Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MALUNG-SÄLEN ÖSTRA FORS 68:1 - husnr 2, FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL)

 Byggnad - Beskrivning

FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL) (akt.)
2004-09-16
Exteriörbeskrivning
Malungsfors kapell har en rektangulär plan i kyrkorummet med rak koravslutning i öster. Även byggnadskroppen är rektangulär men har smalare och lägre utbyggnader i gavlarna, i öster motsvarande sakristian och en i väster som utgör del av samlingssalarna. Vapenhusets utbyggnad är placerad mitt på kapellets norra sida, i axel med tillfartsvägen och klockstapelns valv. Utrymmena som är avsedda för församlingens verksamhet samt tekniska utrymmen är samlade i byggnadens västra del, där de fördelas på två våningar.

I västra gaveln finns ingången till ett trapphus som leder till samlingssalen, läktare samt till källarvåningens utrymmen. Sakristian har en yttre ingång, med stentrappa, i norra kortsidan. På södra sidan finns en trapptrumma försedd med luckor, vilken leder till pannrummet.

Kyrkobyggnaden med tillhörande klockstapel präglas av en mjuk och välbalanserad symmetri som medvetet förstärks genom byggnadernas placering och närmiljöns utformning.

Kyrkobyggnaden och klockstapeln är uppförda med stommar av tegel på svartmålad betonggrund. Fasaderna har slamputs avfärgad i gul. Vapenhuset och gavlarna har blinderingar i murverket, i vapenhusets gavel i form av kors.

Långsidorna har symmetriska fönsteruppställningar med smala och höga spetsbågiga fönster. Sakristian och västra gaveln har rektangulära fönster i olika format med vertikala poster, ibland även tvärposter. Fönstren har katedralglas med blyspröjsning, med undantag för källarvåningens salfönster som har träspröjsning. De kopplade fönsterramarna är ursprungliga. Karmar och ramar är målade i ljusbrunt.
Kyrkans samtliga dörrar har utsmyckade utsidor utformade som kvaderblock, klockstapelns dörrar i valvet har liknande utförande. Samtliga dörrar är betsade i mörkbrunt.

Trapporna till kyrkans olika ingångar är utförda i grå granit. Vapenhusets har i ett senare skede tillförts en ramp på östra sidan. Rampen är utförd med hällar av röd sandsten, som en fort-sättning av kyrkoplanens gångar.

Långhuset har valmat sadeltak med hög resning. Tillbyggnaderna i väster och öster samt sak-ristian har lägre byggnadskroppar men branta ovalmade sadeltak. I väster och öster samman-fogas tillbyggnadernas taknock med långhusets valmade kortsidor. Långhusets tak har hög skorsten i södra takfallet (fr. pannrummet i källaren).

Takens beläggning ändrades 1962, då takspånet ersattes med kopparplåtar lagda med för-skjutna falsar. Även källaringången på norra sidan samt skorstenen övertäcktes samtidigt på samma sätt. Också hängrännor och stuprör utfördes i kopparplåt.

Klockstapeln har kvadratisk plan med genomfartsvalv i underdelen. Den är uppförd på samma sätt som kapellet och har tegelstomme med slamputs av samma karaktär och kulör. Tegelkroppen har en svag utvidgning i basen. I höjd med det inre trapphuset finns några smala fönsteröppningar.
Den övre delen som inrymmer klockkammaren, är utförd i stolpkonstruktion med tjärad stående locklistpanel på utsidan. Klockkammaren har ljudluckor i norr och söder och tälttak med en kröning som påminner om lökkupoler, dock har taket en avslutning med hög och smal spira som har en låg åttakantig trumma som bas. Spiran bär flöjel i form av en tupp. Taket har, som kapellbyggnaden, täckning av kopparplåt.