Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅMÅL GUSTAVSBERG 3:2 - husnr 8001, TÖSSE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_09-16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÖSSE GAMLA KYRKA (akt.)

1200 - 1550

1200 - 1300

Västra Götaland
Åmål
Dalsland
Tösse
Åmåls församling
Karlstads stift

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:

SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är medeltida och anses vara uppförd på 1200-talet som en romansk tegelkyrka. Kyrkans nuvarande yttre form tillkom vid en ombyggnad 1725 då kyrkan förlängdes åt öster så att den fick en tresidig koravslutning. Ombyggnadsåret framgår bl a av de smidda ankarjärnen med siffrorna 17 på sydsidan och 25 på nordsidan. Vid samma tid förändrades också fönsterutformningen. Enligt uppgift har kyrkan byggts om minst en gång tidigare. Fram till 1741 fanns ett torn mitt på långhusets tak som då togs ner p g a tyngdbelastningen på murarna. Istället påbörjades bygget av ett väst...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1550 Nybyggnad
Långhus, medeltida murar ingår i västpartiet
År 1200 - 1300 Nybyggnad
Kyrkan troligen uppförd under 1200 -talet som en romansk tegelkyrka med rakslutet kor.

ATA (Arkiv)

År 1725 - 1725 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1725 - 1725 Ändring - ombyggnad, exteriör
Genomgripande ombyggnad (årtalet 1725 finns i smidesjärn på kyrkan utsida. Kyrkans förlängdes åt öster med tresidigt avslutat kor. Troligen också förändrad fönsteruformning.
År 1740 - 1740 Nybyggnad - Torn
Enligt uppgift: Påbörjat bygge av ett västtorn i sten med påbyggnad av trä. Tornet togs ner 1783.

Dalgård Gottfrid: Tösse och Tydje kyrkor, I Hembygden 1963 (Arkiv)

År 1741 - 1741 Rivning
Enligt uppgift fanns ett torn mitt på långhusets tak som togs ner p g a för stor tyngdbelastning.

Dalgård Gottfrid: Tösse och Tydje kyrkor, I Hembygden 1963 (Arkiv)

År 1760 - 1760 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

Dalgård Gottfrid: Tösse och Tydje kyrkor, i Hembygden 1963 (Arkiv)

År 1783 - 1783 Rivning
Nedtagning av västtornet som påbörjats 1740. Problem med tyngdbelastning. I stället uppförs en fristående klockstapel (ej bevarad).

Dalgård Gottfrid: Tösse och Tydje kyrkor, i Hembygden 1963 (Arkiv)

År 1812 - 1812 Tagen ur bruk
Såld 1832 för att brukas som spannmålsmagasin
År 1832 - 1832 Ändring - ombyggnad
Efter att kyrkan sålts 1832 till prosten Anders Kjellberg för 100 Rdr Banco skingras inventarierna. Efter en tid säljs kyrkan vidare till ekonomidirektör Frisell som bygger om den till magasin. Fem stockvarv och ett mellanbjälklag påbyggs ovan muren. Indelning i två eller tre våningsplan. Två rader med gluggar istället för fönsteröppningar. Kyrkan kom sedan att innehas av de prästerliga innehavarna av prästgårdsjordbruket och efter 1914 av arrendatorerna.

Bl a ATA (Arkiv)

År 1910 - 1910 Byggnadsarkeologisk undersökning
Putsavknackningar som konstaterar partier av tegelmurar i munkförband.

Sigfrid Gunnäs (Obestämd yrkestillhörighet)

ATA (Arkiv)

År 1932 - 1932 Ändring
Kyrkan köps av häradshövding Karl Mellén, Åmål för 100 kr som skänker den till församlingen.
År 1933 - 1933 Byggnadsarkeologisk undersökning

Nils Ivan Svensson (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1952 - 1952 Ändring
"Föreningen för bevarandet av Tösse gamla kyrka" bildas.
År 1954 - 1961 Ändring - restaurering
Renoveringsarbeten för att åter ta kyrkan i bruk. Delvis rekonstruktion/återställande (främst exteriört) till tiden före ombyggnadet till magasin ca 1832. Borttagandet av de fem stockvarav ovan muren. Nya fönster, rekonstruktion av tidigare fönsterutformning. Nytt innertak.

Karl Jonsson (Byggmästare)

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Återinvigning
Återinvigning efter omfattande restaurering.
År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av golvet. Grusläggning och omläggning av kalkstensplattor i gångarna.

ATA (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadmålning, organisk färg.
År 1994 - 1994 Underhåll - takomläggning
Omläggning av befintligt tegeltak, nytt underlag och ny dropplåt vid takfot.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Tjärning av brädinklädning vid takfot och klädsel på västra gavelröstet. Ny lucka på västra gavelröstet.
År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Putslagningar med hydrauliskt kalkbruk och avfärgning med kalkfärg. Bortagande av gamla betonglagningar.

Säffle Murtjänst (Hantverkare - Murare)

År 2000 - 2000 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering

Bygghyttan, Bruket, Fengersfors (Entreprenör)

År 2000 - 2000 Ändring
Markarbeten. Matjorden runt grundmuren ersatt av singel.