Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BOGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Boge kyrka (akt.), BOGE KYRKA (akt.)
2009-01
Exteriörbeskrivning
Kort beskrivning av kyrkobyggnaden
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av ett kor med sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar och murverk
Murverket är uppbyggt av kalksten. Ankarjärn (2 st.) är inlagda i långhuset, och dess sydvästra hörn stöttas av en kraftig stödmur av kalksten. De skråkantade socklarna, omfattningar, portaler och hörnkedjorna är frilagda från puts.

Tornhuv och yttertak
Åttasidig tornhuv, klädd med tjärad s.k. tornpanel (snedkantade bräder). Höjden till flöjeln är ca 37 m. På var sida finns två ljudgluggar, hälften av dem täcks med fågelskyddsnät på träramar och resten med träluckor. Konstruktionen består av sågade virken.

Klockdäcket består av spåntade bräder lagda med fall mot en nedsänkt ränna i mitten, utkastare åt norr. Däcket är klätt med asfaltpapp. Ränna av stål. Plåtlucka över uppgångshålet.
Yttertaken täcks av enkupigt handslaget tegel på tät bördning av råspont och papp, tjärade vindskivor av trä. Tätningar mot omgivande murverk av blyplåt. Samtliga takfall är försedda med hängrännor och stuprör. Strävpelaren täcks av tjärade falar.

Takstolarna över kor och långhus består av bilade virken, långhusets virken är delvis återanvända, korets takstolar är förstärkta med sågade virken, gamla falar samt plattjärn. Knutpunkterna är dymlade halvt i halvt. Långhusets takstolar består av högben, två omgångar hanbjälkar, två omgångar stödben på vart högben samt bindbjälkar på två av takstolarna. Den yttersta takstolen (mot tornet) har stödben mellan högben och hanbjälke. Korets takstolar består av högben (delvis påsalade), två respektive tre omgångar hanbjälkar samt saxsparrar på två av takstolarna. Sakristians konstruktion är inte besiktigad.

Fasader
Samtliga fasader är putsade med kalkbruk och avfärgade vita.

Fönster och andra muröppningar
Koret, långhuset och tornet har vardera en fönsteröppning åt söder, koret har dessutom tre kopplade öppningar åt öster, och långhuset och tornet har vardera ett fönster åt norr. Sakristian har ett fönster i öster. Omfattningar, bågar och masverk (långhusets södra fönster) är av fint huggen kalksten. Koret och långhusets öppningar har enkla blyinfattade glas, inputsade i stenkarmarna. Tornets och sakristias fönster har karmar, bågar och spröjs av trä – målade. Fönsterbleck av plåt. Sakristians fönster är invändigt försett med ett järngaller.
Sakristians och korets östra gavelrösten har vardera en raksluten öppning, båda försedda med tjärad trälucka. Tornet har i södra fasaden en rundbågig ljusöppning försedd med ett målat snickerifönster; i den norra fasaden en enkel öppning försedd med fågelskyddsnät; i den västra fasaden en korsformad öppning med fint huggna omfattningar av kalksten och fågelskyddsnät.

Portaler
Kyrkans tre portaler är uppbyggda av kalksten, där långhusets sydportal är den mest utsmyckade samt utgör huvudingång. Det är en spetsbågig perspektivportal med tre språng, kapitälbanden är smyckade med växt- och figurmotiv, manteltäckt tympanon samt vimperg. Korportalen är ensprångig med konturerad tympanon. Kapitäl med växtornamentik. Långhusets norra portal, den enklaste av dem, har i arkivolten en sten med figurer.
Portbladen är utvändigt klädda med tjärad panel lagd i fiskbensmönster.