Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA VÄVERSUNDA 27:1 - husnr 1, VÄVERSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Väversunda kyrka, 94

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄVERSUNDA KYRKA (akt.)

1000 - 1099

1160 - 1169

1160 - 1169

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Väversunda
Dals församling
Linköpings stift
Väversunda 709

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Vid gravgrävning på Väversunda kyrkogård har vid flera tillfällen påträffats fragment av tidigkristna gravmonument, s k eskilstunakistor, vilket kan indikera att en träkyrka existerat här redan under 1000-talet. Den nuvarande kyrkan har genom dendrokronologisk provtagning daterats till 1160-talet. Den uppfördes av kalksten med ett rektangulärt långhus med ett smalare kor med absid. Kyrkan har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär med flera speciellt intressanta byggnadsdetaljer. Både över långhus och kor står de ursprungliga takstolarna kvar. Remstyckena, d v s de...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1099 Nybyggnad
Kyrka av trä.
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten.
År 1160 - 1169 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1160 - 1169 Nybyggnad - Korparti
År 1160 - 1160 Dendrokronologisk undersökning
År 1160 - 1169 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus och smalare absidkor. Daterad genom dendrokronologisk undersökning på 1980-talet.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar, bevarade i absiden och på korets murar över valven.
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i norr.
År 1350 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valvslagning.
År 1350 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valven dekorerades med kalkmålningar.
År 1550 - 1649 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningarna överkalkades med vit färg.
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar.
År 1640 - 1649 Nybyggnad - Vapenhus
År 1640 - 1649 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder. Samtidigt omputsades hela kyrkans exteriör i en rosa ton.
År 1660 - 1660 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1664 - 1664 Underhåll - exteriör
Taket över koret och klockstapeln täcktes om med spån.
År 1681 - 1681 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla, tillverkad av Johan Werner, Gränna. Endast delar återstår.

Johan Werner d ä (Konstnär)

År 1686 - 1686 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Dekorativt kalkmåleri i långhus och kor, datering i korets tunnvalv.

Peterson, Sten, Konserveringsrapport 1986 (Arkiv)

År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
Predikstol, tillverkad av Johan Werner, Gränna, ersattes av en ny på 1800-talet, som i sin tur ersattes av en ny 1947 med återanvändig av 1600-tals skulpturer.

Johan Werner, d.y. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1704 - 1704 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts.
År 1771 - 1771 Nybyggnad - Torn

Bengt Björkman (Byggmästare)

År 1771 - 1771 Nybyggnad - Torn
Torn i väster. Klockorna flyttades in i tornet från en klockstapel. Byggmästare Bengt Björkman.

Bengt Björkman (Byggmästare)

Lundbergh, Hans, Väversunda kyrka 1984 (Arkiv)

År 1771 - 1771 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkans interiör vitkalkades.
År 1772 - 1772 Ändring - ombyggnad
Fönsteröppningarna förstorades, det östra fönstret i sakristian murades igen och tribunbågen förstorades.

Lundbergh, Hans, Väversunda kyrka 1984 (Arkiv)

År 1772 - 1772 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning och läktare.
År 1772 - 1772 Fast inredning - läktare
Bänkinredning och läktare.
År 1784 - 1784 Fast inredning - orgel
Orgel, ersattes av en ny 1892.
År 1794 - 1794 Fast inredning - altarring
Altarring.
År 1800 - 1899 Fast inredning - altarring
Altarring, predikstol, nummertavla.
År 1800 - 1899 Fast inredning - predikstol
Altarring, predikstol, nummertavla.
År 1803 - 1803 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts.
År 1859 - 1859 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
De romanska målningarna i absiden överkalkades.
År 1859 - 1860 Ändring - restaurering, exteriör
Renovering, interiör.
År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin vid långhusets nordvästra hörn.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1784 ersattes av en ny, byggd av Samuel Molander.

Molander (Orgelbyggare)

År 1903 - 1903 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
De medeltida kalkmålningarna i absiden framtogs, rekonstruerades och kompletterades av C W Pettersson.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Peterson, Sten, Konserveringsrapport 1986 (Arkiv)

År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades av orgelbyggaren Oscar Ericsson, Göteborg.

Oscar Ericsson (Orgelbyggare)

År 1923 - 1923 Underhåll - exteriör
Förslag till omläggning av spåntaket på södra sidan.
År 1930 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
1600-talsmålningarna i korvalvet framtogs och rekonstruerades och de romanska målningarna i absiden restaurerades.
År 1932 - 1932 Underhåll - interiör
Omkalkning av väggar och valv, vapenhusets ytterdörr målades i ekådring.
År 1935 - 1935 Underhåll - exteriör
Omläggning av spånen på kyrkans norra takfall. Ornerade brädor påträffades, vilka nu är placerade i vapenhuset.
År 1939 - 1939 Konservatorsarbeten
Det medeltida gallret till sakramentsskåpet konserverades på Statens Historiska museum.
År 1940 - 1940 Ritning godkänd / bygglov
Ritning till restaurering. Arkitekt Erik Fant.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna moderniserades och breddades, nya gavlar med bibehållna luckor och gångjärn, de rötskadade golven i bänkkvarteren lades med nytt virke ovanpå det äldre stengolvet, bänkluckornas äldre målning togs fram, orgelläktaren i väster togs bort och ersattes med ett 30 cm högt podium med ny skärm, ny mellanvägg med bakomliggande trappa till tornet i väster, trägolvet i kor och gångar ersattes av ett äldre underliggande kalkstensgolv och gravhällar i vapenhusets golv inlades, vapenhuset försågs med nytt kalkstensgolv. Absidens fönster sattes igen invändigt med en masoniteskiva. Nytt altare uppmurades och altarringen avkortades. Innanfönster. Inredningen som var målad med en tjock vit färg målades om. Den medeltida dopfunten påträffades som fundament till predikstolen. Sakristian rustades upp med bl a ny skåpsinredning. Arkitekt Erik Fant, Stockholm.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
De överkalkade 1600-talsmålningarna i långhuset togs fram, 1600-talsmålningarna i koret rengjordes och de romanska målningarna i absiden befriades från senare övermålningar och kompletterades i viss mån. Det tidigare vitmålade trätaket i tornets bottenvåning avlutades. Konservator Bertil Bengtsson.

Bertil Bengtsson (Konservator)

År 1947 - 1947 Fast inredning - predikstol
Predikstol, arkitekt Erik Fant, Stockholm.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Eektrisk uppvärmning och belysning.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, exteriör
Vapenhusets ytterdörr ändrades med bl a ny panel och karm, tröskelstenen - d v s en del av en s k eskilstunakista togs upp och ersattes av en ny av grå kalksten, sakristians och vapenhusets plåttak ersattes av spån. Marken sänktes och dränerades på norra sidan. Arkitekt Erik Fant, Stockholm.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1984 - 1985 Konservatorsarbeten
Kalkmålningarna i absid och kor konserverades. Konservator Sten Peterson.

Sten Peterson (Konservator)

Lundbergh, Hans, Väversunda kyrka 1984. Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet (Arkiv)

År 1984 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Korfönstret, som sattes igen invändigt 1947 togs åter upp, innerbågen försågs med antikglas och altarringen togs bort.

Motala Tidning 1984-07-19 (Arkiv)

År 1984 - 1985 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades av orgelbyggare Henrik Lind, Linköping efter förslag av orgelbyggare Reinhard Kohlus, Vadstena.

Henrik Lind (Orgelbyggare)

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1985 - 1989 Dendrokronologisk undersökning
Dendrokronologisk undersökning som daterat kyrkan till 1160-tal, Thomas Bartholin, Jan Eriksson, Östergötlands länsmuseum.
År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Murarna rengjordes från lösa kalkrester, omputsning med Ehrnströms hydrauliska kalkbruk, tunn slamning och avfärgning i en varm beige ton. I samband med arbetena togs puts- och färgprover. Nytt spåntak och fönsterbågarna renoverades med nya blyspröjsar. Konservator Sten Peterson.

Sten Peterson (Konservator)

Östgöta Correspondenten 1986-07-26 (Arkiv)

År 1997 - 1997 Konservatorsarbeten
Konservering av den järnbeslagna dörren i sydportalen. Konservatorer, ÖLM.