Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING ÖSTRA STENBY KYRKA 1:1 - husnr 1, ÖSTRA STENBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Stenby kyrka 2007-04-26 101.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA STENBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Östra Stenby
Västra Vikbolandets församling
Linköpings stift
Östra Stenby kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

Kyrkobyggnaden
Kyrkans byggnadshistoria är inte helt klarlagd, men sannolikt uppfördes de äldsta delarna under 1100-talet. Kyrkan bestod då av ett kort rektangulärt långhus med smalare kor med oklar avslutning mot öster. Samtidigt eller kort därefter uppfördes ett torn vid västra gaveln.
Från denna äldsta period kvarstår sannolikt ett murparti i norr. Under 1200-talet tillbyggdes långhuset med korsarmar i söder och norr. Den norra korsarmen är bevarad intakt, medan den södra bl a har förlängts åt söder. Den första domkyrkan i Linköping, Askeby klosterkyrka och Vreta klosters kyrka uppfördes med en korsformad plan under 1100-talet. ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus och smalare kor. se historik
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
Torn av sten se historik
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarmar i norr och söder. se historik
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen uppfört som korsarm
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Vapenhus
Ursprungligen uppfört som korsarm.
År 1400 - Okänt Ändring - ombyggnad
Kyrkan vidgades och förlängdes. se historik
År 1441 - 1441 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan valvslog enligt en redan före 1751 borttagen inskrift. se historik
År 1512 - 1522 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av klockgjutaren Ulf Sunasson, Skänninge. Omgjuten 1758 se historik

Ulf Sunasson (Klockgjutare)

År 1633 - 1633 Specifika inventarier - altartavla
Altaruppsats med oljemålning, sannolikt från Mörby slott i Uppland, skänktes till kyrkan 1726 av Christina Kurck på Ållonö, Änka efter generalmajoren greve Gustaf Oxenstierna. se historik
År 1647 - 1647 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk byggt av orgelbyggaren Greger i Norrköping. Ersattes av ett nytt 1695. se historik

Greger (Orgelbyggare)

År 1668 - 1668 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan skänktes av Gustaf Kurck till Ållonö. se historik
År 1682 - 1684 Ändring - ombyggnad
Det medeltida korpartiet ersatte av ett nytt tresidigt kor med underliggande gravvalv för donatorn Kurck och hans efterkommande. Valvpelarna revs och nya valv, fem travéer uppfördes. Dessa spände över hela kyrkorummet. Södra muren höjdes och dragjärn tillkom. Bekostades av Gustaf Kurck till Ållonö. se historik
År 1685 - 1685 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av riksrådet Gustaf Kurck. Målad 1738. se historik
År 1695 - 1695 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk inköptes från slottskyrkan på Stegeborg, skänktes av friherre Bleckert Wachtmeister på Rotenberg. se historik
År 1700 - 1700 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av mässing, tillverkad av M Daniel Wulff, Norrköping. se historik

M Daniel Wulff (Hantverkare - Smed)

År 1726 - 1726 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla framställande Kristi födelse omgiven av två skulpturer Petrus och Paulus från 1600-talet, sannolikt från Mörby slott i Uppland, skänktes till kyrkan 1726 av Christina Kurck på Ållonö, Änka efter generalmajoren greve Gustaf Oxenstierna. Altartavlan ersattes av ett kors 1858-1865, placerades åter på altaret 1912-1913. se historik
År 1738 - 1738 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1685 målades av målargesällen Daniel Meijer, Norrköping. se historik
År 1742 - 1742 Specifika inventarier - altarskåp
Ett medeltida altarskåp skänktes till Rönö kyrka. se historik
År 1751 - 1751 Rivning
Rivning av klockstapeln i trä. Petter Frimodig. Klockorna flyttades över till tornet. sehistorik
År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad
Ny tornöverbyggnad av trä, 36 alnar hög. Byggmästare Petter Frimodig och målare Jöns Pilo. se historik

Jöns Pilo (Hantverkare - Målare)

År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad
"Hugger han ingången til Kyrkohwalfwet större uti muran, at man med Beqwämlighet kan koma therin, samt gör en trappa till samma ingång." Byggmästare Petter Frimodig. se historik
År 1758 - 1758 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjöta. se historik
År 1782 - 1784 Nybyggnad - Korparti
År 1827 - 1827 Underhåll
En pelare blev ommurad, valvet undersökt och kilat, rappningen förnyades. Ållonögraven reparerades. Byggmästare Olof Wärngren. se historik

Olof Wärngren (Byggmästare)

År 1858 - 1860 Ändring - ombyggnad
Runstenar påträffades vid kyrktornets ombyggnad. de flesta murades in i vapenhuset i södra korsarmen så att texten var läsbar inifrån. De borttogs 1939. se historik
År 1858 - 1858 Rivning
Det medeltida tornet revs samt en sakristia av okänd ålder på norra sidan. se historik
År 1858 - 1859 Nybyggnad - Torn
Nytt torn i väster. Arkitekt Johan Fredrik Åbom, Stockholm. se historik
År 1858 - 1859 Ändring - ombyggnad
Långhuset vidgades åt väster och den södra korsarmen byggdes delsvis om och förlängdes åt söder. Den norra korsarmen, som före ombyggnaden varit gravkor åt släkten Rothkirch inreddes till sakristia, försågs med en kraftig mellanvägg i vilken två utrymmen inmurades. Taken försägs med skiffer. Arkitekt J F Åbom, Stockholm. se historik
År 1858 - 1860 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiören omgjordes med nya golv, nya ytskikt, orgelläktare och bänkar. Arkitekt Johan Fredrik Åbom, Stockholm. sehistorik
År 1858 - 1859 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1858 - 1859 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgat i väster

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1859 - 1865 Fast inredning - altare
Altare, kors, kandelabrar. Arkitekt G...ander. se historik
År 1860 - 1860 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel byggd av Sven Nordström, med fasad "med en liten ifår Orten insänd och fastställd ritning." Ombyggd 1920. se historik

Sven Nordström (Orgelbyggare)

År 1871 - 1871 Ändring
Tre stycken dragjärn drogs genom kyrkans främre valv. Byggmästare G Ph Olander. se historik

G Ph Olander (Byggmästare)

År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin på södra och norra sidan. se historik
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad
Tornspiran kläddes med kopparplåt. se historik
År 1901 - 1901 Underhåll - exteriör
Brister i listverket framförallt på tornet lagades och fasaderna avfärgades. Byggmästare Oskar Eklund, Norrköping. se historik
År 1912 - 1913 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sockeln och yttertrapporna reparerades, nödvändiga gluggar för luftväxling upptogs i grundmurarna. Skiffertaket omlades delvis, nya fotplåtar med rännor samt sex nya styprör. fönstrens solbänkar av järnplåt skrapades och oljemålades. Arkitekt Fredrik Falkenberg. sehistorik
År 1912 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvet upptogs, nytt golv under bänkkvarteren ett steg högre än gångarna i furuplank. I gångarna återanvändes de bäst bevarade äldre golvbrädorna. Det yttre putslagret bortknackades, lagning och kalkavfärgning, valv och väggar avfärgades vita, nya sittbänkar med återanvändning av de gamla bänkluckorna som ombyggdes till gavlar. Bänkarna målades i grått, den äldre altaruppsatsen placerades på altaret. Nedgången till gravvalvet minskades något. Golvet omlades eventuellt på orgelläktaren och eventuellt tillbakaflyttades orgeln, nya eller ombyggda läktarbänkar med enkla raka släta gavlar på gradänger. Det mittersta korfönstret med blått glas igenmurades. Altaret sänktes genom att översta steget togs bort. Den ursprungliga predikstolsportalen restaurerades och återuppsattes. Dörrarna mellan vapenhus och långhus andrades till slagdörrar. Nya lås och trycken på dörrar där så behövdes. Altarringen målades i vitt, blått och guld. Sannolikt försågs nu korväggen med texten ÄRA VARE GUD I HÖJDEN. Arkitekt Fredrik Falkenberg, Stockholm. Snickerifirman Olsson & Andersson, Norrköping. Målarmästare Carlsten. se historik

Carlsten (Hantverkare - Målare)

Olsson & Andersson (Firma)

År 1913 - 1913 Specifika inventarier - altartavla
Den äldre altartavlan restaurerades och placerades på altaret av Carl Stenberg. se historik

Carl Stenberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggdes av Åkerman & Lund, Sundbyberg. se historik
År 1913 - 1913 Teknisk installation - värme
Kamin, eventuellt från Ankarsrums bruk. se historik
År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1860 ombyggdes av Åkerman. Renoverat 1975. se historik
År 1938 - 1938 Teknisk installation
Elektrisk klockringningsanläggning. se historik
År 1939 - 1939 Underhåll - exteriör
Taket omlades, lös och trasig puts bortknackades, vattrivning, ilagning med kalkbruk, och avfärgning. All gammal plåt ersattes av galvaniserad plåt, kopparplåtlister runt tornet och över huvudingången samt på solbänkar. Skiffertaket med underlag av näver och solbänkar. Skiffertak med underlag av näver och brädor var bristfälligt och omlades. På näverbitar fanns årtalet 1858, nävern byttes mot icolpapp. Efter murverkets rengörande kunde flera släta hällar iakttagas som eventuellt kunde vara runristade. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad
Altarringen, korgolveet och sakristiegolvet ommålades i gråblå färg. Den södra korsarmen som utnyttjades som förvaringsrum för bränsle etc. ombyggdes till gravkapell med i södra delen ett schakt med gjutna väggar för nedsänkning av kistan. Vid utgrävningen av källaren hittades massor av skelettdelar, som lades i en särskild grav på kyrkogården. Ev avdelning för transformatorsrum. Golvet belades med kalkstensplattor från Borghamn. Dörren till kyrkorummet igensattes. Innanfönster med antikglas. Takets underpanel borttogs. Gravkoret inreddes med äldre bänkar. Fem inmurade runstenar i södra korsarmens innerväggar samt en runsten i två delar i långhusets södra sockel frilades. Sakristian omdanades, ett undertak från 1850-talet borttogs. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. (ATA)
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarringen, korgolvet och sakristiegolvet ommålades i gråblå färg. Den södra korsarmen som utnyttjades som förvaringsrum för bränsle etc. ombyggdes till gravkapell med i södra delen ett schakt med gjutna väggar för nedsänkning av kistan. Vid utgrävningen av källaren hittades massor av skelettdelar, som lades i en särskild grav på kyrkogården. Ev avdelning för transformatorsrum. Golvet belades med kalkstensplattor från Borghamn. Dörren till kyrkorummet igensattes. Innanfönster med antikglas. Takets underpanel borttogs. Gravkoret inreddes med äldre bänkar. Fem inmurade runstenar i södra korsarmens innerväggar samt en runsten i två delar i långhusets södra sockel frilades. Sakristian omdanades, ett undertak från 1850-talet borttogs. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. (ATA)
År 1939 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning
Under ett senare insatt tak i sakristian påträffades spår av äldre dekor, vilken konserverades. Konservator Sven Sundbaum, Linköping.
År 1939 - 1939 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och kalkytor rengjordes. Vapensköldar mm konserverades. Konservator Sven sundbaum.
År 1939 - 1939 Teknisk installation
Elektrisk värme och belysning, el-central i utrymme i vapenhuset under södra trappan.
År 1956 - 1956 Underhåll - exteriör
Putslagning och avfärgning med kalkfärg, rötskadade bjälkar i tornspiran ersattes av nya, korset och globen förgylldes, dörrar och fönster målades. Målarmästare Bengt Nyström.

Bengt Nyström (Hantverkare - Målare)

År 1958 - 1958 Underhåll
Vissa arbeten i Kurckska gravkoret. De identifierade kistorna tillhör släkterna Lilliehök, Oxenstierna, von Yhlen, Kurck och Banér.
År 1967 - 1967 Underhåll
Det Kurckska gravkoret reparerades, förmultnade kistor justerades och lösa plåtar och ornament tillvaratogs.
År 1975 - 1975 Teknisk installation - brandskydd
Kyrkvinden avskiljdes från tornet med en brandtekniskt klassad dörr.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket renoverades av A Magnussons orgelbyggeri AB, Göteborg.
År 1980 - 1980 Underhåll
Byggnadsteknisk undersökning av sprickbildningar i kyrkans murar. Bjerking Ingenjörsbyrå AB, Uppsala
År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Gravkapellet i södra korsarmen omgjordes till gudstjänstlokal under vintern. Södra delen togs i anspråk till kapprum och toalett. K Holm.
År 1987 - 1987 Underhåll - interiör
Omkalkninga v väggar, de tidigare grå bänkarna ommålades med färgerna på altaret som förebild. Bänkarna och gradängerna på läktarens södra sida borttogs. Ingenjör Ture Jangvik, Lennart Kjellberg, målarmästare Ivan Ek.
År 1987 - 1987 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Arkitekturbunden utsmyckning, rekonstruktion av den medeltida dekoren på valvribborna i sakristian. Konservator Jörgen Bengtsson, konservatorsassistent Eva Nyström Tagesson, Östergötlands länsmuseum.

Eva Nyström Tagesson (Konservator)

År 1987 - 1987 Teknisk installation - el
Utbyte av den elektriska installationen.
År 1991 - 1991 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning med anledning av ledningsdragningar. Östergötlands länsmuseum
År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering, putsskador lagades upp med hydraulisk kalkbruk och fasaden avfärgades med färdigblandad kalkfärg. Översyn och ev nedknackning av cementsockel. fönstren målades svarta, ny takfotsplåt, ståndrännor, stuprör mm av fabrikslackerad plåt, fasadgaller till gravvalvet ersattes av nytt koppargaller. Arkitekt Owe Axelsson, Norrköping.
År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett och kompaktkök i södra korsarmen, arkitekt Owe Axelsson, Norrköping.