Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORÅS TÄMTA 5:2 - husnr 1, TÄMTA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÄMTA KYRKA (akt.)
2002-05-16
Exteriörbeskrivning
Tämta kyrka har ett långhus med rundbågiga fönster, ett femsidigt, smalare men lika högt kor åt nordöst och ett smalare, fyra våningar högt torn med lanternin åt sydväst. Sadeltaket har en takryttare med spira. Exteriören är i nyklassicism men egenartad för Boråstraktens kyrkor, då den har sidoingångar i ett något smalare parti på båda långsidorna med bruten takfot över och vid långhusets ändar skjuter fasaden upp över takfoten likt pelare. I denna höjdsträvan kan nygotiska drag anas.

FASAD - Fasaden är spritputsad med fin yta med riklig ballast, avfärgad med vit kalkfärg, bruten i gult. Tornets puts har lagningar. Långhuset är kyrkans bredaste del och markeras i ändarna med uppskjutande fasadpartier likt pelare. Sydvästra delen, mot tornet, är något smalare och har sidoentréer på respektive sida. Fasaden är här lika hög som pelarna och har bruten takfot. Koret har högre fasad än övriga kyrkan. Koret har tre igensatta fönster som slätputsats. Under takfoten löper en kraftig takgesims med trappad profil, som utmed långhuset saknar en slät, bredare list nederst som finns på byggnaden i övrigt. Runt alla öppningar är en slätputsad kant. Tornet har en stor ljudglugg åt varje håll, mindre i öster, med luckor av plåtskivor. Sockeln av cement är hög och utskjutande med ventilhål.

FÖNSTER - Alla fönsteröppningar är rundbågade med grunda, vidgade nischer och har solbänkar av stenskivor. Fönstren har vitmålade snickerier med poster på jämna avstånd och varje luft är indelad till sex mindre rutor med träspröjsar. Långhuset har på var långsida tre fönster med nio lufter. Koret har ett fönster på var sida närmast långhuset åt väster, höga med tolv lufter. Övriga tre korfönster sattes igen 1949. Sidoentréerna har över portalen ett fönster var med sex lufter. Vapenhuset i tornet har smala, höga fönster åt sydväst och sydöst med tre lufter. Över tornentrén sitter i portalen ett litet tvåluftsfönster med mittpost. Tornets tredje våning, inifrån räknat, har ett litet, smalt fönster med en fyrdelad luft på var sida utom åt nordöst.

PORT - I tornet finns en portal med en brun, enkel och smal, sentida dörr med liggande pärlspont i en fyrsprångig, stickbågad nisch. Portalen har ett indraget och slätputsat parti med en tredelad, högrest form med en rundbåge i mitten flankerad av lägre och mycket smala rundbågar. Överst sitter ett fönster i en vidgad nisch och under solbänken är en stentavla som anger kyrkans byggnadsår. Därunder sitter en lykta över dörrsmygens språng, där det yttersta är på skrå och övriga raka. Tre stentrappsteg av sten leder upp till dörren. Västportens pampiga utformning till trots så är huvudentrén åt sydöst och den har kvar en gammal, sannolikt ursprunglig, pardörr med stickbågad överkant i dito nisch, omfattad av en portal. Portalen består av pilastrar vars kapitäl förbinds av en enkel list och därunder ett fasadparti ned till stickbågen. Allt är slätputsat. Smygen är tresprångig i raka, grunda språng. Dörren har smala blad med brunfärgad, liggande panel och ett stor nyckelhål med beslag. Två trappsteg av sten finns. Över portalen sitter ett fönster med en solbänk i höjd med pilastrarnas översida. Sakristians dörr, i pendangen till huvudentrén, har en likadan portal, men en ny dörr från 1994, som likt de andra är en brunfärgad pardörr, men har glas upptill och pärlspåntsimiterande panel nedtill. En stenhäll ligger framför och ett steg är infogat i sockeln.

TAK - Långhuset har ett tegelklätt sadeltak med valmad spets över koret. Över sidoentréerna är takfoten bruten och det lilla plåtklädda sadeltaket där pryds av kors med kulor i ändarna, vilket alla kors på taket har. Fasadpelarna är också avtäckta med plåt. På nocken till koret sitter en polygonal takryttare med ett smalt, högt torntak med kors, allt klätt med grön kopparplåt.
Tornets lanternin sitter på ett flackt tälttak och har rundbågade öppningar med enkla staket åt alla håll. Runt lanterninen löper en enkel list över öppningarna och överst är det gesimsförsedda, vinklade krön med obeliskliknande dekorer. Lanterninen har torntak krönt av ett kors. Takfallen täcks av oärgad koppar i småplåtsformat från 1998. Tornets takfot har en från fasaden kraftigt utskjutande gesims i stil med övriga kyrkans takgesimser. Hängrännor och stuprör är av plåt. Partierna över sidoentréerna och torntaket har ståndrännor.