Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, FLYTTBLOCKET 6

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Sommarvillan ”Kulan” är belägen i södra delen av Mälarparken nära Äppelvikshamnen.
Bryggaren och destillatorn Lars Fredrik Blackstadius började bedriva brännerirörelse i Äppelviken på 1840-talet och omvandlade torpet Äppelviken till en gård. 1847 uppförde han Stora Sjövillan som utgjorde brännvinsbränneri fram till 1864. Det hus som benämns Kulan uppfördes samtidigt som bostad för sommargäster. I Äppelvikshamnen fanns under senare delen av 1800-talet flera sommarvillor. Förutom Kulan finns ytterligare fyra villor bevarade, de utgör numera permanentbostäder.

Byggnaden har en bevarad karaktär och ett byggnadshistoriskt värde. De om- och tillbyggnader som skett under 1900-talet stämmer ej med ursprunglig arkitektur med utgör intressanta årsringar i byggnadens historia. Kulan är en viktig rest av den äldre bebyggelsen i Äppelviken och har genom sin koppling till Äppelvikens gård ett stort lokalhistoriskt värde. Genom sin historia som bostad för sommargäster har anläggningen även ett socialhistoriskt värde.