Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG HAGA 715:15 - husnr 5, HAGAKYRKAN

 Byggnad - Beskrivning

HAGAKYRKAN (akt.)
2005-06-01
Exteriörbeskrivning
Exteriören präglas av nygotikens spetsiga former. Byggnadskroppen är utformad som en treskeppig basilika med västtorn, tvärskepp med utbyggda vapenhus och ett smalare tresidigt kor i öster (ursprungligen avdelat som sakristia). En sakristia uppfördes 1956-57 på kyrkans norra sida. Fasaderna är klädda med gult tegel på en sockel av huggen granit. Murarna genombryts av spetsbågiga portal- och fönsteromfattningar i sandsten och artikuleras med strävpelare och bågfriser. Det smala västtornet kröns av en smäcker hög spira flankerad av fialer. Kyrkans tak täcks med kopparplåt.

SOCKELN är av huggen granit med bakmurning av tegel. Sakristians grund är utförd av betong. Kyrkan är huvudsakligen uppförd direkt på Sprängkullens berggrund. Gråstenen som sprängdes bort inför grundläggningen användes till grundmurar för kyrkan. Den ojämna terrängen medförde att kyrkans fotmur på sina ställen blev relativt hög. Kyrkans grund är lagd med kallmur på de djupaste ställena. Grundförstärkningar har gjorts vid det norra tvärskeppet 1926, 1970 samt 1992.

FASADERNA är utvändigt klädda med hårdbränt gult tegel, s.k. Flensburgstegel i kryssförband. Vid de senaste murrepararationerna har danskt tegel från Falkenløwe använts, och omfogning skett med hydrauliskt kalkbruk. Kyrkans murverk är av rött tegel. Den kopparklädda tornspiran är också till största delen uppmurad av tegel.

Fasaderna artikuleras med strävpelare och mönstermurad dekor i form av blinderingar samt spetsbågs- och tandsnittsfriser. Tornets strävpelare, som är delade i flera avsatser, kröns av små hörntorn; fialer. Strävpelare hade från början avtäckningar av Kinnekullekalksten men de flesta ovansidorna täcks numera av kopparplåt. En sockelgesims och en kappgesims, täckta med skiffer, löper runt hela kyrkan. Sakristians ytterväggar är murade av tegel med fasadtegel liknande kyrkans övriga murverk. Det handslagna fasadteglet från Holland levererades av AB Telko.

Karaktäristiskt för Hagakyrkan är FÖNSTREN, de är höga smala spetsbågiga s.k. lansettfönster som sammanfogats i grupper om två eller tre. Långhuset belyses på var sida av sex fönster mellan strävpelarna. Mittskeppet får sitt ljus från de mindre tvillingfönstren ovanför sidoskeppen. (Denna fönsterrad kallas klerestorium.) Tvärskeppsgavlarna har var sitt stort tredelat fönster. Ett likadant finns över huvudingången i väster. Fönstren, liksom tornets ljudluckor, pryds av rikt ornerat gotiskt masverk i form av omväxlande tre och fyrpass respektive fiskblåsemönster. Fönsteromfattningarna och masverket är av ljus gulaktig sandsten, som importerades monteringsfärdiga från firman Thomas Bonnae i Edinburgh, Skottland. Sandstensornamenten är i fogarna hopsatta med järndubbar. De mindre fönstrens solbänkar täcks av Kinnekullekalksten. Korets fem fönster är försedda med blyinfattade glasmålningar. Ytterbågarnas klarglas är försedda med sprängskyddsfilm (s k makrolonglas) för att undvika skador på de innanförliggande glasmålningarna. Glasmålningarna skildrar julens, påskens respektive pingstens motiv. De flesta av de yttre fönsterbågarna är av metall. Sakristians fönsterpartier är utförda i ek med antikglas i såväl ytter- som innerbågen.

Västportalen genom tornet är kyrkans HUVUDINGÅNG. Sidoingångar finns i tvärskeppet på den norra och södra sidan. På 1880-talet försågs tvärskeppet med ytterligare ingångsdörrar för sidoläktarna och på ömse sidor om huvudentrén upptogs mindre dörröppningar för att underlätta utrymningen av kyrkan. Både den tidigare och den nuvarande sakristian är försedda med separata entréer. De senare tillkomna ingångsdörrarna brukas inte längre, och vissa är igensatta.

De tre portalerna har i likhet med kyrkans fönster spetsbågiga skulpterade omfattningar av skotsk sandsten. Huvudportalen mot väster är särskilt accentuerad. Ingången flankeras av två par kolonnetter med gotiska bladkapitäler. Ifrån dessa utgår en rikt ornerad arkivolt med lövverksdekorationer. Sidoingångarna omges av kolonnetter med skivkapitäl och släthuggna arkivolter med kvadrar i de yttre posterna. Sandstenen har varit bemålad och även inoljad med opigmenterad linolja.

Själva ytterdörrarna utgörs av spåntade bräddörrar, satta i par. Dörren till f d sakristian är dock enkel. På insidan har dörrarna mer karaktären av fyllningsdörrar. De är idag täckmålade i mörkbrunt med stora, dekorativa gångjärn och låsbeslag i svartmålat smide. Träsnickerierna har spetsbågig avslutning med överljusinsläpp. Sakristians dörrparti är av ek, som fernissats. Dörrbladet har ett fyrpassformat fönster.

Hagakyrkans två KLOCKOR skänktes 1882 och göts vid Göteborgs Mek. Werkstad (senare Götaverken). 1977 omgöts lillklockan, sedan en spricka uppstått. Den ursprungliga kläppen återanvändes dock. Klockstolen är ursprunglig. Till kyrkans tornur hör två slagklockor.

Kyrkans TAK täcks av kopparplåt. Koppartaket lades i omgångar åren 1908-12. Yttertaket (undantaget tornspiran) täcktes ursprungligen av engelsk skiffer och nocken pryddes av en gotisk järnkam, som samtidigt fungerade som åskledare. Västtornet kröns av en reslig spira som flankeras av fyra småfialer. Själva tornspiran avslutas med ett förgyllt kopparkors. 1970 återuppsattes det kors som fram till 1887 prydde kortaket. Även gavelspetsarna kröns av kors eller korsblommor av järn. Kyrkans nuvarande vattenavrinningen utgörs av ståndrännor och stuprör med skarpa knäckar.

TORNURET har fyra urtavlor av gjutjärn, med romerska guldbelagda siffror samt visare av förgylld kopparplåt.