Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAGFORS EKSHÄRADS KYRKA 1:1 - husnr 1, EKSHÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

487.0013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKSHÄRADS KYRKA (akt.)

1686 - 1688

1688 - 1688

Värmland
Hagfors
Värmland
Ekshärad
Ekshärads församling
Karlstads stift
Klarälvsvägen 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid invetering 2004: Den nuvarande träkyrkan i Ekshärad uppfördes 1686-88 av byggmästare Anders Larsson Rang, Filipstad. Tornspiran tillkom 1695 och restes också av byggmästare Rang. Året därpå utfördes koppararbeten på tornet. Den första bänkinredningen utfördes 1697. Kyrkan spånkläddes 1699 och året därpå sattes dörrar, tornluckor och fönsterfoder på plats.

Efter detta har kyrkan genomgått omfattande renoveringar under 1700-talets andra hälft, kring mitten av 1800, under 1920-talet och i slutet av 1980-talet. Interiören byggdes om med början år 1764. Bland annat uppfördes läktaren i väser. Läktarfönstren tillkom oc...

Läs mer i eget fönster

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn uppfördes av A Larsson Rang, Filipstad.

A Larsson (Byggmästare)

Anders Rang (Byggmästare)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Torn

A Larsson (Byggmästare)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Sakristia

A Larsson (Byggmästare)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Vapenhus

A Larsson (Byggmästare)

År 1686 - 1688 Nybyggnad - Korparti

A Larsson (Byggmästare)

Anders Rang (Byggmästare)

År 1688 - 1688 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1695 - 1695 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornspiran restes.

Anders Rang (Byggmästare)

År 1697 - 1697 Fast inredning - bänkinredning
År 1699 - 1699 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasaden kläddes med spånor.
År 1700 - 1700 Ändring - ombyggnad, exteriör
Dörrar, tornluckor och fönsterfoder monterades.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen målades blågrön
År 1745 - 1760 Specifika inventarier - tornur
Ett tornur inskaffades i mitten av 1700-talet. Det var tillverkat av J Tinglöf.
År 1764 - 1764 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Taket målades av målarmästare Johan Warlid, Karlstad. Motivet var "strömoln och änglar i människostorlek".
År 1764 - 1764 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster uppfördes.
År 1772 - 1772 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet byggdes om och fick då sitt nuvarande utseende.
År 1792 - 1792 Underhåll - exteriör
Fasaderna och tornet tjärades.
År 1830 - 1839 Ändring - ombyggnad, fönster
Större, rekatngulära fönster insattes i kyrkan. Södra takhalvan lades om och södra kyrkväggen rätades och försträktes med pilastrar. Golvet i mittgången togs upp och kistorna som varit där gravsattes på kyrkogården. Sakristian reparerades.
År 1837 - 1837 Underhåll - exteriör
Tornets kopparklädda övre del ströks med olija och tornet spånades.
År 1844 - 1844 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altaruppsats och predikstol ommålades och klotet på predikstolen förgylldes.
År 1846 - 1846 Ändring - ombyggnad, port
sakristian reparerades och en port togs upp mot kyrkogården.
År 1849 - 1849 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Långhus och torn rödfärgades.
År 1850 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
I samband med invändigt ommålning i slutet av 1800-talet målades takmålningarna över och taket försågs med listverk. Även den slutna bänkinredningen togs bort och ersattes av öppna bänkar målade i ekimitation.
År 1857 - 1857 Fast inredning - altare
Altaret byggdes om, gjordes läger och rymligare.
År 1858 - 1858 Underhåll - golv
Korgolvet lades om.
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel införskaffades från Paris. Den hade dock för svagt ljud vaför den snart återskickades.
År 1864 - 1864 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altartavla och predikstol målades vita och försågs med förgyllningar. Arbetet utfördes av målare Anders Gustaf Becker, Föskefors.
År 1864 - 1864 Underhåll - exteriör
Väggar och tak tjärades. Ett större fönster insattes på västra gavlen ovanför portalen.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1865 - 1865 Ändring - ombyggnad, fönster
Rundbågiga fönster insattes.
År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel med 14 stämmor insattes.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1865 - 1865 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören målades.
År 1872 - 1872 Underhåll - exteriör
Taket tjärströks.
År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Sk Gurney-ugnar innstallerades.
År 1910 - 1919 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändiga arbeten som bland annat innebar att taket spändes med papp. Ett arbete som ej godkänts av Kungl Byggnadsstyrelsen.
År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel
En ny orgel med 28 stämmor, tillverkad av E A Zetterkuist, Örebro, insattes.

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - tornur
Ett nytt tornur insattes.
År 1927 - 1927 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan genomgick en interiör omvandling 1927 efter ritningar av arkitekten Bror Almqvist. Arbetena syftade dels till att återställa den barockkaraktär som försvunnit vid reparationerna under 1860-talet, dels att åtgärda den rötskadade timmerstommen.

Alfred Nilsson (Konservator)

Bror Almquist (Arkitekt)

Erik Sköld (Konstnär)

År 1927 - 1927 Fast inredning - glasmålning
Fönstren försågs med antikglas och målade korfönster insattes efter förlaga av prof Olle Hjortzberg, Stockholm.

N P Ringström (Hantverkare)

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1958 - 1958 Fast inredning - glasmålning
År 1958 insattes ytterligare glasmålningar efter förlaga av Olle Hjortzberg.

N P Ringström (Hantverkare)

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian isolerades och kläddes med gamla golvbrädor från den gammal btyggand. Utrymmet försågs med WC, kapprum och skrudskåp.
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
En kororgel tillverkad av orgelfirman lindegren insattes 1980. Fasaden ritad av ark J Alton.

Jerk Alton (Arkitekt)

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Textilkammare inreddes i södra vapenhuset.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - larm
Trådlöst larm installerades.
År 2006 - 2006 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tjärning av kyrkans tak och fasader.

Ingen antikvarisk kontroll. (Arkiv)

År 2007 - 2007 Ändring - ombyggnad, interiör
Skrudskåp, borttagning av bänkrader, elradiatorer bänkvärme samt skyddsmonter föremål.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2007 - 2007 Konservatorsarbeten
Konservators- och målningsarbeten interiört.

Ullenius Ateljeer AB (Konservator)

År 2009 - 2009 Underhåll - fönster
Ommålning av fönster.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepumpar samt installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Kyltjänst i Molkom AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Tjärning av tak och fasad samt mindre plåtarbeten på taket.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2014 - 2014 Underhåll - målningsarbete
Målning av sakristia.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hagfors Måleri AB (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Teknisk installation - brandskydd
Installation av sprinklersystem.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)