Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TROLLHÄTTAN ÅSAKA 8:28 - husnr 1, VÄNE- ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B960_004.31

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄNE- ÅSAKA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Västra Götaland
Trollhättan
Västergötland
Väne-Åsaka
Åsaka-Björke församling
Skara stift
Vänebyvägen 46

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Väne-Åsaka kyrka räknar sina anor från slutet av 1100-talet och cirka 15 meter av långhusets sydvästra sida bedöms återstå av den byggnaden. Dopfunten från denna tid finns bevarad. Under 1600-talet utfördes flera reparationer och förbättringar. 1727 utvidgades kyrkan, troligen åt norr och öster, och ett tresidigt kor med kordörr byggdes till. En predikstol skänktes i samband därmed och 1735 donerades altaruppsatsen. 1745 finns en uppgift om att västra gaveln och en läktare förfärdigades. 1750 var tydligen det hela klart för då dekorerades kyrkorummet av den kände kyrkomålaren Johan Risberg från Skövde. I taket över altarringen målad...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad
År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus. Kyrkan uppförs troligen under sent 1100-tal. Omkring 15 meter av sydvästra väggen uppskattas kvarstå idag.
År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkas.
År 1600 - 1699 Underhåll
Flera reparationer och förbättringar utfördes under 1600-talet.
År 1720 - 1729 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänks under 1720-talet av fältskären Adam Faselius, troligen efter tillbyggnaden 1727.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1727 - 1727 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan vidgas, troligen åt norr och öster. Möjligen sker inte arbetet förrän in på 1730-talet.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1727 - 1727 Nybyggnad - Korparti
Det tresidiga koret byggs och förses med prästdörr. Möjligen sker inte arbetet förrän in på 1730-talet.

"Tornbygget" (Arkiv)

År 1735 - 1735 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen skänks av överste Casper von Weinholtz.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1745 - 1745 Fast inredning - läktare
Västra gaveln och en läktare förfärdigas.
År 1750 - 1750 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Taket dekoreras och troligen även altarväggen och runt fönstren.

Johan Risberg (Konstnär - Dekormålare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1752 - 1752 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Beslut fattas att plantera lövträd utmed bogårdsmuren.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1768 - 1768 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny klocka inköps.

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan har då två sydingångar, vapenhus på den västra av dem.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1836 - 1836 Nybyggnad - Torn
Tornet uppförs. Murtegel från Lyckeforsen. Söderbergs grundritning bearbetades på Överintendentsämbetet (arkitektens namn är ett antagande utifrån en delvis svårtydd signering av ritningarna.)

Byggmästare P. Söderberg (Arkitekt)

Pehr Andersson (Hantverkare - Smed)

P. Söderberg (Byggmästare)

Robert Vilhelm Brouhn (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1836 - 1836 Underhåll - takomläggning
Skifferläggningen "fullbordades" av den som tidigare anlitats, gäller utöver tornet troligen även kyrktaket.

Olof Johansson (Hantverkare)

År 1836 - 1836 Ändring - ombyggnad, port
Den medeltida sydporten muras igen. Två större lås till kyrkdörrarna inköptes av Åberg.

Åberg (Urmakare)

År 1837 - 1837 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Nya träd skall planteras in mellan de gamla.
År 1852 - 1852 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning av inredningen utom altartavla, predikstol och läktarbröstningen i ljus pärlfärg. Väggarna kalkas.

P. G. Ljungqvist (Hantverkare - Målare)

År 1852 - 1852 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv.

Ekelund (Hantverkare - Snickare)

Hägers (Hantverkare - Smed)

År 1852 - 1852 Fast inredning - bänkinredning
Nya tillverkas.

Ekelund (Hantverkare - Snickare)

Hägers (Hantverkare - Smed)

År 1852 - 1852 Fast inredning - läktare
Läktaren byggs om, sänks men inredning och bröstning återanvänds.

Ekelund (Hantverkare - Snickare)

Hägers (Hantverkare - Smed)

År 1852 - 1852 Fast inredning - predikstol
Noteringen anger att predikstol "uppsätts", men om det är en ny eller om den gamla flyttas eller ändras framgår inte.
År 1852 - 1852 Underhåll - omputsning
Invändig omputsning.
År 1852 - 1852 Ändring - ombyggnad, port
Nya kyrkportar.

Ekelund (Hantverkare - Snickare)

Hägers (Hantverkare - Smed)

År 1852 - 1852 Underhåll - takomläggning
Skiffer från Hällans i Dalskog inköptes till omläggning på södra sidan.
År 1852 - 1852 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Målningen bakom altaret överkalkas.
År 1857 - 1857 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Herr Liberg på Östergården bekostar och planterar en mängd vilda träd på kyrkogården.
År 1858 - 1858 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården får en utfyllnad åt norr. Nya träd planteras bland de gamla.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1869 - 1869 Underhåll - omputsning
Beslut om omputsning och avfärgning.
År 1893 - 1893 Teknisk installation - värme
Kamin installerades på norra sidan.
År 1898 - 1898 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ljudtaket avlägsnas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1898 Fast inredning - altarring
Ny altarring och nummertavlor.

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1898 - 1898 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hela interiören ommålas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1898 Ändring - ombyggnad, takstol
Taket bars upp av tvärbjälkar som nu tas bort. Det nya taket höjs upp till tvärbanden.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1898 Underhåll - takomläggning
Kyrktaket repareras och torntaket omtäcks med svartplåt. Ny gesims.
År 1898 - 1898 Underhåll - omputsning
Fasaderna spritputsas med slätputsade fönsteromfattningar.
År 1898 - 1898 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren upphugges i nederkant. Hansson gör ursprungsritningarna.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Kyrkvärd H.P. Hansson (Arkitekt)

Svante Johansson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takbräderna bränns eller säljs. Äldre fast inredning målas över i vitt och guld.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1898 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket höjs för orgelinstallation och ändrar form från plant till tredingstak med pärlspånt. Hallander gjorde ritningar som inkom bearbetade i efterhand av Lilljekvist.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1899 - 1899 Fast inredning - läktare
Läktaren utvidgas troligen och får nya pelare.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1899 - 1900 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel installeras.

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ett antal åtgärder föreslås, bland annat att anlägga gångar och sätta upp sittbräden samt ersätta murkna träd med lönnar. Vintergröna får pryda gravar utan äganderättsbrev, ej gravsten eller träd och buskar.
År 1903 - 1903 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian uppförs efter en gåva av hemmansägare Johan Andersson.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

G.W. Jansson, Värsås (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1910 - 1911 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning längs norra och västra sidorna tas i bruk med slänter ned till en par meter lägre nivå. Efter omdränering invigdes den nya delen hösten 1911.

P. A. Edman (Trädgårdsarkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lilla klockan omgjuts i Lübeck, blir större.

M & O Ohlsson (Klockgjuteri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
Ljudtaket förvaras på vinden, duvan hänger över altaret. Noterar att takmålningsfragment används som fasta delar av vindens avbalkningar.

Hanna Eggertz-Hegardt (Obestämd yrkestillhörighet)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Teknisk installation - el
År 1935 - 1935 Återinvigning
Återinvigs 28/11 1935 efter renoveringen (uppgifter om 1936 förekommer också).

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omfattande renovering. Fasaden borstas, kalkstrykes ljusare än innan, smygar och omfattningar i dämpad vit ton. Snickerierna oljemålas.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Fritz Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket omläggs. Näver ersätts med tjärpapp. Gammalt skiffer läggs på sakristians tak. Torntaket och korset får ny kopparplåt.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad
Pannrum anordnas under sakristian.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Centralvärme med låtrycksånga.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, fönster
Trälister under torngluggarna ersätts med en täljstensfris. Tornluckorna justeras. Plåt i fönstersmygarna byts.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, port
Nya ytterdörrar till båda entréerna av laserad, fernissad ek. Trälisten över västporten byts mot täljsten.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket repareras, en stämma byts.

Harald Lindegren (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny läktartrappa i vapenhuset.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - predikstol
Återställande av snickeridetaljerna, fot och tak i ursprungligt skick. Ljudtaket monteras efter vindsförvaring.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, yttertak
Pärlspåntade bräder byts mot slätspåntade. Plafonden grå med dekor, sidorna blågröna.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar, gråa toner.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv; i vapenhus och sakristia kalk- eller täljsten i stället för trä, oljedränkta trägolv med färgpigment i bänkkvarteren.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hela interiören, alla rum, ommålas utom äldre inventarier. I långhuset målas väggarna upptill med ljusgrågul kalkfärg, nedtill med stöpplad oljefärg i samma ton. Fast inredning får en grågrön nyans, orgeln grå med guldpatinering.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Vit färg avlägsnas från äldre inventarier, den gamla fästes, prickas, fernissas. Läktarbarriärens äldre marmorering och kalkmålningar (under ett lager puts) från 1700-talet runt fönster och bakom altaruppsats tas fram, konserveras. Apostlabilderna restaureras. Takplankor med målningar av Johan Risberg från 1750 tillvaratas, konserveras.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - el
Elbelysningsförslag, ny armatur i alla rum från AB Böhlmarks lampfabrik.

A.F. Ramqvist (Hantverkare)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - läktare
Pelarna svarvas runda.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Fast inredning - altarring
Altarringen kläds in med kryssfaner.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Fast inredning - bänkinredning
De bänkdörrar med fyllningar från 1852 sätts in.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Draperimålning runt altaruppsatsen rekonstrueras efter äldre dito.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, exteriör
Två gravhällar sätts upp på norra sidan av tornet.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Planering av den nyare delen med oxel- och spireahäckar, gräsmatta och gångar.

Stadsträdgårdsmästare Artur Hermansson, Trollhättan (Trädgårdsarkitekt)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, fönster
Blyinfattade antikglas sätts in. Möjligen är det nu solbänkarna av plåt byts mot betong.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elcentral anordnas i sakristian.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, port
En dörr tas upp i sakristian åt öster. Västra putsportalen vittrar, ersätts med sten.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1956 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Plats för nya gravar åstadkoms genom att fylla på jord i nedre norra delen istället för utvidgning eller ny begravningsplats.

Samuel Kaldén (Trädgårdsarkitekt)

Tore Svensson (Hantverkare)

Trollhättans Lastbilcentral (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Byggnadsarkeologisk undersökning
Gravar och äldre byggnadsrester undersöks.

Sven Axel Hallbäck (Författare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, golv
Betongplatta gjuts, trägolv i kor och mittgång ersätts med stengolv i cementbruk, grå och röd Kinnekulle kalksten, två trappsteg i mitten till koret av den röda.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Fast inredning - altare
Altarbordet muras av tegel, slätputsas med kalkbruk. Skiva med samma mått av kalksten.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Teknisk installation - värme
Eluppvärmning installeras, även reflexbänkvärme.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Elektrofirman Ragnar Mattson (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll
Skadedjursbekämpning. Envis och strimmig trägnagare i torn, orgel, läktarbarriär och altartavla. Anticimex.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - takomläggning
Torntaket beläggs med kopparplåt.

Strömdahls plåtslageri, Hol (Firma)

År 1981 - 1982 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Murningen repareras och kyrkan färgas gul.

Per Molnit (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - läktare
Läktaren görs om, kören får större utrymme.

Per Molnit (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiören ommålas med ny färgsättning av bänkinredningen, maronröd (kastanjeröd).

Per Molnit (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Plafonden bemålas med moln likt 1750-talsdekoren.

Åke Ryding (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - bänkinredning
Tre bänkrader tas bort i väster.

Per Molnit (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - altarring
Kryssfanertäckningen avlägsnas och balustraden återställs. Planeras att minskas från sex till fyra sektioner och göras flyttbar, ovisst om det genomfördes.

Per Molnit (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Ritningarna gjordes 1981. Kyrkan togs åter i bruk 16 december. Läktarunderbyggnader görs med kapprum och skrudkammare. Sakristian förses med ett altarbord.

Per Molnit (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - takstol
Rötskador i torntak, torngesims och centrumstock åtgärdas.

Sölve Johansson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - takomläggning
Stigluckan får skiffertak.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Renoveringen startar 1/9 1996, klar 1997 i februari. Fasaderna målas vita med silikatfärg eller kalkfärg beroende på tidigare färgtyp. Träsnickerier, solbänkar och plåttak målas med linoljefärg. Stigluckans puts avlägsnas, putsas om med hydrauliskt bruk och kalkas.

Sölve Johansson (Arkitekt)

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning med en minneslund i nordväst.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2012 - 2012 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak, byte av hängrännor

Vänersnäs Bygg AB (Firma)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Putslagningar på södra fasaden samt avfärgning med kalkfärg på alla fasader, ommålning av samtliga fönster och dörrar.

Björn måleri i Vänersborg (Firma)

Vänersnäs Bygg AB (Firma)

År 2012 - 2012 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En ny ramp är anordnad till västra entrén.

Adamssons entreprenad AB (Firma)

Vänersnäs Bygg AB (Firma)

År 2012 - 2012 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett nytt kyrktorg har byggts under läktaren. Tre bänkrader har tagits bort och ersatts med pentry i mot norr och samlingsutrymme mot söder. Trägolvet har ersatts av ett nytt stengolv av grovhyvlad kalksten,

Vänersnäs Bygg AB (Firma)

År 2012 - 2012 Fast inredning - altarring
Altarringen och bänkdynor har tapetserats om med nytt tyg

Augustssons tapetserarverkstad (Firma)

År 2012 - 2012 Teknisk installation
En filmduk är monterad framme i koret. En ny ljudanläggning med manöverbord har installerats vid kyrktorget samt att nya el- och teleinstallationer har utförts.

Elplanering Väst AB Jan G Andersson (Firma)

NEA Installation AB (Firma)

År 2012 - 2012 Konservatorsarbeten
Konservatorsåtgärder på altaruppsats, draperimålning, predikstol med ljudtak, läktarbröstning samt basunängel har utförts.

Gunnar Eldh; Eldh konservering, måleri, byggnadsvård. (Firma)