Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, ARASLÖV 1:149 ARASLÖVS GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

Araslövs gamla kyrka
2/14/19
Motivering
Araslövs gamla kyrka hör till landets äldsta bevarade byggnader och utgör ett nationellt intressant byggnadsverk. Den tillhör, tillsammans med ett antal kyrkor i Skåne, landets äldsta bevarade tegelbyggnader. Murverket i sig och den bevarade tidigmedeltida planformen utgör viktiga dokument om byggnadens historia och sin tids byggnadskonst. Den senmedeltida bemålningen vittnar om den tidens bildvärld och syn på kyrkoutsmyckningar. Frånvaron av kyrklig inredning minner om snapphanetidens strider och skövlingar av bebyggelse i Skåne. Byggnadens olika funktioner genom tiderna har lämnat tydliga spår såväl exteriört som interiört. Byggnaden visar därför på ett intressant, och för kyrkor ovanligt, sätt även på profana användningar, såsom magasin och bostad för statare. Kopplingarna till Araslövs herrgård är tydliga genom kyrkans läge och historia. Kyrkan berättar också om rådande kyrkorestaureringsideal kring 1930-talet.