydost-nordvästlig riktning. Kyrkobygget var planerat sedan länge. Ett förslag upprättades till en hallkyrka, som skulle rymma 1000 personer, år 1852. Förslaget förkastades, men därefter godkändes en ritning till en mindre långhuskyrka i nygotik, 1852 (osignerad ritning). Därefter fick byggnadsplanerna vila. Vissa drag lånades från den äldre ritningen, bl a tornavslutningens utseende. Kyrkklockan var skänkt av Finnträskborna redan 1837. Den nuvarande klockan är gjuten eller omgjuten? av K. G. Bergholtz 1914. Ljuskrona skänkt av Karl Johan Karlsson, Blåfors. Altarprydnaden, ett kors med mantel, fanns ursprungligen i Ytterfors brukskyrka och är snidad av brukspredikanten J. Westerberg 1860.

Gunnar Lundqvist (Arkitekt)

James Eriksson (Byggmästare)

J. Westerberg (Konstnär)

Robert Lundqvist (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
*Kyrkan målad invändigt för första gången. Tidigare omålad interiör (Oskar Lundström och August Öberg, Byske). *Bibelspråkstavlor målade av Oskar Lundström och August Öberg. * Bibelspråksband (fris), målad i kyrkorummet.

August Öberg (Konstnär)

Oskar Lundström (Konstnär)

År 1940 - 1940 Ändring
Kyrkan skänkt till Byske-Fällfors församling.
År 1952 - 1954 Ändring - restaurering
*Restaurering efter förslag arkitekt K. M. Westerberg, Stockholm 1945, justerad 1953. *Plåttak på kyrkan i likhet med tornhuven(tidigare spåntak. Enkupigt tegel planerades 1945 och även eternit). *Ytterpanelens målning bättrad. Ytterportar och ljudluckor skulle ommålas. *Nya yttertrappor i betong med plansteg av kalksten planerades. *Ovan ytterportar skulle lyktor av järn med antikglas uppsättas. Interiör. *Innerväggar i vapenhuset klädda med stående slätspontpanel (istället för den gamla liggande pärlspontade). *Innerväggar i kyrkorummet klädda med isoleringsmatta samt ny panel med slätspånt (istället för den gamla pärlspontade). *Tak försett med slätspont (istället för den gamla pärlspontade). *Fönsterna på båda sidor av altaret igensatta. Fönsternas innerbågar i kyrkorummet försedda med antikglas med blyspröjs. *Frisen i kyrkan med bibelspråk skulle tas bort. *Nya nummertavlor skulle anskaffas. *Altarbord och altarring skulle ombyggas och ommålas samt föres med ny textil. Predikstolen skulle flyttas något så att fönstret därinvid skulle bli fritt samt ommålas i rik polykromi. *Trossbotten inlagd. *Omläggning av golv. *Trappstegen som markerade koret skulle flyttas längre åt öster och den främsta bänkraden borttagas. Detta för att skapa en katafalkplats framme vid koret. *Värmeugn borttagen och ersatt av kyrkbänk, tagen från den främsta bänkraden. Rivning av skorstensmur. *Det befintliga korset på altaret skulle förses med ny omfattning. *Ny orgel på läktaren från Grönlunds, Gammelstad. *Ny dopfunt, ritad av arkitekt Westerberg (bildhuggeriarbeten skulle utföras av Verner Åström, Gagsmark). *Ombyggnad av bänkar. *Elektrisk uppvärmning. Kaminen i kyrksalen borttagen. *Ny elektrisk belysningsarmatur i form av lampetter (mässing och antikglas). *Brudkrona skänkt till kyrkan. *Invändig ommålning. Konstnären Torsten Nordberg bestämde färgsättningen (målarmästare Gunnar Vincent, Fällfors). Kyrkan togs i stadigvarande bruk för kyrkliga ändamål som församlingskyrka, 1954.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Gunnar Vincent (Hantverkare - Målare)

K. M. Westerberg (Arkitekt)

Torsten Nordberg (Konstnär)

Verner Åström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad
*Ny kororgel (Birger Lundqvist, Boliden). Korgolvet planerades att utökas där orgeln skulle placeras. Orgeln på läktaren skulle därmed borttagas. (Ommålning av predikstolen planerades, troligen ej utfört). (Utrymningsväg från läktare planerades, ej utfört). Bärbar metallstege tillkom. *Handikappanpassning i form av markuppfyllning framför entrén planerades samt ny bro. *Läktarunderbyggnad med hk-toalett och städförråd. Utvidgat vapenhus. Tre bänkrader till vänster om ingången borttogs samt en bänkrad till höger. Toalett i vapenhuset borttagen *Ytterdörrar restaurerade. Nya inåtgående (vindfångs ?) dörrar insattes *Elcentral i tornets bottenvåning. *Återuppsättande av sju bibelspråks tavlor som nedtogs 1954.