Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOLLNÄS BOLLNÄS PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, BOLLNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bollnäs kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOLLNÄS KYRKA (akt.), BOLLNÄS KYRKA (akt.)

1250 - 1349

1300 - 1399

Gävleborg
Bollnäs
Hälsingland
Bollnäs
Bollnäs församling
Uppsala stift
Norra Kyrkvägen 5

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2005

Förmodligen hade Bollnäs pastorat ett träkapell redan på 1100-talet, men var det var beläget är osäkert. Exakt när den första stenkyrkan byggdes är oklart men delar av den nuvarande kyrkobyggnaden är sannolikt från 1300-talet. Det medeltida kyrkorummet var rektangulärt till formen, hade långhus med kor och sakristia. Tornet och vapenhuset stod klart till en invigning år 1468. På 1700-talet omdanade byggmästare O. Romberg salkyrkan till en korskyrka och byggde samtidigt ut sakristian. Vapenhuset och korutbyggnaden försvann och byggnadskroppen får den form den har idag.

År 1250 - 1349 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian utvidgades 1753-55
År 1250 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Kyrkan består av ett långhus med kor och sakristia byggt i sten. Ingången ligger på sydsidan, nära västra gaveln. Rester av den medeltida salkyrkan utgör fortfarande kärnan i den nuvarande byggnaden.
År 1460 - 1469 Nybyggnad - Torn
År 1468 - 1468 Invigning
Tornet uppförs i väster och muras med stjärnvalv. Kyrkoinvigning äger rum 3 november 1468, då tornet är fullbordat. Vapenhuset har byggts till invigningen. Interiören har försetts med kryssvalv.
År 1590 - 1590 Brand
Kyrkan drabbas av en eldsvåda.
År 1711 - 1711 Brand
Tornet eldhärjas. Tornhuven byggs upp efter branden. Renovering av tornkrön. Klockorna gjuts om.
År 1748 - 1748 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en ny orgel, byggd av Gren & Stråhle, Stockholm.

Gren och Stråle (Orgelbyggeri)

År 1753 - 1755 Nybyggnad - Korsarm/ar

Olof Romberg (Byggmästare)

År 1753 - 1755 Ändring - ombyggnad
Salkyrkan omdanas till en korskyrka. Korsarmarna uppförs samtidigt som sakristian utvidgas. Byggmästare O. Romberg. Vapenhuset och korutbyggnaden i norr försvinner i samband med ombyggnaden. Orgeln flyttas.

Olof Romberg (Byggmästare)

År 1757 - 1758 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Förändring av kyrkan ledd av byggmästare O. Romberg. Valv i korsarmarna och mellanliggande valv i långhuset slås. Korsarmarna förses med läktare.

Olof Romberg (Byggmästare)

År 1853 - 1853 Ändring
En mindre renovering genomförs och ett stort antal lösa inventarier flyttas ut ur kyrkan.
År 1876 - 1878 Ändring - ombyggnad, interiör
En genomgripande förändring och modernisering äger rum som leds av arkitekt J.F. Åbom. Predikstolen byggs om men äger sannolikt delar från en äldre predikstol. Altaret förses med träkors. Korfönstret får färgat glas och ett baldakinarrangemang. Den slutna bänkinredningen byts ut mot öppna bänkar. Läktarna i korsarmarna samt orgelläktaren byggs ut till två våningar för att öka antalet sittplatser. Stjärnvalven i tornrummet och i mittskeppet skadas i samband med ombyggnationen. Kaminer sätts in.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en ny orgel, byggd av E A Setterquist & Son, Örebro.

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

År 1927 - 1928 Ändring - ombyggnad
Förändring av interiör ledd av arkitekt G. Holmdahl. Korpartiets valv dekoreras med kalkmålningar av konstnär Gunnar Torhamn. Hela interiören får en ny färgsättning. Koret beläggs med kalkstensplattor och den tidigare halvcirkelformade kortrappan byggs om till en rak. Altarringen ersätts med en raksluten kommunionbänk. Korfönstret muras igen och väggar och valv putsas om. Bänkinredningen byggs om till slutna bänkar. Läktarna i korsarmarna förkortas. Ett stort antal av de lösa inventarier som tidigare avlägsnats återförs till kyrkorummet. Orgeln från 1878 byggs om. Nytt värmesystem installeras. Underhållsrestaurering av exteriören. Fasaderna putslagas och vitkalkas, sockeln kalkas i gråblå ton, tornets tegel lagas, listverk och spåntaken ses över.

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel
Orgeln tillbyggs av E A Setterquist & Son, Örebro.

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

År 1941 - 1941 Ändring
Exteriöra åtgärder. Omfattning oklar.
År 1951 - 1951 Ändring
Kyrkan putslagas och avfärgas i samma kulör som tidigare. Sockeln kläs in med granitblock, på en yta av avjämnat cementbruk.
År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Bänkarna målas om och kalkmålningarna konserveras av konservator Erik Stenholm.

Erik Stenholm (Konservator)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad
Bisättningshusen renoveras. Det södra inreds med personalutrymme och toaletter.
År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad
De övre läktarvåningarna i korsarmarna och den övre orgelläktaren tas bort. Orgeln flyttas till den nedre läktaren.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkan får nytt spåntak och takkonstruktionen med takstolar m.m. byts ut.
År 1985 - 1985 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten utförs på de medeltida inventarierna.
År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring av interiör. Läktaren byggdes om för att anpassas till brandskyddskraven och bänkinredningen byttes ut. En lillkyrka inrättas i den södra korsarmen och den norra skärs av och inreds med smårum för skilda funktioner. Altarplatsen flyttas från den östra väggen till korets mitt. Korfönstret öppnas igen efter att ha varit igenmurat. Värmesystemet byts ut till vattenburen värme.