Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRUMS BORGVIKSBRUK 1:3 - husnr 1, BORGVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

117.22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BORGVIKS KYRKA (akt.)

1716 - 1718

1716 - 1718

Värmland
Grums
Värmland
Borgvik
Ed-Borgviks församling
Karlstads stift
Bäckers väg 4

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2002:
Borgviks kapellförsamling bildades 11 januari 1716, tidigare hörde man till Grums. Brukspatron Erich Nilsson Borgström begär hos konung Karl XII om privilegium att få bygga en kyrka samtidigt som han lovar att lämna 50 Dlr smt ur egen kassa till Grums kyrkas reparation. Den 11 januari 1716 gav kungen sitt tillstånd. Kyrkobyggandet påbörjades genast och den 24 november 1718 invigdes kyrkan.
Kyrkan har tillkommit i tre olika skeden. Först byggdes långhuset 1716-18 av obekant byggmästare. Dess exteriör bör i huvudsak ha haft samma utseende som nu, möjligtvis hade då det spåntäckta taket valvning båd...

Läs mer i eget fönster

År 1716 - 1718 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Ca 20 m långt, 9 m brett. Ingång från sydfasaden. Spåntäckning. Okänd murmästare.

C Usingh (Byggherre)

Erik Borgström (Byggherre)

År 1716 - 1718 Nybyggnad - Korparti

C Usingh (Byggherre)

Erik Borgström (Byggherre)

År 1716 - 1718 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1718 - 1718 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, predikstol och dopfunt tillkommer utförda av okänd bildhuggare.
År 1718 - 1718 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar, 17 st på vardera sida, tillkommer.
År 1735 - 1741 Nybyggnad - Torn
Tornet uppförs av murmästare Christian Haller på bekostnad av fru C.J Usingh och hennes son, bergsrådet E. E:son Borgström. Tornspiran med dess åttkantiga dubbla lanterning, vars ritning anskaffades från Stockholm, uppsattes 1740 av byggmästaren Philip Eckel. En öppning bryts upp i långhusets västmur för att skapa ingång från tornet.

Christian Haller (Byggmästare)

Philip Eckel (Byggmästare)

År 1741 - 1741 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkgolvet täcks med täljsten, korgolvet av trä. Dörrar och fönster förbättras. Fönsterbågarna rundbågiga.
År 1744 - 1744 Nybyggnad - Gravkor
Ett åttkantigt gravkor uppförs av Haller på brukspatron E.Borgströms d.y bekostnad, öster om kyrkan. Samtidigt muras väggar emellan koret och gravkoret, och utrymmet fungerar som sakristia. Rundfönster ovan västentré upptogs, vapenhus fönster i söder tillkommer.

Christian Haller (Byggmästare)

År 1745 - 1745 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar i rokokostil med motiv treenighet, domen, paradiset och helvetet tillkommer genom brukspatron E.Borgström d.y bekostnad. Carovsky dekorerade även altaret, predikstolen, dopfunten, läktaren mm.

Michael Carowsky (Konstnär)

År 1745 - 1745 Fast inredning - läktare
Läktare byggs i väster. Dess bröstning orneras med akantusblad mellan kolonnetter samt familjen Borgströms initialer i mitten. Läktaren avdelas från det utanför liggande tornrummet med ett skrank.
År 1745 - 1745 Ändring - ombyggnad, exteriör
Långhustaket beläggs med tegel.
År 1752 - 1752 Ändring - ombyggnad, interiör
Trägolv läggs i vapenhus och bänkar placeras där.
År 1769 - 1769 Ändring - ombyggnad, interiör
Öppning med järngrind in till gravkoret muras igen.
År 1770 - 1775 Ändring - ombyggnad, interiör
Det igenmurade gravkoret öppnas upp.
År 1782 - 1782 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering och ombyggnad av kyrkbänkarna.
År 1791 - 1791 Ändring - ombyggnad, interiör
Altaret påbättras, förändras.

Erik Jonaeus (Konstnär - Dekormålare)

År 1823 - 1823 Arkitekturbunden utsmyckning
En ny ljuskrona tillkommer.
År 1825 - 1825 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavlor tillkommer.
År 1835 - 1835 Arkitekturbunden utsmyckning
Två ljuskronor av böhmiskt glas skänks till kyrkan.
År 1839 - 1839 Ändring - ombyggnad, interiör
Skrank mellan tornrum och läktare borttas.
År 1842 - 1842 Ändring - ombyggnad, interiör
Brist på ordenligt fungerande sakristia medför att församlingen omvandlade gravkoret till en sådan. Man flyttar kistorna till okänd plats i kyrkogården.
År 1852 - 1852 Fast inredning - orgel
Orgel tillkommer, skänkt av kammarherre Skjöldebrand.
År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad, interiör
Inventeringsprotokoll berättar att skrank kring koret borttagits.
År 1862 - 1862 Underhåll
Taket omläggs, tornet och sakristian repareras, bänkar och golv renoveras, väggarna vitlimmas in- och utvändigt.
År 1879 - 1879 Underhåll
Åska slog ned i tornet som spräcks, varför man slår järnband omkring det och döljer dessa med plåtbetäckta, enkelt profilerade lister. Tornet får därmed ett "uppdelat" utseende. Även orgeln förstörs av åskan.
År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel
Ny orgel av E A Setterqvist & Son, Örebro.
År 1880 - 1880 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya fönsteröppningar med åsnebågsrygg. Läktartrappan ombyggs, kyrkdörrarna förändras. Takmålning kalkas över i vitt. Även inredningen målas vit med förgyllning. Ny öppna bänkar i ekimitation.
År 1880 - 1880 Ändring - ombyggnad, exteriör
Yttertaket renoveras och får tegeltäckning.
År 1912 - 1912 Ändring - restaurering, interiör
Innerväggar målas. Altaret, två gamla korskranksfigurerna, dopfunten mm renoveras och ommålas av konstnären Allan Norblad, Stockholm. De två figurerna placeras därefter på två pelare flankerande altaruppsatsen.

Allan Norblad (Konstnär)

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Underhåll - interiör
Målning av innerväggar.
År 1944 - 1944 Ändring
Isolering av vind.
År 1949 - 1951 Ändring - restaurering, exteriör
Yttertrappan omläggs och höjs. Skorstensstock rivs. Ytterdörren beslås med ekbrädor och hammarsmidda spik. Skiffersockel runt långhuset.
År 1949 - 1951 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering under ledning av professor Erik Lundberg och arkitekt E. Auby. Skiffergolv inläggs i kyrkorum, vapenhus och sakristia. Koret höjs 15 cm. Sakristian nyinreds. Nya fönsterbågar. Läktaren ombyggs till ursprungliga mått. Mellangången avgränsas mot kyrkorummet av ett nytt dörrparti. Elektrisk uppvärmning installeras, bänkvärmare och väggradiatorer. Takmålningar framtas av konservator Olle Hellström. Altaruppsats och predikstol återställs kulörmässigt. Ny bänkinredning med slutna kvarter. Under bänkarna golv av trä med linoleummatta. Ny altarklädsel. Nya mässinglampetter på väggarna. Nya kyrkvärdsstolar. Väggarna rengjörs från oljefärg och kalkströks. Ändring av öppningens form till sakristian, ny dörr. Nya fönster i sakristian samt fönsterbänkar av bränt tegel, nya bänkar i ek på skifferstöd samt bord, stol och skåp. Under läktartrappan inreds en städskrubb. Skåp bakom altaruppsats ändras till skrudskåp. Många av inredningarna tillverkas av kyrkvärd G. Karlsson, Högboda.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Ernst Auby (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1950 - 1950 Byggnadsarkeologisk undersökning
I anslutning till vinkällare under gamla sakristian, mellanutrymmet, påträffas ett angränsande utrymme, skiljt från från vinkällaren med en sönderrostad järnlucka. Vinkällaren och intilliggande utrymmet ingenfylls med sand.
År 1952 - 1952 Fast inredning - orgel
Ny orgel inköps från Marcusson & Son, Danmark.
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, exteriör
Yttermuren repareras och kalkavfärgas. Tornspirans plåtbeklädnad utbyts mot koppar. En ny kyrktupp av koppar uppsätts efter den gamla av år 1741.
År 1984 - 1984 Ändring
Löst liggande bänkdynor tillkommer.
År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Putslagning med kalkbruk och ny kalkavfärgning. Fönstren renoveras.
År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Ny avfärgning av tornet med KC-färg. Utbyte av enkupigt lertegel. Ommålning av trädetaljer med linoljefärg.
År 1997 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt skåp för textilförvaring, kombinerat som bönealtare, inrymmes i sakristian. Tillverkas av Tasebo möbler.
År 2001 - 2001 Ändring
Stöld av två ljuskronor skänkta till kyrkan 1835.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Översyn och komplettering av långhusets lertegelpannor.

Värmlands Museums topografiska arkiv, Borgviks kyrka. ATA, Borgviks kyrka. (Arkiv)

År 2002 - 2002 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkan drabbas av åsknedslag och delar av altaruppsatsen trillar ned. Upplagas av konservator. Viss infästning av lösa färgskikt.

Cecilia Skoglund (Konservator)

År 2002 - 2002 Ändring
Nya mässingkronor tillverkas av Fongs gelbgjuteri i Gränna.
År 2004 - 2005 Teknisk installation
Nytt värmesystem och förändrad belysning.
År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
Konservering och säkring av altaruppsats som lossnat vid åsknedslag.

Värmlands Museum (Konservator)

År 2004 - 2005 Underhåll - exteriör
Dränering kring kyrkan.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2006 - 2006 Underhåll - fönster
Restaurering och ommålning av fönster. Arbetet utfördes av Arne Nilssons måleri, Storfors.
År 2011 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2012 - 2013 Teknisk installation
Komplettering av belysning i kyrkorummet.
År 2015 - 2015 Teknisk installation - brandskydd
Installation nytt brandlarm.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)