Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG GRIMETON 44:1 - husnr 1, GRIMETONS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

GRIMETONS KYRKA (akt.)
2002-11-29
Exteriörbeskrivning
HELHET - Kyrkan är uppförd i gråsten och putsad och avfärgad med kalk in- och utvändigt. Kyrkan förlängdes ca 1680. Koret är halvcirkelformat och långt fram i kyrkan, intill koret, skjuter korta korsarmar ut. Långhus och kor fick sitt nuvarande utseende år 1800 när korsarmarna byggdes till. I väster finns ett stentorn med plåtklädd tornhuv. Tornet uppfördes 1919. Långskeppets tak är täckt av enkupiga lertegelpannor.

TORN - FASAD - Slätputsad, troligtvis kalkputs. Målad i en bruten vit kulör. Sockel i liv med fasaden, av huggen natursten med grå fog. LJUDLUCKOR - 2 st rundbågeformade ljudluckor med en liggande träpanel och foder av trä, täckmålade i grå kulör. Avrinningslist av plåt, målad i vit kulör. Solbänk av plåt i grå kulör. Ljudluckorna sitter i rundbågeformade nischer.
PORTAL - 1 st pardörr åt väster av trä med en diagonalt ställd, fasad, panel med pärla. Täckmålad i grå kulör. Enkelt dörrfoder av trä med fasade kanter, täckmålad i grå kulör. Äldre handtagsräcke av smidesjärn samt äldre nyckelskylt. Enkelt mässingshandtag samt nyare nyckelskylt. Vid dörren finns en naturstensomfattning med rundbågeformat överstycke med kvaderstenslik dekoration. I denna sitter ett spröjsat lunettfönster med träbågar täckmålade i grå kulör. En glaslykta av smidesjärn sitter ovanför dörren. På båda sidor om portalen finns handledsräcken av svart smidesjärn. Upp till dörren leder en naturstenstrappa med två steg.
FÖNSTER - I bottenvåningen mot söder respektive norr sitter rundbågeformade fönster, täckmålade bågar och spröjsar av trä i grå kulör. Indelade i fyra rutor. Lika övriga fönster. De sitter i rundbågeformade nischer. I vån 3 mot söder respektive norr sitter höga och smala, rektangulära fönster. De är indelade i 6 st spröjsade rutor. Bågar och spröjs är täckmålade i grå kulör. Fönstren sitter i nischer. Solbänkar av sten.
TAK - Översta delen av tornet består av en 8-sidig sluten lanternin täckt av svart plåt. Den smyckas av pilastrar av plåt med markerade kapitäl. I mitten finns en ram av plåt utan fönster. Lanterninen har ett välvt plåttak som kröns av guldglob och kors i guld. Nedre delen av torntaket består av en svart huv, i renässansstil, av plåt med svängda hörn och ganska raka sidostycken. I huven finns i samtliga väderstreck rundbågeformade, höga och smala fönster indelade i 10 spröjsade rutor. Rundbågeformade omfattningar av svart plåt som kröns av en plåtdetalj. Hängrännor och stuprör av vitmålad plåt.

LÅNGHUS - FASAD - Grovt spritputsad fasad, målad i bruten vit kulör. Går ut en bit på tornet. Sockel saknas. I fasaden finns två spår efter tidigare rundbågeformade, högt sittande fönster. Spår efter 1 st tidigare rundbågeformat fönster finns i norra fasaden.
FÖNSTER - 2 st rundbågeformade fönster som sitter i slätputsade nischer med en enkel slätputsad omfattning. De är indelade i 4 st luft och varje luft har 6 st spröjsindelade rutor. Övre delen består av ett spröjsindelat lunettfönster, med 2 luft. Träbågar och träspröjs täckmålade i grå kulör. Solbänk av sten, täckmålad i grå kulör.
TAK - Sadeltak täckt med enkupigt lertegel. En liten takkupa finns täckt med kopparplåt och ett litet tälttak. I kupan finns ett 1-luftsfönster, med fyra spröjsindelade rutor, grå kulör. Dold hängränna och stuprör av kopparplåt.

KORSARM - FASAD - Lika långhus. Kortsidorna på korsarmarna i söder och norr har ingen utsmyckning utan är helt spritputsade. Vindskivor av trä målade i grå kulör samt lister av koppar ovanför vindskivorna. Ovanför portalen i söder finns en minnessten som sitter i en nisch. Med guldbokstäver står att läsa: "1800 byggdes denna kyrka av Karl Otto Wolfradt ägare av...", vilket vittnar om tillbyggnaden. På den västra sidan av korsarmen i norr finns en stege av zink monterad.
PORTAL - Äldre pardörr av trä åt söder, med kvadratiska utåtgående släta spegelfyllnader med en profilerad list. Den är täckmålad i grå kulör och har ett äldre smideshandtag samt nyckelskylt. Dörren sitter i en slätputsad nisch. Dörren har en omfattning utformad med slätputsade breda pilastrar samt arkitrav. Övre delen har en kopparplåt. I den norra korsarmens östra fasad finns en enkeldörr av trä. Den har 4 st rektangulära utåtgående speglar och är helt täckmålad i grå kulör. Kopparhandtag och nyckelskylt. Dörren sitter i en slätputsad nisch. Trappa av natursten. Vid portalen i norr finns en naturstentrappa med tre steg med handledare av smidesjärn samt en murad trappa som går ner till källaren. Källartrappan har ett svart järnräcke. Vid källartrappan finns en enkeldörr med rektangulärt överljus.
FÖNSTER - Ovanför portalen i söder och norr sitter lunettformade fönster som är indelade i 3 st spröjsade 1-luftsfönster. Mellan fönstren finns en murad och putsad del. De sitter i slätputsade nischer. Liknar det i Rolfstorps kyrka. 2 st rundbågeformade fönster åt söder lika långhuset.
TAK - Sadeltak lika långhus. På taket finns en svart skorsten av plåt.

ABSID - FASAD - Lika långhus. Svart smideslykta.
FÖNSTER - 2 st rundbågeformade fönster åt öster lika övriga.
TAK - Pyramidtak täckt med 1-kupigt lertegel. Taklist av trä, målad i grå kulör. Dessutom består den bakre delen av ett sadeltak.