Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERKÖPING SANKT LARS 4 - husnr 1, SANKT LAURENTII KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

E Söderköping, S.t Laurentii II, klockstapelnfrån norr. 2006-03-21 088.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT LAURENTII KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1250 - 1299

1250 - 1299

1582 - 1582

Östergötland
Söderköping
Östergötland
Söderköping
Söderköping S:t Anna församling
Linköpings stift
Sankt Laurentii kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkobyggnaden
Kyrkan har en mycket komplicerad byggnadshistoria, som inte helt är klarlagd. Kyrkan är uppförd av tegel, med undantag av stora delar av den västra gaveln som är uppförd av gråsten. Vid olika tillfällen har man vid byggnadsarkeologiska undersökningar påträffat murar under marken vid kyrkans västra sida. Detta har gett upphov till flera olika tolkningar. Huruvida gråstensmuren har ingått i en äldre kyrka, tillhört ett västtorn eller en byggnad tillhörande kungsgården eller haft en helt annan funktion är outrett. Tegelkyrkan började sannolikt att uppföras i slutet av 1200-talet eller omkring år 1300. I en blindering på ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Kyrka av sten, eventuellt kan gråstensmurar i den nuvarande kyrkans västparti kvarstå. se historik
År 1250 - 1299 Nybyggnad
Kyrka av sten, treskeppig basilika med sakristia i nordöst. Eventuellt vapenhus vid nordportalen. se historik
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Sakristian kan vara äldst.
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1299 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell. Ursprungligen vapenhus.
År 1296 - 1296 Invigning
Invigning enligt traditionen. se historik
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, cuppan kvarstår, fot nytillverkades 1975. se historik
År 1300 - 1499 Ändring - ombyggnad
Mellan vapenhuset och sakritian tillbyggdes ett par separata kapell. se historik
År 1300 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell. Mellan vapenhuset och sakristian tillbyggdes mot nordväggen ett par separata kapell. På 1580-talet utvidgades kyrkorummet genom att kapellen infogades med långhuset och bildade ett sidoskepp.
År 1400 - 1400 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp av furu, eventuellt inhemsk tillverkning, två dörrar bevarade. Införlivade med Historiska museets samlingar sedan 1847. se historik
År 1450 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp tillverkat i nordtysk verkstad i Lübeck, konserverat 1840. Sedan 1886 åter placerat på högaltaret. se historik
År 1474 - 1474 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklocka, sedan 1898 i Historiska museet, Stockholm. se historik
År 1475 - 1525 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp av ek, tillverkad i nordtysk verkstad, endast en dörr återstår. I Historiska museets samlingar sedan 1847. se historik
År 1494 - 1494 Brand - delvis förstörd
Stadsbrand, kyrkan skadades. se historik
År 1494 - 1497 Ändring - ombyggnad
Kyrkan ombyggdes från basilika till hallkyrka. Blinderade trappstegsgavlar och det branta sadeltaket med takryttare tillkom. se historik
År 1494 - 1494 Brand
År 1494 - 1560 Ändring - ombyggnad
Kyrkan restaurerad och ombyggd efter branden. Basilikan byggdes om till hallkyrka med användande av samma yttre mursträckningar. Kyrkan återinvigdes 1497, men arbetet pågick sannolikt fram till 1560.
År 1500 - 1500 Ändring - ombyggnad
Det medeltida fönstret ovanför den samtida eller något senare upptagna norra portalen murades igen och försågs med kalkmålningar. se historik
År 1500 - 1559 Valvslagning
Valvslagning. se historik
År 1500 - 1699 Ändring - ombyggnad
En del av den västra väggen rasade p g a underminering av grunden. se historik
År 1566 - 1589 Nybyggnad - Gravkor
Eventuellt uppfördes ett gravkor för bröderna Gera i kyrkans nordvästra hörn, öppnades efter översvämningen 1684. Om-eller nybyggdes 1722. se historik
År 1580 - 1589 Ändring - ombyggnad
Kyrkorummet utvidgades genom att skiljeväggarna revs mellan norra sidans vapenhus och sidokapell och ett fjärde skepp bildades på norra sidan. Riksrådet baron Göran Gera Holgersson till Björkvik och Ollonö bekostade utbyggnaden på kyrkans norra sida. Sannolikt slogs nya valv i sakristian samt inlades ett nytt golv. se historik
År 1582 - 1582 Nybyggnad - Vapenhus
Ett nytt vapenhus uppfördes i korsvirkesteknik på västra delen av kyrkans norra sida. Revs 1840. se historik
År 1582 - 1582 Nybyggnad
Klockstapel byggd av Anders Berjeson eller Anders stapelmakare. se historik

Anders Berjeson (Hantverkare)

År 1588 - 1588 Fast inredning - orgel
Orgel uppsattes. den härstammade sannolikt från ett kloster i Polen. Skänkt av riksrådet, baron Göran Gera Holgersson till Björlvik och Ollonö. Den kompletterades 1700. se historik
År 1669 - 1669 Fast inredning - predikstol
Predikstol tellverkad av Johan Larsson, Vadstena. Målades 1723, övermålades 1802, konserverades 1940. se historik

Johan Larsson (Hantverkare - Snickare)

År 1687 - 1687 Ändring - ombyggnad
Det ojämna tegelgolvet, sannolikt endast i sakristian, ersattes av golv av kantik ölandssten. Eventuellt upptogs dörren på sakristians östra vögg. se historik
År 1700 - 1700 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1588 kompletterades av Aggerwall. se historik
År 1722 - 1722 Nybyggnad - Gravkor
Ett nytt gravkor för Magnus Gabriel Block uppfördes i kyrkans nordvästra hörn. se historik
År 1723 - 1723 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1669 målades och samtidigt målades ett draperi på pelaren av Anders Wickström, Söderköping. Övermålades 1802, konserverades 1944. se historik

Anders Wickström (Hantverkare - Målare)

År 1747 - 1749 Ändring - ombyggnad
Golvnivån inne i kyrkan höjdes ca 70 cm, fönsteröppningarna förstorades och gjordes stickbågiga, en stor port i väster togs upp med ett stort överliggande fönster, vilket igenmurades 1845. gravkoret för släkten Block ombyggdes. se historik
År 1800 - 1849 Specifika inventarier - kyrkklocka
En klocka flyttades från tornryttaren. se historik
År 1802 - 1802 Arkitekturbunden utsmyckning
Kyrkorummet vitputsades. se historik
År 1802 - 1802 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla målad av Pehr Hörberg, samtidigt målades predikstolen i vitt och guld. se historik
År 1804 - 1804 Ändring - ombyggnad, interiör
Korskranket borttogs. se historik
År 1804 - 1804 Fast inredning - altarring
Altarring. Omgjordes eventuellt 1885 och 1934. se historik
År 1808 - 1808 Ändring - ombyggnad
Valven i sakristian revs och ersattes av ett trätak. se historik
År 1825 - 1875 Ändring - ombyggnad, exteriör
Spånen ersattes delvis av skiffer och plåt. Kyrkogårdsmuren revs. se historik
År 1840 - 1840 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset på norra sidan revs och ett förråd skapades genom att fylla utrymmet mellan det norra sidoskeppet och västgaveln. Sannolikt omlades hela taket på norra sidoskeppet. se historik
År 1840 - 1840 Ändring - tillbyggnad
Förråd tillbyggt mellan det norra sidoskeppet och västgaveln.
År 1845 - 1845 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgelläktare samt ny orgel, byggd av Sven Nordström, Norra Solberga. Orgeln renoverad 1887 ombyggd 1906. Orgelfasaden ritad av arkitekt Carl Gustaf Blom, Överintendentsämbetet. Sannolikt revs den gamla läktaren vid södra väggen. se historik

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Sven Nordström (Orgelbyggeri)

År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad
Klockstapelns grund ombyggdes med stenfyllning och eksyllar. se historik
År 1885 - 1929 Ändring - ombyggnad, exteriör
Påslagen cementsockel. se historik
År 1885 - 1886 Ändring - ombyggnad, exteriör
Gjutjärnsfönster med delvis färgat glas i korfönstren, cement pålades på fönsterbänkarna. Ingångsdörrarna i väster och söder målades i ekimitation i stället för en tegelröd färg. se historik
År 1885 - 1886 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggar och valv omputsades med tjock cementputs, långhuset försågs med ett cementgolv, gravhällarna i koret sannolikt omlagda och kompletterade med stenar från andra platser i och utanför kyrkan. Stenhuggarmärken avtecknades från gravhällarna samt från murarna. Nya bänkar, nytt vindfång i väster med glasade dörrar. Ev målades orgelläktaren nu med imitationsmålning. Draperimålningar påträffades runt korfönstren samt svårtolkade inskriptioner i korvalvet. Den medeltida dörren mellan kor och sakristia sattes igen och en ny ingång togs upp från det nordligaste sidoskeppet. se historik
År 1885 - 1886 Specifika inventarier - altartavla
Hörbergs altartavla från 1802 flyttades till korets norra vägg och ett medeltida altarskåp placerades på altaret. se historik
År 1886 - 1886 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1669 ommålades i vitt och guld. Konserverades 1944. se historik
År 1886 - 1886 Teknisk installation - värme
Två kaminer i koret och en i nordvästra hörnet samt en i sakristian. se historik
År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1845 renoverades av Eric Nordström. Ombyggt 1906. se historik

Eric Nordström (Orgelbyggare)

År 1897 - 1897 Specifika inventarier - kyrkklocka
Tre av kyrkans klockor nedsmältes hos firman J Beckman & co, Stockholm. Den fjärde från 1474 inköptes av Historiska museet. se historik
År 1897 - 1897 Specifika inventarier - kyrkklocka
Nya klockor samt vinkelaxlar. se historik
År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad
Klockstapeln renoverades med cement under de bärande bjälkarna. se historik
År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1845 ombyggdes av Åkerman & Lund. Renoverat 1991. se historik
År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades i sakristian. Lades om 1940. se historik
År 1924 - 1924 Teknisk installation
Förslag till elektrisk ringanordning i klockstapeln. se historik
År 1929 - 1929 Arkeologisk undersökning
Arkeologiska undersökningar vid kyrkans västparti, Erik Lundberg och Gustav Lundström. se historik

Gustav Lundström (Antikvarie)

År 1934 - 1934 Underhåll - exteriör
Dräneringsarbeten runt kyrkan. se historik
År 1934 - 1935 Underhåll - exteriör
Takryttaren och bjälklaget reparerades, den tegelimitationsmålade putsen avlägsnades på gavlar och sakristian, som målades i en röd ton, övriga delar målades i tegelimitation lika med befintlig. Trappgavlarnas järnplåt ersattes av kopparplåt. Arkitekt Kurt von Schmalensee. se historik
År 1934 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna vattrevs och målades. Träsockeln för Hörbergs altartavla i koret borttogs. Triumfkrucifixet hängdes upp i koret. Altarringen avkortades och innanför lades kalkstensgolv, masonitskivor sattes på insidan, ommålades. Arkitekt Kurt von Schmalensee. Byggmästare O F Ljung, Söderköping. se historik

O F Ljung (Byggmästare)

År 1934 - 1935 Teknisk installation - värme
Lågtrycksvärme med pannrum under kyrkans nordvästra hörn. Förslag att flytta fram altarbordet för att få plats med radiator bakom. se historik
År 1940 - 1940 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadsarkeologisk undersökning under golvet i sakristian. Flera äldre golvnivåer framkom, varav det äldsta ett tegelgolv lagt i fiskbensmönster daterades genom en brakteat från 1300-talets mitt. I sakristians mitt hittades även grunden till en pelare och spår efter två valvslagningar. se historik
År 1940 - 1940 Ändring - ombyggnad
Sakristians trägolv ersattes pga rötskador med kalkstensplattor, eventuellt försågs sakristietaket även med nytt spån. se historik
År 1940 - 1940 Konservatorsarbeten
Altarkåpet konserverades av konservator Sven Sundbaum, Linköping. se historik
År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad
Förslag till nya fönster i sakristian. Arkitekt Kurt von Schmalensee. se historik
År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad
Korfönstret murades igen. se historik
År 1943 - 1943 Arkeologisk undersökning
Det Blockska gravkoret öppnades och undersöktes av amanuens Nils Olsson, Östergötlands museum. se historik

Nils Olsson (Antikvarie)

År 1944 - 1944 Konservatorsarbeten
De ursprungliga färgerna på predikstolen togs fram, konservator Bertil Bengtsson, Linköping. se historik
År 1946 - 1946 Underhåll
Renovering av klockstapeln. Socklarna av cement inkläddes med kopparplåt och rötskakade trädelar ersattes med nytt virke. Trasiga spån kompletterades med spån från Grythyttan. Hela stapeln tjärades. se historik
År 1950 - 1958 Teknisk installation - värme
Omläggning av värmesystemet med vatten i stället för ånga och oljeeldning. se historik
År 1950 - 1959 Ändring
Spåntaket och klockstapeln ommålades med s k flintcote. se historik
År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad
Nya fönster, nya muromfattningar av tegel från Beatelunds tegelbruk. Arkitekt Erik Lundberg. se historik
År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad
Sydportalens dörr kläddes med kopparplåt. Arlitekt Kurt von Schmalensee. Vid grävningarna påträffades en äldre trappa av gråsten. se historik
År 1956 - 1956 Underhåll - exteriör
Spåntaken tjärades. se historik
År 1957 - 1957 Arkeologisk undersökning
Byggnadsarkeologisk undersökning av de igenmurade portalerna på norra och södra sidorna. Östergötlands museum. se historik
År 1958 - 1958 Ändring
Ett vapenhus/vindfång som tillkommit under 1800-talet på västra sidan mellan strävpelarna revs och ersattes av ett mindre invändigt vindfång. Västportalens 1700-tals utformning med ursprungliga dörrar återställdes. se historik
År 1962 - 1962 Underhåll - exteriör
Spåntaket och klockstapeln tjärades. se historik
År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sannolikt ersattes nu cementsockeln av en inhuggen sockel av natursten och betong i liv med fasaden. Ny puts, utförd som en heltäckande slammning med markerade tegelfogar, sannolikt i kalkcement, ev Serponit. Rödfärgad yta med vita blinderingar. En runsten påträffades i kyrkans norra grundmur. Finns nu uppsatt utanför kyrkan. Även målade dekorationer påträffades i blinderingsfälten. se historik
År 1965 - 1965 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadsarkeologisk undersökning i samband med renovering. Ett kalkstensgolv påträffades under cementgolvet och därunder djupa kulturlager på ca en meter. Östergötlands museum. se historik
År 1965 - Okänt Ändring - ombyggnad
De upphuggna fönstren i sakristians vind igensattes. se historik
År 1968 - 1968 Underhåll - exteriör
Spånen på långhusets norra takfall som var från mitten av 1800-talet ersattes av nya spån, tjärning av klockstapeln. se historik
År 1975 - 1975 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den befintliga slamputsen av cementbruk avlägsnades. Ingenjör ture Jangvik, K-konsult, Linköping. se historik
År 1975 - 1975 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadshistoriska undersökningar i samband me den invändiga renoveringen, antikvarie Robert Bennet.

Robert Bennet (Antikvarie)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet omputsades, putsen från 1885 nedknackades, kalkmålningsfragment togs fram och konserverades, cementgolvet och bänkkvarterens trägolv avlägsnades och långhusgolvet sänktes till sin forna höjd och en ny trappa till koret tillkom. Det igenmurade fönstret bakom altaret på östra väggen togs åter upp. Bänkarna i sidoskeppen ersattes med lösa stolar. Det nordligaste sidoskeppet iordningställdes som ett särskilt andaktskapell, ett litet sidoaltare murades upp i det norra sidoskeppet. Nytt vindfång under läktaren med trappa till orgelläktaren samt utrymme för WC. Förrådsutrymmet från 1840 byggdes om till väntrum. Arkitekt Torsten Leon Nilsson, Hässleholm, Ingenjör Ture Jangvik, Linköping. (BR)
År 1975 - 1975 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Medeltida kalkmålningsfragment påträffades, bl a ett konsekrationskors på södra korväggen. Rapport av Robert Bennet. se historik
År 1975 - 1975 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfuntscuppan försågs med ny fot av kolmårdsmarmor. se historik
År 1976 - 1976 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk kontroll i samband med ledningsgrävning väster, söder och norr om kyrkan. Murrester påträffades väster om kyrkan. Antikvarie Robert Bennet, Torsten Bäck. se historik

Torsten Bäck (Antikvarie)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Kororgel samt en orgel till norra sidoskeppet, byggda av orgelbyggare Anders Persson, Nyhamnsläge. Fasaderna ritades och färgsattes av arkitekt Torsten Leon Nilsson. se historik
År 1988 - 1988 Underhåll
Spåntaket sågs över och tjärades liksom klockstapeln. Spån från 1200-talet påträffades. Arkitekt Uno Söderberg, Kyrktak, Norrköping. se historik
År 1988 - 1988 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålning i norra sidan av kapellskeppet, konstnär Bengt Olof Kälde. se historik
År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1945 renoverades av orgelbyggare Sune Fondell, Ålem. se historik
År 1991 - 1991 Teknisk installation
Isolering av långhusvinden med lösull. se historik
År 1997 - 1997 Byggnadsarkeologisk undersökning
Tillstånd till forskningsundersökning vid kyrkans västgavel. Birgitta Broberg och Margareta Hasselmo. se historik
År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Tillstånd till borttagande av de bakre bänkarna. se historik