Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, RIAN 5

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

I kvarteren Bastun, Rian, Storstugan och Trapphuset i Enskede Gård finns ett område av trädgårdsstadskaraktär från första halvan av 1930-talet där husen är större än i intilliggande småstugekvarter. Nästan alla villorna ritades av en och samme arkitekt; Edvin Engström. Detta har gett området en enhetlig och sammanhållen gestaltning, samtidigt som varje byggnad är individuellt utformad på detaljnivå. Även de hus som ritades av andra arkitekter följer grundmönstret. Detaljer som dörrar, trappor och altanräcken finns oftast kvar och är utförda med en stark känsla för kvalitet och omsorg. Områdets välbevarade hus vittnar om stadens höga ambitioner i byggandet av trädgårdsstäderna och de har därigenom ett samhällshistoriskt värde. Byggnadernas tidstypiska och goda gestaltning bidrar med arkitekturhistoriska värden.

Rian 5 är ett välbevarat och representativt exempel på Enskede Gårds villabebyggelse. Tillsammans med kringliggande byggnader skapas en helhetsmiljö med stor betydelse för stadsbilden. Fastighetens kulturhistoriska värde förstärks genom bevarade ursprungliga detaljer såsom fönster, gjutna trappor smidesräcken och dörrar.