Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ARVIKA STAVNÄS 2:1 - husnr 1, STAVSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 184:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STAVSNÄS KYRKA (akt.)

1699 - 1704

1699 - 1704

Värmland
Arvika
Värmland
Stavnäs
Stavnäs-Högeruds församling
Karlstads stift
Stavnäs

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Kyrkan började uppföras på 1690-talet av murarmästare Olof Jöransson från Hallsmo i St Kil socken. Murarna stod färdiga 1699 och i ett sockenprotokoll från tiden står att läsa: "Kyrkan skall ha 2 dörrar, en i söder och en i väster, 3 fönster på södra och 2 eller 3 på norra sidan, välvde á 5 eller 6 alnar höga och 3 eller 4 alnar breda". Taket var färdigt 1704 och invigning av kyrkan skedde de 29 oktober 1705. Till invigningen fanns en predikstol tillverkad av bildhuggaren av Nils Falk.
Det kom att dröja till 1723 innan sakristian var färdigställd. Även det arbetet utfördes av murarmästare Olof J...

Läs mer i eget fönster

År 1699 - 1704 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Olof Jöransson (Hantverkare - Murare)

År 1699 - 1704 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1699 - 1704 Nybyggnad - Korparti

Olof Jöransson (Hantverkare - Murare)

År 1699 - 1704 Nybyggnad - Sakristia

Olof Jöransson (Hantverkare - Murare)

År 1699 - 1704 Nybyggnad - Torn
År 1705 - 1705 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkad av Nils Falk.

Nils Falk (Konstnär - Bildhuggare)

År 1705 - 1705 Invigning
Kyrkan invigdes den 29 oktober.
År 1723 - 1723 Ändring - ombyggnad
Sakristian ombyggd.
År 1723 - 1723 Nybyggnad - Sakristia
Enligt uppgift tillkom sakristian 1723. Den murades av murarmästare Olof Jöranson från Halsmo, St Kils socken.

Olof Jöransson (Hantverkare - Murare)

År 1726 - 1726 Ändring - påbyggnad
Tornspiran restes av Ingemar Påfwelsson från Västergötland.
År 1748 - 1748 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillverkad av Olof Bruse tillkom.

Olof Bruse (Konstnär - Bildhuggare)

År 1749 - 1749 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades av H G Shüffner.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1757 - 1757 Fast inredning - läktare
Västläktare utfördes av schatullmakare Alldrin.

Gustaf Alldrin (Hantverkare - Snickare)

År 1764 - 1764 Fast inredning - altare

Gustaf Alldrin (Hantverkare - Snickare)

År 1787 - 1787 Ändring - ombyggnad, interiör
Stengolv lades i kyrkan.
År 1814 - 1815 Ändring - ombyggnad, exteriör
Det stickklädda taket togs bort och takstolarna sänktes. Det nya taket lades med skiffer.
År 1828 - 1828 Underhåll - exteriör
Tornets kalkades och stickorna på dess tak tjärströks.
År 1862 - 1862 Underhåll - målningsarbete
Innertaket ströks med krita och väggarna med kalk. De 61 bänkarna i kyrkan riktades, höjdes 6 tum och vitmålades.
År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel
Orgel tillkom på västläktaren. Tillverkad av orgelbyggar Zetterqvist, Örebro. 8 stämmor.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1866 - 1866 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster byggdes ut för att kunna inrymma orgeln.
År 1874 - 1874 Teknisk installation - värme
En kamin införskaffades.
År 1880 - 1889 Fast inredning - bänkinredning
Nya öppna bänkar monterades under 1880-talet.
År 1913 - 1913 Underhåll - interiör
Bror Almqvist upprättade förslag gällande: Tillvaratagande, hopsättning och upphängning av triumfkrucifix och sköldmärke. Orgelläktaren målades, utom förslaget i vitt och guld, som tidigare.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1913 - 1913 Underhåll - exteriör
Renovering efter proggram av Bror Almqvist. Gällande: grundförstärkningsarbeten, förstärkning av takstolar, reparation av yttertak och utvändiga trälister. Reparation och tjärstrykning av tornets spånklädnad. Utvändig rappning och kalkstrykning av väggarna, oljemålning av utvändigt trävirke (fönster grågulvita och lister varmt vita). Dörren till sakristian ströks med svart fernissa. Ny fotränna av galvad plåt och inklädnad av skorsten av galvad plåt. Ny fotränna av galvad plåt och inklädnad av skorsten av galvad plåt.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Underhåll - exteriör
Renovering av kyrkan exteriört efter program av Bror Almqvist, bl a borttagande av målade "klockor" av trä på tornet.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering under Einar Lundbergs ledning. Bänkarna byttes mot slutna bänkar i 1700-tals stil. Ombyggnad och utvidgning av orgeln, renovering av sakristia, fullständig ommålning av interiören, konservering av äldre inventarier som altaruppsats och predikstol. Eluppvärmning. Nytt golv. Altaret höjdes och flyttades fram.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Underhåll - exteriör
Omläggning av taket och inrättande av kopparklädda ytterdörrar.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Underhåll - exteriör
Ommålning av exteriören.
År 1983 - 1983 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och predikstol av konservator Urban Ullenius.

Urban Ullenius (Konservator)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Panel spikades på var sida om dörren på västra långhusväggen.
År 1986 - 1986 Specifika inventarier - textilskåp
Textilförvaring ordnades i sakristian.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Omläggning av spånet på tornhuven. Det gamla spånet byttes ut i erfoderlig omfattning med profiler lika befintliga. Spånen har monterats på nytt underlag av träpanel. Den gamla panelen var rötad och är helt utbytt. Spånen ströks med tjära. Arbetet utfördes av Hälsinge takspån.
År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering
År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Renovering av exteriören som innebar att cementlagningar och större bompartier togs bort. Ilagningar med kalkgrund och hydraliskt kalkbruk och avfärgning med Gotlandskalk. Takfot och fönster utvändigt målades med linoljefärg, likaså ventiler och övriga smidesdetaljer. Tornluckorna ströks med tjära.
År 1996 - 1996 Underhåll - interiör
En gravsten i korgolvet lyftes eftersom den hade sjunkit i en änden. Efter förslag från firman Närkesten gjöts tre betongbalkar som underlag för hällen. Över den befintliga graven, som inte rördes, lades ett lager singel som bärlager åt betongbalkarna. Mellan hällen och balkarna lades hydraliskt kalkbruk.
År 1999 - 1999 Teknisk installation - VA
Installation av toalett i ett förråd i gången mellan vapenhus och kyrkorum.
År 2005 - 2005 Ändring - ombyggnad, interiör
Förvaringsutrymmen kyrkliga textilier i sakristian.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Konservatorsarbeten
Mögelsanering av krucifix, altaruppsats och predikstol.

Värmlands Museum (Konservator)

År 2012 - 2012 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byte av takmaterial på sockenstugans tillbyggnad, från skiffer till plåt.

Andersson & Olsson plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

MC Skiffer och Bygg (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Utvändig fönsterrenovering samt omtjärning av takspån på tornspiran.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Hantverkare)

Sunne Måleri & Reklam AB (Hantverkare)