Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÄNGELHOLM BARKÅKRA 53:1 - husnr 1, BARKÅKRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot sydöst.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARKÅKRA KYRKA (akt.), BARKÅKRA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Ängelholm
Skåne
Barkåkra
Barkåkra församling
Lunds stift
Barkåkravägen 207

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2016

Barkåkra kyrka byggdes sannolikt på 1100-talet. Den bestod då av ett långhus med ett smalare kor med en halvrund absid i öster. Likt de flesta romanska kyrkor hade den antagligen små högtsittande fönster, ingång för män på södersidan och kvinnor på norrsidan. Sedan dess är kyrkan förstorad, tillbyggd, ombyggd och renoverad flera gånger.
Kyrkan var patronatskyrka från 1333 till 1517 till kantorn, en hög kyrklig ämbetsman vid domkapitlet i Lund.
Under 1400-talet slogs valven i kyrkan, koret revs och kyrkan förlängdes med två travéer i öster, tornet uppfördes i väster, en sakristia byggdes på korets norrsida och ett vapenhus framfö...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Barkåkra kyrka byggdes sannolikt på 1100-talet. Den bestod då av ett långhus med ett smalare kor med en halvrund absid i öster.
År 1100 - 1349 Ändring - ombyggnad
Under 1400-talet slogs valven i kyrkan, koret revs och kyrkan förlängdes med två travéer i öster, tornet uppfördes i väster, en sakristia byggdes på korets norrsida och ett vapenhus framför södra ingången. Fönstren förstorades och blev fler.
År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av granit är troligen från 1100-talet. Cuppan är rund dekorerad med en fläta av tre band i övre kanten och rundstav i nedre delen. Foten är fyrkantig utformad som ett upp och nervänt tärningskapitäl. Den är dekorerad med djurmotiv inom rundbågiga fält på tre sidor, fjärde sidan är dekorerad med en lilja och kors.
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Korparti
År 1350 - 1549 Nybyggnad - Torn
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen av delvis målad ek är från 1600-talet. Fundamentet är från 1924. Korgen målades om 1934 och restaurerades 1983. Sidorna pryds av reliefer inom rundbågiga fält av de fyra evangelisterna med sina attribut. Dessa reliefer är omålade. Sidorna delas av pilastrar med kvinnofigurer. Texttavlor sitter i ovan och nederkant. Under korgen är målat växtornament. Korgen nås genom en rak sekundär trappa med räcke av ståndare och rep. Ovan predikstolen hänger en sexkantig polykromt bemålad baldakin med duva under.
År 1643 - 1643 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan är gjuten 1643 av Hans Meyer i Helsingör.

Hans Meyer (Klockgjutare)

År 1700 - 1759 Ändring - ombyggnad
Under första delen av 1700-talet fick kyrkan ny bänkinredning, ny altaruppsats, nytt golv och blytaket renoverades.
År 1737 - 1737 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen är från 1737, gjord av bildhuggaren David Jastro, och restaurerad 1983. Altartavlan omges av vridna kolonner med reliefer av växtornament och korintiska kapitäl. Uppsatsen kröns av ett listverk. Överst sitter en strålsol. Vid sidorna utanför uppsatsen står skulpturer av Moses med lagtavlorna och till höger Jesus.
År 1739 - 1739 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan inom guldram är målad 1739 av Johan Borg från Helsingborg. Motivet skildrar Jesus sista måltid.
År 1745 - 1745 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är delvis från 1745 men mycket ombyggd 1925 för att bli bekvämare. Tre dateringar är målat på olika bänkar 1745, 1925 0ch 1981. Inredningen är sluten med raka gavlar. Dörrar, fronter och ryggstöd är uppbyggda av ramverk med fyllningar. En genomgående profilerad överliggare finns ovan dörrar och gavlar. Bänkarna är gråmålade med grovt marmoreringsmålade speglar och pilastrar på gavlarna.
År 1786 - 1786 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan från 1786 är gjuten av Abra Malmberg.
År 1802 - 1802 Nybyggnad - Korsarm/ar
Även gravkor
År 1802 - 1802 Nybyggnad - Korsarm/ar
1802 gjordes en utbyggnad åt nordöst som var en utvidgning av Engeltoftas gravkor. Utbyggnaden kom att kallas nykyrkan och dess tak var belagt med spån.
År 1826 - 1826 Nybyggnad - Sakristia
1826 byggdes en ny femsidig absid för sakristia i öster.
År 1861 - 1861 Ändring - ombyggnad
1861 gjordes en genomgripande renovering som innebar bland annat att en ny ingång togs upp mellan tornet och långhuset och det medeltida vapenhuset i söder revs. Takstolarna byttes ut och taket täcktes med koppar. Orgel installerades på en läktare i väster. Nya fönster sattes in.
År 1880 - 1889 Rivning - delvis riven
Den gamla sakristian i norr revs på 1880-talet.
År 1924 - 1925 Ändring - restaurering
Restaurering skedde 1924-25 efter ritningar av arkitekt Nils Blanck. Den innebar bland annat att sakristian från 1826 revs och inrättades istället bakom altaret, ytterdörrarna byttes, taket byttes från koppar till tegel. Nykyrkan fick nytt utseende exteriört med nya fönster, dörrar och mönstermurning. Invändigt revs orgelläktaren och orgeln flyttades till nykyrkan, bänkarna byggdes om för att bli bekvämare, nykyrkan välvdes med kryssvalv, nytt altare murades i koret och altartavlan flyttades fram. Golven byttes från tegel till kalksten. Medeltida kalkmålningar tog fram och konserverades. Pannrum byggdes under nykyrkan.

Nils A Blanck (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Fast inredning - altare
Altaret från 1925 av blocktyp är murat, vitputsat och ritat av Nils Blanck. Skiva och sockel är av kalksten. Altaruppsatsen vilar på ett vitputsat murat fundament med horisontella kalkstenslister som är sammanbyggt med altaret.

Nils A Blanck (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Fast inredning - altarring
Altarringen av trä är förmodligen från 1925. Planformen minskades 2012. Den består av flerfärgsmålade balusterdockor mellan tygklätt knäfall och överliggaret. Planen är U-formad.
År 1950 - 1959 Underhåll - omputsning
På 1950-talet putsades valvens ovansida, ventilationen sattes igen.
År 1960 - 1969 Underhåll - Omputsning, exteriör
på 1960-talet putsades fasaderna med cement och KC-bruk. Eventuellt ledde detta till putsnedfall inne i kyrkan på 1970-talet.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, fönster
1971 sattes glasmålningar i långhuset in utförda av Randi Fisher och Ralph Bergholtz.

Ralph Bergoltz (Konstnär)

Randi Fisher (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad
1981 genomfördes en restaurering efter handlingar av Arne Lindström som innebar att vapenhuset i tornet avskildes från långhuset med ny vägg, bänkar i bakersta delen togs bort, toalett och förråd inreddes i vapenhuset. Kalkmålningarna renoverades. Valven isolerades, ventilationshålen togs upp.

Arne Lindström (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln är byggd 1992 av Tostareds kyrkorgelfabrik. Orgelfasaden, från 1992, med synliga metallpipor är indelad i fem rundbågiga fält. Mittpartiet är högre med lägre sidopartier. Fasaden är gråmålad med rödmålade listverk.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 2005 - 2005 Teknisk installation - värme
2005 byttes uppvärmningen till jordvärme.
År 2012 - 2012 Ändring - ombyggnad
2012 genomfördes en renovering efter handlingar av Hans Ponnert som innebar bland annat att altarringen minskades, bänkar togs bort i nordöstra långhuset dit dopfunten flyttades, kalkstensgolvet kompletterades, rengöring av väggar och kalkmålningar. Korbänkar flyttades från koret till vapenhuset och ersattes av stolar i koret.

Hans Ponnert (Arkitekt)

År 2012 - 2012 Ändring - restaurering
2014 renoverades taket och kyrkan målades med silikatfärg.