Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND STÅNGA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, STÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

530-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STÅNGA KYRKA (akt.), STÅNGA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1330 - 1370

Gotland
Gotland
Gotland
Stånga
Stånga-Burs församling
Visby stift
Stånga kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Stånga kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Stånga församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta parti är nederdelen av tornet, vilken kom till vid en byggnadsetapp vid mitten av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas torn. Grundresterna av koret och långhuset till denna äldre kyrkobyggnad – från början av 1200-talet – påträffades under golvet i kyrkan vid den senaste invändiga restaureringen 1949-50.

Även det nuvarande koret och absiden är bevarade från den romanska kyrkan i så motto att de på grund av svåra sättningar revs ner 1864 ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia med pulpettak (riven 1864) uppfördes sannolikt.
År 1170 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten

Hegvald (Konstnär - Bildhuggare)

År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av ”Hegvald” (GK anger ”omkring 1200”).
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Korparti
Ett romanskt absidkor byggdes (rivet 1864; GK anger ”1100-talet”).
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Ett romanskt långhus samt ett torn fogades till absidkoret.
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Alnlikaren på långhusportalens dörrblad.
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn.
År 1240 - 1259 Ändring - ombyggnad
Det romanska tornet revs och det nuvarande tornets nedre delar uppfördes (kan ev. dock vara uppförda på 1300-talet med återanvändande av äldre byggnadsdetaljer). Det romanska långhuset förlängdes åt väster. Triumfkrucifixet med piedestal från ”Hejnummästarens” verkstad (GK anger ”från 1200-talet”).
År 1300 - 1399 Fast inredning - bänkinredning
Dubbelbänk av trä, delvis svarvad. Nu i SHM.
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Ersatte ett romansk långhus med ett västtorn, vars nedre del kvarstår

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1330 - 1370 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusportal

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1330 - 1370 Ändring - påbyggnad
Torn

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1340 - 1359 Ändring - ombyggnad
Det romanska långhuset revs och det nuvarande långhuset och tornets övre delar (fr.o.m. klockvåningen) byggdes av ”Egypticus”-verkstaden. Tornbågen och tornvalvet kom till, och tornfönstret sattes in.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningsfragment i ringkammaren
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Kalkmålning (rest av skeppsbild) på tornkammarens N vägg. Altarskåp, numera försvunnet, varav en Kristusfigur bevarats, infogad i den nuvarande altaruppsatsen
År 1494 - 1494 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i absidens golv över kyrkoherden Petrus Hegwalds.
År 1570 - 1599 Specifika inventarier - kyrkklocka
En kyrkklocka inköptes från Lau kyrka.
År 1650 - 1650 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av kyrkklockan.
År 1688 - 1691 Ändring - restaurering
Sakristian renoverades, kor- och absidvalven förstärktes, väggar och valv i kyrkorummet vitkalkades, nytt altarskrank.
År 1690 - 1690 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten, tillverkad i Burgsvik, målad 1728
År 1690 - 1690 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen av Burgsvikssten
År 1691 - 1691 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken. En äldre predikstol omtalas.
År 1693 - 1693 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, målad 1726 av Johan Hernell

Johan Hernell (Konstnär)

År 1693 - 1693 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen tillkom till största delen.
År 1694 - 1694 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Den äldre predikstolen försågs med ett ljudtak (”Himmel”).
År 1700 - 1700 Fast inredning - skrank
Altarskrank.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Svarvad fattigstock av trä.
År 1704 - 1704 Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhustaket (faltak) sänktes och belades sannolikt med tegel.
År 1705 - 1705 Ändring
Tegel omtalas första gången på långhusets yttertak.
År 1707 - 1707 Underhåll
Reparation av tornhuven ”med nya band och rier” omtalas.
År 1723 - 1726 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Christian Fedder (Hantverkare - Snickare)

Johan Hernell (Konstnär)

År 1723 - 1723 Fast inredning - predikstol
Predikstolen av Christian Fedder.

Christian Fedder (Hantverkare - Snickare)

År 1725 - 1725 Underhåll - exteriör
Ljudluggarna (”Klockholen”) reparerades.
År 1726 - 1726 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen, korbänken och bänkinredningen i långhuset målades av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1728 - 1728 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altaruppsatsen och triumfkrucifixet målades.
År 1730 - 1739 Fast inredning - läktare
Läktaren.
År 1740 - 1740 Fast inredning - läktare
Läktaren målades av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1753 - 1753 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning på absidväggen av Nils Salin.

Nils Målare (Konstnär)

År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Tornhuven förnyades, varvid den övre delen gjordes åttkantig. Vindflöjel.
År 1768 - 1768 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av Magnus Bergstedt i Karlskrona.

Magnus Bergstedt (Klockgjutare)

År 1777 - 1777 Fast inredning - glasmålning
Glasfönster, sannolikt med medeltida glasmålningar, försåldes.
År 1800 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskepp, skänkt av Petter Malin.
År 1802 - 1802 Ändring
Svåra sprickor i kor- och absidvalven noterades.
År 1807 - 1807 Ändring
Kyrkan rappades och vitkalkades ut- och invändigt. Triumfkrucifixet samt dopfunten flyttades från triumfbågen till korets norra mur resp. korets norra sida.
År 1825 - 1825 Ändring - ombyggnad, golv
Nya trägolv i kyrkan (”Kyrko-Golfvets förnyande”).
År 1841 - 1841 Underhåll
Kyrktornet reparerades.
År 1856 - 1856 Underhåll - grundförstärkning
Grundmursförstärkningar av koret utfördes (ej verkningsfulla).
År 1864 - 1865 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid, nybyggs efter ursprunglig förebild (1200-tal)
År 1864 - 1865 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia, nybyggs efter ursprunglig förebild (1200-tal)
År 1864 - 1865 Ändring - ombyggnad
Det romanska koret och absiden revs och återuppfördes med 1200-talskoret som förebild, och sakristian byggdes (1864). Koret gjordes dock något bredare och längre samt något lägre än det ursprungliga, bl.a. sänktes taket ca 0,6 m. Korportalen nyhöggs till största delen och nytt portblad tillverkades. Även den nya sakristians längd utökades ca 1 m i jämförelse med den rivna. Altarbordet nyuppfördes och ett nytt altarskrank tillverkades.
År 1867 - 1867 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen, korbänken och bänkinredningen målades med ljusbrun färg.
År 1868 - 1868 Ändring - ombyggnad, fönster
Långhusfönstrets masverk och mittpost förnyades (av cement) och det färgade glaset sattes in.
År 1871 - 1871 Fast inredning - orgel
Orgeln tillverkad av P.L. Åkerman, Stockholm. Läktaren byggdes om för orgeln. Långhusportalens stenmaterial oljades.

P. L. Åkerman (Orgelbyggare)

År 1890 - 1899 Underhåll - port
Tornportalens kolonnetter och baser förnyades.
År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, port
Nya dörrblad i långhus- och tornportalerna samt vindfången innanför dessa, ritade av arkitekt Gustaf Pettersson, Stockholm.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Underhåll - port
Tre av långhusportalens kolonnetter förnyades.
År 1907 - 1907 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering av tornet, då bl.a. samtliga kolonnetter med kapitäl i ljudgluggarna (utom de västra) samt kompletteringar av dessas omfattningar och masverk tillkom.
År 1913 - 1913 Teknisk installation - värme
Värmeinstallation (lågtrycksånga), varvid den västra delen av sakristian avskiljdes och inrättades till pannrum.
År 1927 - 1927 Underhåll - takomläggning
Korets och absidens faltak (?) lades om.
År 1929 - 1930 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm:  Väggar och valv i kyrkorummet vitkalkades.  Nytt trägolv lades in i hela kyrkan.  Inredning och inventarier renoverades av konservator C. W. Pettersson, Stocksund.  Nytt altarskrank.  Triumfkrucifixet övermålades och återfördes till sin ursprungliga plats i triumfbågen. Ny trabesbjälke.  Predikstolens, korbänkens och bänkinredningens övermålning avlägsnades.  Lutningen på ryggarna i bänkinredningen ändrades.  Läktaren kortades något och målades (nuvarande målning).  Långhusets takstol förnyades och höjdes ca 3,5 (3,4) m till sin ursprungliga höjd, delvis med användande av äldre material. Tegeltaket byttes mot faltak.  Absidens spåntak byttes mot faltak.  Arkeologisk undersökning av den romanska kyrkans grundmurar, utförd av arkitekt Sven Brandel, Stockholm.

C W Pettersson (Konservator)

Erik Fant (Arkitekt)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring
Ny vindflöjel med äldre årtal (1706). Torntaket lades om, stommen reparerades.
År 1954 - 1954 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.
År 1962 - 1963 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering av underhållskaraktär efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby:  Väggar och valv ”skrapades, borstades och vitkalkades”.  Kalkmålningsrest (skepp) på tornkammarens norra vägg togs fram.  Bänkar, predikstol, altaruppsats och läktare tvättades och retuscherades. Konservator Erik Olsson, Sanda.  Triumfkrucifixet konserverades varvid de medeltida färgerna togs fram.  Votivskeppet renoverades.  Fasaderna putsades och vitkalkades (1963).  Långhusportalen och skulpturfriserna på södra fasaden renoverades och rengjordes samt skyddades medelst utkragning av långhustaket och blyplåtstäckningar.  Avvattningsanordningar (hängrännor och stuprör resp. utkastare) uppsattes under takfallen på tornet, koret och långhuset.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad
Belysnings- och elvärmeinstallation med elcentral samt material- och städrum i en ny läktarunderbyggnad. Bänkarna längst bak i tornrummet togs bort. Ombyggnad av orgeln.
År 1983 - 1983 Underhåll
Omläggning av klockdäcket.
År 1988 - 1989 Konservatorsarbeten
Långhusportalen och fasadrelieferna konserverades av RAÄ:s konservatorer.
År 1992 - 1992 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering av underhållskaraktär efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Byggnadshyttan på Gotland:  Reparation av tornhuvens stomme och panel, tjärstrykning.  Reparation av faltaken, tjärstrykning.  Reparation av fasadputsen, kalk- och KC-avfärgning.  Rengöring och reparation av fönster.  Förstärkning av bjälklaget under klockdäcket.  Inspektionsbryggor och belysning på vindarna.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Ändring
Stormskada på tornhuv