Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS BADELUNDA KYRKA 1:1 - husnr 1, BADELUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Badelunda byggnad 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BADELUNDA KYRKA (akt.)

1200 - 1249

1250 - 1300

1942 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Västerås
Västerås Badelunda församling
Västerås stift
Badelunda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Den ursprungliga kyrkan, troligen uppförd under senare hälften av 1200-talet, antas ha varit annexkyrka till Furby. (Sedan Furby kyrka övergavs, tidigast omkring 1470, uppdelades socknen på Badelunda, Björksta och Tortuna).Till omfånget motsvarade den östra delen av dagens långhus, då antagligen med ett tunnvalv i trä, samt koret som var lägre än idag. Från början fanns bara två fönster.

Sakristian tillbyggdes troligen på 1300-talet och i början av 1400-talet tillkom på långhusets södra sida ett vapenhus. Under senare delen av 1400-talet ersattes kyrkorummets innertak i trä med det alltjämt befintliga stjärnvalvet, murat i tegel...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1200 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1300 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes på en platå på en avsats av Badelundaåsen. Platsen har troligen varit kontinuerligt bebyggd från järnåldern fram till våra dagar. Till omfånget motsvarade kyrkobyggnaden dagens östra travé och koret som då var lägre och smalare. Från början fanns bara två fönster. Över det ursprungliga kyrkorummet var antagligen ett trätunnvalv, att döma av gamla murverks- och putsytor på kyrkvinden.

Badelunda kyrka – förundersökning, Västmanlands läns museum Rapport 1999: 1 (Publikation)

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

RAÄ: Datering av Ann-Catherine Bonnier, efter dokumentation (Uppgiftslämnare)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian tillbyggedes vid korets norra sida. Stort triumfkrucifix hängdes i triumfbågen mellan långhus och kor.

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté (Publikation)

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

År 1400 - 1449 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - Okänt Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset tillbyggdes mot söder, ursprungligen ornerat med tegelfriser

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

År 1400 - Okänt Ändring - ombyggnad
Kyrkorummets innertak i trä ersattes med det alltjämt befintliga stjärnvalvet, murat i tegel. Bakom långhusets nordöstra valvpelare målades ett invigningskors. Om kyrkorummet i övrigt blev bemålat har ej gått att belägga.

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

Medeltida kalkmålningar i Västmanlands län – en inventering /Västmanlands museums årsskrift nr 62 (Publikation)

År 1500 - Okänt Fast inredning - bänkinredning
Efter reformationen försågs kyrkorummet med fast bänkinredning

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

År 1540 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Vapenhusets alltjämt befintliga muralmålningar utfördes av Urian Olofsson från Östervåla.

Urian Olofsson (Konstnär - Dekormålare)

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

År 1600 - Okänt Ändring - ombyggnad
Kyrkan var för trång och utmed kyrkorummets båda långsidor byggdes därför åhörarläktare

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

År 1648 - 1648 Nybyggnad - Gravkor
Horn-Wittenbergska gravkoret

Henrik Horn (Byggherre)

År 1648 - Okänt Nybyggnad - Gravkor
Horn - Wittenbergs gravkor byggdes till på korets södra sida. Ursprungligen var gravkoret krönt med en hög och smäcker spira i trä.

Teckning av Olof Grau (Okänd)

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

År 1650 - Okänt Äldre kulturhistorisk inventering
Vid visitation nedtecknades att ytterväggarna var vitkalkade och de spånklädda yttertaken nyligen blivit tjärade, det norra fallet dessutom reparerat. I kyrkan fanns ännu bara två fönster. I kyrkorummet låg tegelgolv. Sakristians valv hade rämnat och dess yttertak var delvis i dålig kondition. Klockstapeln behövde repareras. Runt kyrkogården fanns så kallade balkar av gråsten. VLM: Avskrift från Badelunda församlings kyrkobok (excerpt av antikvarie Sven T Kjellberg)

VLM:s arkiv (Arkiv)

År 1652 - Okänt Fast inredning - bänkinredning
Sakristian fick ny inredning. (VLM: Kyrkans räkenskaper (Excerpter))

VLM:s arkiv (Arkiv)

År 1654 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian reparerades; Nytt stengolv lades, valv och väggar rappades. (VLM: Kyrkans räkenskaper (Excerpter)).
År 1654 - 1655 Fast inredning - predikstol
Kyrkans alltjämt befintliga predikstol tillverkades av Israel Snickare i Västerås. Han gjorde även trappa till predikstolen och en kyrkoherdestol. Berggren, s 10 VLM: Kyrkans räkenskaper (Excerpter)

Israel Snickare (Hantverkare - Snickare)

VLM:s arkiv (Arkiv)

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

År 1658 - 1658 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt elva meter åt väster.

Henrik Horn (Byggherre)

År 1658 - 1659 Ändring - ombyggnad
Genom utbyggnad förlängdes kyrkan 10 meter mot väster. Utbyggnadens väggar och valv blev helt murade i tegel.

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

År 1670 - Okänt Fast inredning - predikstol, ljudtak
Ett ljudtak tillkom över predikstolen, på initiativ av teologie lektor Jonas Holstadius

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

År 1672 - Okänt Underhåll - målningsarbete
Korets och vapenhusets valv och väggar avfärgades Predikstolens ljudtak målades. Israel Morman målade ljudtaket. (VLM: Kyrkans räkenskaper (Excerpter)).

Israel Morman (Hantverkare - Målare)

VLM:s arkiv (Arkiv)

År 1702 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Altarskulpturer av trä med vitmålad kridering anskaffades. Skulpturerna tillverkade av Hovbildhuggare Caspar Schröder

Caspar Schröder (Konstnär - Skulptör)

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

År 1754 - Okänt Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönstret mot öster togs upp, östra fönstret i långhusets södra sida togs upp (mittemot predikstolen) och befintliga två förstorades. Murverken under kyrkans alla fönster lagades. (VLM: Kyrkans räkenskaper (excerpter)).

VLM:s arkiv (Arkiv)

År 1760 - Okänt Underhåll - målningsarbete
Både ytter- och innerväggarna avfärgades med Gotlandskalk av mäster Schönfelt från Västerås. Kyrkorummets bänkinredning förnyades. VLM: Kyrkans räkenskaper (Excerpter)

Sigurd Schönfeldt (Byggmästare)

VLM:s arkiv (Arkiv)

År 1769 - Okänt Underhåll
Gravkoret hade förfallit. Eftersom dess takfot översteg det angränsande korets innebar förfallet att även kyrkan i övrigt hotades. Dessutom var gravkorets dåvarande takryttare instabil och riskerade att falla vid storm. ATA: Ihrfors, s 603-604

ATA (Arkiv)

År 1770 - Okänt Fast inredning - altaruppsats
Altardekorationer utfördes av hovmålare Lars Bolander.

Lars Bolander (Konstnär - Dekormålare)

Badelunda kyrka Nr 22 Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1983 (Publikation)

År 1774 - Okänt Underhåll
Återigen (liksom 1769) konstaterades att gravkoret var förfallet och även orsakade skador på kyrkan. Överhuvudtaget förelåg stora reparationsbehov. ATA: Ihrfors, s 605

ATA, (Arkiv)

År 1775 - Okänt Underhåll
Kyrkan genomgick större reparation, antagligen även klockstapeln. Gravkorets takfot sänktes, takryttaren borttogs och ersattes med nuvarande sadeltak. ATA: Ihrfors, s 1946-47 Ahlberg, s 22

ATA (Arkiv)

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

År 1793 - Okänt Underhåll - fönster
Fönstren reparerades. VLM: Kyrkans räkenskaper (Excerpter)

VLM:s arkiv (Arkiv)

År 1805 - Okänt Fast inredning - orgel, orgelverk
Läktaren byggdes om, då nytt 8-stämmigt orgelverk installerades. VS: E IV b; 7, inventering 1872
År 1840 - Okänt Underhåll
Kyrkan genomgick stor in- och utvändig reparation. VS: E IV b; 7, visitation 1850
År 1860 - Okänt Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket reparerades. VS: E IV b; 7, inventering1872
År 1872 - Okänt Äldre kulturhistorisk inventering
Vid inventering 1872 konstaterades att kyrkogården var otillräcklig och att beslut om utvidgning mot norr var fattat. VS: E IV b; 7, inventering1872
År 1892 - Okänt Ändring - ombyggnad
Kyrkan genomgick såväl yttre som inre omgestaltning; • Samtliga fönsteröppningar förstorades och försågs med järnbågar med klarglas. • Västra portalen förstorades. • Fasaderna lagades och avfärgades. Ny sockel av cementbruk anbringades. • I korfönstret sattes färgat glas från Neumann och Vogel i Stockholm. • Omfattningen kring västra ingången ändrades/försköts. • Ytterväggarna lagades kring fönsteröppningarna och omputsades. Yttertakets spåntäckning ersattes med korrugerad plåt. • Kyrkorummets väggar skrapades och vattrevs. • Triumfbågens valv höjdes och stabiliserades med dragjärn. Triumfkrucifixet nedtogs. • Korets valv höjdes till nuvarande storlek • I mittgångarna lades nytt svart-vitt mosaikgolv (klinker). • Väggar och valv målades med kalkfärg bruten i rosa nyans, samt enkla dekorationer i valvet. De nedersta väggfälten (1½ m) målades oljefärg. • Ny öppen bänkinredning insattes, liksom orgelläktare, altare och altarskrank • Predikstolens ljudtak ansågs oanvändbart och nedtogs därför Källor: BF: Kontrakt 30/6 1892, protokoll från möte 7/10 1892 & avsyning 22/10 1892 RA: Ritningar VLT 1924-11-25 VLM: Dokumentation 2003

C G Ekholm (Arkitekt)

K. Hauffman (Byggmästare)

Stockholms glasmästeri, Neumann och Vogel (Hantverkare)

År 1912 - Okänt Arkitekturbunden utsmyckning
I vapenhuset upptäcktes muralmålningar under senare gjorda vita kalkavfärgningar. ATA: Meddelande

ATA (Arkiv)

År 1925 - Okänt Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummets valv och väggar avfärgades. ATA & VLM: Notering av arkitekt Ärland Noréen

VLM:s arkiv (Arkiv)

ATA (Arkiv)

År 1928 - 1929 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet hängdes åter upp i triumfbågen mellan långhus och kor. Henning, s 93

Badelunda kyrka (Publikation)

År 1942 - Okänt Nybyggnad
En kyrkogårdsmur byggdes av specialsorterade, runda stenar i bruk och betong. Under nordvästra hörnet tillkom ett bårhus. Arkitekt Einar Lundberg ATA: Protokoll

Einar Lundberg (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1953 - Okänt Underhåll
Underhållet av Horn-Wittenbergska gravkoret var eftersatt. VLT 1953-08-22
År 1956 - Okänt Ändring - ombyggnad
Vid stor upprustning av Horn-Wittenberska gravkoret sänktes golvet nere i gravvalvet så att alla kistor kunde inrymmas där. Arkitekt Ärland Noréen VLT 1956-07-26

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad
Stor upprustning efter handlingar av Ärland Noréen, senare Per Bohlin. • Ytterväggarna blev helt renknackade från yttre puts, nyputsades med cementstyvt bruk (hårt som betong) och KC-avfärgades i gråvit nyans. • Fönsteröppningarna krymptes och 1892 års järnfönster med färgat glas ersattes med nuvarande fönstersnickerier. Rutorna är av nyantikglas, blyinfattat. • Yttertakets korrugerade plåt ersattes med falsad kopparplåt. • I kyrkorummet utbyttes 1892 års öppna bänkinredning mot den nuvarande slutna, vars dörrar försågs med traditionella gångjärn. • Altare och orgelläktare ombyggdes till nuvarande utseende. • Predikstolen återfick sitt ljudtak, något omkonstruerat. • Mittgångarnas klinkergolv revs ut och istället lades slipad kalksten på ett nytt undergolv av betong. Även i kor och gravkor lades nya kalkstensgolv. • Valv och väggar ströks med kalkfärg i bruten vit nyans. • I vapenhuset frilades/restaurerades målningar från 1540-talet och äldre fragment. • Dåvarande kaminer ersattes med direkt elvärme. Hela elsystemet förnyades. Arkitekt Ärland Noréen, senare arkitekt Per Bohlin (stadsarkitekt i Västerås) Konseravator Nils Källe Källor: ATA & VLM: Bygghandlingar fotografier VLT 1960-05-12

Nils Källe (Konservator)

Per Bohlin (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

ATA, (Arkiv)

År 1960 - Okänt Nybyggnad - Sidokapell
Sidokapell iordningställdes i gravkoret.

Västmanlands kyrkor i ord och bild – Staffan Björklund 2000 (Publikation)

År 1972 - Okänt Rivning
Kyrkstallarna norr om kyrkan revs för anläggande av ny parkeringsplats. VLT 1972-04-07
År 1978 - Okänt Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny 13-stämmig orgel togs i bruk. Orgelbyggare Olof Hammarberg. VLT 1978-09-05

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1980 - Okänt Underhåll - exteriör
Valven isolerades med rockwoolskivor 1303 / 9,5 cm. Källa: VKS: Faktura 1980-04-24
År 1996 - Okänt Nybyggnad - Vapenhus
Ny ytterdörr till vapenhuset insattes. Källa: VLM: Dnr 95: 394-316
År 1998 - Okänt Ändring - restaurering
Fasaderna lagades och avfärgades med KC-färg i mer gulaktig nyans än tidigare. Vid renoveringen avlägsnas tidigare befintlig färg genom sandblästring. Därpå kunde befintlig puts avfärgas direkt. Fönstren renoverades, målades i mer grå nyans. Kyrkans inomhusklimat reglerades genom införande av intermittent uppvärmning. Kyrkans elsystem förnyades. Befintliga radiatorer från 1959 ersattes med fläktelement och i fönsterbänkarna placerades små radiatorer. Fasader: Bo Göransson Värme: Elprojekt i Västra Aros AB Entreprenör: Köpsells murnings AB Källor: VLM: Rapport 1998-09-18 VKS: Beställning, fakturor

Bo Göransson (Entreprenör)

År 2003 - Okänt Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering; Valv och väggar rengjordes, retuscherades och fixerades med kalkvatten. Bänkkvarteren ommålades med linoljefärg i likadana nyanser som förut. WC norr om vapenhuset handikappanpassades, varvid dörren breddades. Styrutrustningen för kyrkans värmesystem uppdaterades. Program: Bo Göransson Entreprenör: Gabor Pasztor Källor: VLM: Kulturmiljöavd Rapport B1, 2003

Bo Göransson (Entreprenör)

Gabor Pasztor (Entreprenör)