Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FLEN HYLTINGE KYRKA 1:1 - husnr 2, HYLTINGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HYLTINGE KYRKA (akt.)
2006-09-04
Exteriörbeskrivning
ÖVERSIKT - Hyltinge kyrka består av ett medeltida långhus som år 1803 byggdes till med ett torn över långhusets västra del, ett gravkor i öster och en sakristia i norr. Fram till ombyggnaden 1803 bestod kyrkan av ett långhus med kor och en sakristia i norr.
TAK - Långhuset och sakristian täcks av sadeltak och tornet av en huv i form av en kupol med halvcirkelformigt tvärsnitt. Gravkoret täcks av ett femsidigt tak i liknande utformning som tornhuven. Anslutningen mellan långhuset och gravkoret täcks av ett välvt tak. Yttertaken täcks av skivtäckt, ståndfalsad, svartmålad plåt.
Tornhuven kröns av en plattform i två steg på vilken det vilar ett klot med ett kors ovanpå. Gravkoret kröns av ett kors. Sadeltakens takfall har fotrännor och stuprör av svartmålad plåt. Stuprören är försedda med renssilar.
FASADER - Långhusets medeltida murar är uppförda av natursten. Byggnadsdelarna från 1803 är uppförda av rött tegel. Fasaderna är spritputsade, utom på koret där fasaderna är slätputsade. Äldre, nu igensatta, muröppningar är markerade i fasaderna med slätputsade partier. I nivå med fönstervalvens anfang indelas fasaderna horisontellt av en enkel, slätputsad gördelgesims. Fasaderna avslutas under takfoten av en profilerad, slätputsad huvudgesims. Dörr- och fönsteromfattningar är slätputsade. Fasadernas dekorativa detaljer är avfärgade vita.
Gravkorets södra, östra och norra sidor avdelas av pilastrar med baser och kapitäler som uppbär ett profilerat bjälklag. Utsmyckande detaljer är avfärgade vita, utom pilastrarnas baser och kapitäler samt fönstrens valvbågar vilka är grå. Utrymmet mellan pilastrarna fylls till största delen av ett rundbågigt fönster (se nedan), utom i öster där det sitter en minnestavla av marmor över ätterna Sprengporten och Mörner.
Tornet, långhuset och sakristian har ingen markerad sockel i egentlig mening. Fasadernas nedre delar är istället avfärgade grå för att antyda förekomsten av en sockel. Gravkoret har en hög sockel bestående av flera skift av kvaderhuggen gråsten.
Tornet är byggt över det medeltida långhusets västra del och är något smalare än detta. Avsatsen mellan byggnadsdelarna är avtäckt med svartmålad plåt. Strax under tornets ljudöppningar är tornets murar något indragna. Tornets fasader avslutas upptill av en slätputsad, profilerad huvudgesims.
FÖNSTER - Kyrkans fönster markeras i fasaderna av rundbågiga, slätputsade omfattningar och smygar, vilka är avfärgade vita. De halvrunda fönstren över kyrkans sydportal och sakristia markeras på samma sätt. Sakristians och tornets övre fönster är rakt avslutade. Långhusets och tornets fönster har utåt skrånande smygar och sluttande, plåtavtäckta solbänkar. Gravkoret och sakristian har fönsterbleck av plåt. I gravkorets tak finns runda fönster i norr, öster och söder.
I de rundbågiga fönsteröppningarna sitter fyrluftsfönster med mitt- och tvärpost och ett lunettfönster upptill. Fönstrens karmar och kopplade, spröjsade bågar med dubbelfals är utförda av trä. De är rödmålade utvändigt och vitmålade invändigt.
I korets runda fönster sitter fönsterbågar av trä i norr och söder. I det östra fönstret sitter ett spröjsat järnfönster med infattade glasmålningar framställande bland annat det allseende ögat.
PORTALER - Kyrkans huvudingång är placerad i den västra gaveln. Portalen markeras av en enkel, slätputsad omfattning. Till porten leder en trappa med fem trappsteg. På vardera sidan om trappan sitter svartmålade järnräcken. I dörröppningen sitter en inåtgående pardörr. Dörrbladen består av ramverk och speglar, nedtill rektangulära och upptill rundbågiga, samt påspikade, profilerade lister. Det ena dörrbladet är försett med en anslagslist i form av en pilaster med bas och kapitäl av metall.
Kyrkans sydportal inramas av kraftiga, slätputsade pilastrar och kröns av ett högt bjälklag med konsoler. Till porten leder en trappa med sju trappsteg. I dörröppningen sitter utåtgående pardörr i samma utförande som i västportalen.
Ingången till sakristian markeras av en enkel, putsad omfattning. Till porten leder två trappsteg av gjuten betong. I dörröppningen sitter en utåtgående enkeldörr som är klädd med stående panel.
I den rundbågiga dörröppningen vid ingången till gravkorets gravvalv sitter en utåtgående, plåtbeslagen järndörr.
MURÖPPNINGAR - Tornet har en rundbågig ljudöppning i varje väderstreck. Öppningar är utförda med räta smygar och plåtavtäckta solbänkar. I ljudöppningarna sitter svartmålade luckor, vilka är utförda av stående, spontad panel.