Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG TUVE 2:105 - husnr 1, TUVE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05/0207

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TUVE KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1299

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Tuve
Tuve-Säve församling
Göteborgs stift
Tuve kyrkväg 35

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Under järnåldern fanns ett överskeppningsställe strax nedanför kyrkans nuvarande plats, vid det sund som delade Hisingen i två delar och som under den fortskridanden landhöjningen blivit till Kvillen. Det är troligt att den första kyrkan, en gårds- eller bykyrka, tagit namn efter de boställen som vid den första kyrkans tillkomst funnits på platsen för Tuve Stom och by.

Det finns ingen exakt uppgift om kyrkans byggnadsår. Dess ålder brukar dateras utifrån dopfuntens cuppa som är tillverkad under 1200-talets förra hälft. Upphovsmannen är oidentifierad och materialet är, beroende på vilken källa man åberopar, svartgrå gnejs, amfiboli...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
År 1100 - 1299 Nybyggnad
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1700 - 1720 Ändring - ombyggnad, interiör
Triumfbågen antas ha rivits under årtiondena efter år 1700. För att inte äventyra hållfastheten uppfördes strävpelare på ömse sida om långhuset.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1700 - 1800 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren byggdes på 1700-talet. Dateringen har gjorts med stöd av läktarbarriärens dekormålade spegelfält, som tydligt är från rokokon. Från samma stilperiod är även predikstolens och takens målningar. Korets och långhusets tunnvälvda innertak byggdes troligen vid samma tid som de dekormålades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1891 - 1891 Ändring - ombyggnad, interiör
All bänkinredning byts ut. Koret får sin nuvarande altarring. Altaruppsatsen får en ny tavla.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en orgel, enligt uppgift med orgelverk av Olof Hammarberg i Göteborg. Orgelfasaden ritad av Ragnar Östberg 1899.

Ragnar Östberg (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1921 - 1921 Underhåll - exteriör
Omputsning med vit spritputs. Taket får ny brädpanel och nytt tegel. Vindskivor, taklist och fönster målas om.

Sven Brolid (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1923 - 1923 Underhåll - interiör
Invändig ommålning av inredning och tak, sannolikt även av väggar. Målningarna i långhusets och korets tak, på långhustets östgavel, samt på predikstolen och läktaren rengörs och "bättras" av konstnären Albert Eldh. Delar av altaruppsatsens äldre målning frigörs. Kyrkan får en golvmatta. De höga gavlarna på 1891 års bänkinredning kapas. Orgelverket byggs om.

Albert Eldh (Konstnär)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas mot väster, enligt förslag ritat 1932 av arkitekt Erik Friberger.

Erik Friberger (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - tillbyggnad
Ett pannrum byggs på korets södra sida, enligt ritningar av arkitekt David Helldén.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1943 - 1943 Ändring - tillbyggnad
Ett bårhus byggs i kyrkogårdens nordvästra hörn. Ritningar upprättade av arkitekt Nils Andréasson 1941.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1953 - 1953 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia byggs på korets norra sida, enligt ritningar av arkitekt David Helldén. Kyrkans rektangulära fönstren byts mot nya med bågformad överdel. Troligen försågs kyrkan samtidigt med hängrännor och stuprör av koppar.

David Helldén (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring - restaurering, interiör
Dekormålningarna i korets och långhusets tak befrias delvis från 1923 års övermålningar. En äldre grågrön takfärg i långhuset återupptas. Några skadade puts-partier i långhuset och vapenhuset putsas om. Vapenhusets dubbel-dörr av ek lagas. All bänkinredning rivs och ersätts med ny. Två av orgelläktarens tolv järnkolonner tas bort. De övriga kläs in med trä. Läktarräckets ursprungliga marmo-rering mellan speglarna tas fram. Altaret ommuras upptill och täcks med en sten-skiva. Altaruppsatsen kapas något i under-kant. Duken med Kristusbilden från 1891 avlägsnas. Den bakom-liggande ursprungliga altartavlan befrias från övermålningar och konserveras. Själva altaruppsatsens bemålning bättras och återskapas delvis. Predikstolen får en ny underdel. Korgen och ljudtaket repareras. Ursprunglig marmoreringsmålning mellan speglarna tas fram och bättras. Dopfuntens fot kompletteras med ny sten. Ett kalkstensgolv läggs in vid dopfunten. Kulturhistorisk kontroll av Harald Wideen, Göteborgs Historiska museum. Målningskonservering av målarmästare T. Öhlén, Göteborg, med biträde av artisten Paul Källström.

Göran Erro (Arkitekt)

Ragnar Ossian Swensson (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll - exteriör
Sakristians tak ses över efter läckage. Rötskadad takpanel tas bort. Ny isolering, takpanel och papp läggs in. Taktegel justeras.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1974 - 1975 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas mot öster. Två nya byggnader uppförs - en ekonomibyggnad och en vänthall. Kyrkans sakristia får en toalett. Ytterväggarna putsas om. Bårhuset från 1943 skottas över med jord. Klockstapelns brädpanel byts.

Sven Brolid (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1977 - 1977 Underhåll - interiör
Invändig bättringsmålning av väggarna i koret.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen konserveras.

Karl Gutjahr (Konservator)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Utbyte av äldre stuprör och hängrännor. Vissa vindskivor byts ut och beslås med plåt. Reparation och kalkning av fasader. Reparation och målning av utvändiga snickerier. Elpanna installeras.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1988 - 1989 Underhåll - interiör
Invändig målning av fönster, väggar i lång-hus, kor, vapenhus, sakristia och wc, tak under läktare, läktar-barriärens insida, pelare, tak och skåps-inredning i vapenhus, dörrar och portar, m.m. Ommålning av bänkar. Kyrkan får en ny heltäckningsmatta. Ansökan till RAÄ om att få anordna textil-förvaring bakom altaret. Ritningar till upprättas av DEFYRA AB.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Taken ses över. Takpannor tvättas och läggs tillbaka på vapenhusets, långhusets och korets takfall mot söder. Nya pannor läggs på alla takfall mot norr, samt på pannhuset mot söder.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel
Orgelverket från 1953 ersätts med ett nytt. Orgelhuset och fasaden från sekelskiftet behålls, men höjs ca. 20 cm.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, interiör
Heltäckningsmattan ersattes med ett stengolv. Invändig renovering av DeFyra Arkitekter.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 2004 - 2004 Arkeologisk undersökning
Undersökning i samband med schaktning för dränering runt kyrkan. Den ursprungliga sydingången hittades, samt gravar tätt intill stengrunden och kulturlager som sträcker sig in under kyrkan. Vidare undersökningar av insamlat material planeras och kan komma att ge närmare besked om tiden för kyrkans uppförande.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)