Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GAMMELGARN KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Dopfunten samt 1700-tals nummertavlan.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMMELGARN KYRKA (akt.), GAMMELGARNS KYRKA (akt.)

1052 - 1052

1100 - 1250

1170 - 1199

1300 - 1350

1300 - 1350

Gotland
Gotland
Gotland
Gammelgarn
Östergarns församling
Visby stift
Gammelgarn kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Gammelgarn kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Koret med sakristian samt långhuset byggdes under 1300-talets första hälft, medan det nuvarande ”tornet” egentligen är en rest av en äldre, romansk kyrka. Den kvarvarande delen utgjorde ursprungligen långhuset i en tidig 1200-talskyrka, från vilken även en portal bevarats, återanvänd som korportal i dagens kyrka. Redan på 1100-talet fanns dock det ännu kvarstående försvarstornet, kastalen, på platsen.

Under medeltiden skadades kyrkan av en brand, varvid bl.a. kolonnen i långhuset kringmurades. På 1700-talet sänktes taken över kor och långhus och belades med tegel, och tak...

Läs mer i eget fönster

År 1052 - 1052 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur; korets portal, materialet ursprung i romanska kyrkan
År 1100 - 1300 Nybyggnad - Torn
Lågt torn, rest från en äldre romansk kyrka. Takryttaren tillkom 1755
År 1100 - 1550 Brand
Kyrkan svårt skadad av brand, kolonnen i långhuset kringmurad.
År 1100 - 1250 Nybyggnad
Romansk tid. En romansk kyrka uppfördes, av vilken långhuset ingår i det nuvarande ”tornet”. Vidare är nuvarande korportalen återanvänd från denna kyrka (SvK anger tillkomsttiden till ”1200-talets andra fjärdedel”).
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Kastalen uppfördes.
År 1200 - 1229 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över ”Ungaganes husfru” i Anga .
År 1230 - 1270 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot, cuppa från 1300-talet
År 1240 - 1259 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfoten (SvK anger ”från 1200-talets förra hälft”).
År 1300 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Ersatte en äldre romansk kyrka
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur; långhusets spetsbågiga sydportal

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1300 - 1350 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1300 - 1350 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp
År 1300 - 1350 Nybyggnad
Koret, långhuset och sakristian byggdes, varav långhusets S portal tillskrivs anonymmästaren ”Egypticus” (SvK anger byggnadstiden till ”1300-talets andra fjärdedel” och långhusportalen tillskrivs ”Fabulator”).

Egypticus (Konstnär)

År 1300 - 1399 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet, dopfuntens cuppa (SvK anger tillkomsttiden för Dopfuntscuppan till ”omkr. 1375”).
År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Fragment av kalkmålningar på långhusets norra vägg

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
omkring 1450. Muralmålningar i långhuset av ”Passionsmästaren”.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1500 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, interiör
Ristning av skepp på tornkammarens N mur.
År 1670 - 1700 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1670 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, utförd av snickarmästare Jochim Sterling, Visby (SvK anger ”omkr. 1680”). Altarskranket.

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1700 - 1700 Ändring - ombyggnad
Långhustaket sänktes till dåvarande kortakets nivå och belades med tegel.
År 1700 - 1799 Brand
Bänkinredningen. Muralmålningarna kalkades över. Trol. brand i kyrkan (kanske i samband med ryssarnas strandhugg 1717).
År 1728 - 1728 Ändring
Kordörren tillverkades.
År 1740 - 1759 Ändring
Användes tornrummet som sockenmagasin.
År 1752 - 1752 Ändring - ombyggnad
Kortaket sänktes och belades med tegel, dock behölls gaveln till sin ursprungliga höjd, prydd av en spira.
År 1754 - 1754 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan göts av Gerhard Meyer, Stockholm.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

År 1755 - 1755 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takryttaren över ”tornet” tillkom, varvid murarna höjdes. Byggmästare Johan Suderby i Gothem. Årtal på remstycke i takryttaren.

Johan Suderby (Byggmästare)

År 1757 - 1757 Ändring
Nummertavla av Johan Hernell, Visby. Kyrkklockan göts av Gerhard Meyer, Stockholm (GKR uppger att klockan göts 1754).

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

Johan Hernell (Konstnär)

År 1760 - 1760 Fast inredning - predikstol
Altarskranket och predikstolen målades av Magnus Möller.

Magnus Möller (Konstnär)

År 1768 - 1768 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen i långhuset samt korbänken och väggen mot ringkammaren målades av Magnus Möller, Visby.
År 1784 - 1784 Ändring - ombyggnad, port
Dörren i långhusportalen tillverkades.
År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad
Korgaveln sänktes till taknivå och spiran på densamma togs bort. Ett altare vid långhusets kolonn togs bort. Dopfunten flyttades till koret. Dekormålades troligen interiören – valvribborna, kvadermålning
År 1810 - 1810 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på tornportalens Ö sida ”MDCCCX”.
År 1824 - 1824 Fast inredning - bänkinredning
Delar av bänkinredningen tillverkades och målades av Anders Torssén, Visby

Anders Torssén (Konstnär)

År 1828 - 1828 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglas.
År 1831 - 1831 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskription på V väggen som omtalar en ljuskronas tillkomst.
År 1850 - 1850 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på tornportalens Ö sida.
År 1864 - 1864 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet målades och kompletterades med nya figurer, samt försågs med ny predella.
År 1868 - 1868 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på spirstockens fot.
År 1895 - 1895 Fast inredning - läktare
Läktare byggdes i långhusets V del, och ett orgelmelodium inköptes.
År 1937 - 1937 Ändring - restaurering
Kastalen restaurerades (betongavtäckning).
År 1948 - 1948 Underhåll - exteriör
Kastalen fogströks.
År 1956 - 1958 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekterna Erik Fant, Stockholm, och Olle Karth, Visby: Kortakets tegel byttes mot falar. Konservering av långhusportalens stenskulpturer (stenhuggare Henry Karlsson, Slite). Rekonstruktion av mittposter etc. i kor- och långhusfönstren. Utbyte av den brandskadade kolonnen med tillhörande bas och kapitäl i långhuset. Läktaren revs och orgeln placerades på ett podium i långhusets NV hörn. Kyrkorummets väggar och valv rengjordes och vitkalkades, muralmålningarna togs fram och konserverades (konstnär Erik Olsson, Sanda). Bänkinredningen kompletterades och ett bänkkvarter framför kolonnen avlägsnades. Altarskrankets 1700-talsfärgsättning togs fram. Korets trägolv höjdes 10 cm och belades med kalksten. Altarskåpet renoverades. Elvärme installerades. Nytt trägolv i sakristian.

Erik Fant (Arkitekt)

Erik Olsson (Konstnär)

Henry Karlsson (Hantverkare)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Fast inredning - orgel
Ny orgel av John Grönvall orgelbyggeri, Lilla Edet.

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

År 1991 - 1991 Underhåll
Utvändiga reparationsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan: Reparation av yttertak och takryttare, foglagning av fasaderna samt byte av stenomfattningar kring fönstren.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Arkitekturbunden utsmyckning
Armaturer i koret.
År 2000 - 2001 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan: Väggar och valv rengjordes, putslagades – målningarna konserverades och 1700-talsmålningrana togs fram och rekonstruerades. Golvet i tornrummet nygjordes och trägolvet i långhuset slipades och oljades. Fasta inventarier och träföremål samt dopfunten konserverades, ljuskronorna m.fl. metallföremål restaurerades. Kor, långhus- och tornportalerna tätades mot drag och regnvatten liksom fönstren i kor och långhus. En skärmvägg sattes upp i tornrummet.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Brand
Mindre brand i kyrkorummet som brände hål i trägolvet i långhuset, 3 st. gravstenar konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.
År 2006 - 2006 Ändring - ombyggnad
Kastalens övre delar samt yttertak och bjälklag rekonstruerades, entreprenör Byggnadshyttan.