Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ULRICEHAMN DALUM 21:1 - husnr 1, DALUMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

DALUMS KYRKA (akt.)
2004-11-02
Exteriörbeskrivning
DALUMS KYRKA - Kyrkan består av ett långhus med smalare absidförsett kor i öster, rest under 1100-talet av tuktad sandsten. Västra delen av långhuset utgjorde ursprungligen bottenvåningen till ett torn. Norr om koret är en sakristia från 1300-talet. I väster är ett kraftigt kort torn från 1500- eller 1600-talet, vars ena mur rider på långhusgaveln. Mitt på långhusets södra långsida är ett vapenhus från omkring 1738. I den västra vinkeln mellan sakristia och långhus är en betongtrappa ned till pannrummet från 1922, täckt av en plåtlucka.
FASAD - Kyrkan vilar på en omålad spritputsad sockel. Fasaden bär en borstad och vitkalkad puts som ej döljer det tuktade sandstensmurverkets ojämnheter. Kring fönster och portar är slätputsade omfattningar, utom i tornets övre våningar. Absiden artikuleras genom en i landskapet unik rundbågsfris, stödd av lisener, vilket tyder på influens från Lunds domkyrka. Den har haft ett rundbågigt önstfönster som nu antyds av en slätputsad yta. Absidens murar byggdes på 1883 för att komma i samma höjd som korets. Kring tornets övre våning är ett vitt järnband.
FÖNSTER - Alla fönster härrör från 1800-talet - sannolikt dess förra hälft - och har karmar, bågar och spröjs av grått trä. Glasrutorna är till övervägande del handblåsta. Solbänkarna är av grovt tuktad granit. Långhuset, koret och tornets bottenvåning har rundbågsfönster med T-post och tre lufter, vissa med hörnbeslag och öppningsbara. De två nedre lufterna har åtta rutor var och den övre lunetten sex. Vapenhusets port har ett överljus i form av en sådan lunett och en liggande luft med fem rutor. Sakristian har i öster och väster ett rundbågsfönster med T-post och tre lufter, varav det ena med hörnbeslag och öppningsbart. Varje luft har sex rutor. Västportens överljus utgörs av ett stickbågsfönster med två liggande lufter, vilka har fem rutor var. Tornet har två små rektangulära fönster med enkla lufter och två respektive tre rutor. Dessa följer ett trapplopp i nordväst. Den övre våningen har tre rektangulära fönster, ett centralt placerat i varje sida utom den östra. Dessa har enkla lufter med sex till åtta rutor. I öst har funnits två rektangulära fönster, vilka nu är igenmurade. Ovan några av fönstren är inmurade granithällar.
PORT - Portarna är raka svarta pardörrar från 1700-talet med liggande profilerad panel och nedtill fält med inskuren rombisk dekor. Framför båda är betongtrappor med järnräcke från 1985. Västporten har dörring och rombisk låsplatta samt sitter i en korgbågad smyg med överljus. Sydporten sitter i en rundbågad smyg med överljus och har utanpåliggande lås från 1800-talet.
TAK - Långhuset bär ett brant sadeltak med täckning av enkupigt lertegel. Kor och absid bär ett gemensamt sadeltak som är valmat över den senares rundning. Det täcks liksom sakristians branta sadeltak av falsad svart storplåt. Nämnda byggnadskroppar har takfötter av grått trä av enkel form, vilka dock på långhuset bildar ett hålkäl. I sakristians gavel är synliga ändträ på hammarband och tassar. Tornet bär ett tälttak med täckning av kluven och tjärad spån. I dess topp är ett kopparklätt kors på en förgylld kula. Takfoten är av vitt trä. Vapenhuset bär ett välvt tak med täckning av falsad svart plåt. Taket kröns över gaveln av ett förgyllt kors. Takfoten är putsad och rikt profilerad med bl. a. trappmotiv, sågtandsnitt och spetsar. Alla takfall har vita respektive svarta hängrännor och vita stuprör av plåt.