Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, BUA 10:154 BUA KYRKA

 Anläggning - Värdering

BUA KYRKA
12/7/06
Motivering
BUA KYRKA är belägen i utkanten av fiskeläget och villasamhället Bua, ca 20 km norr om Varberg. Kyrkan ligger på en höjd i ett småhusområde söder om Bua centrum. Kyrkotomten är gräsbevuxen och avgränsas åt söder av en låg kallmurad stenmur. I öster och söder växer låga tallar och buskar. På en bergsklack nordväst om kyrkan står en klockstapel, uppbyggd av fyra snedsträvor med en pyramidformad huv med skiffertäckning.

Kyrkan uppfördes 1971-72 efter ritningar av Malmöarkitekten Henry Åkesson, som även svarat för kyrkorummets inredning. Kyrkan rymmer ett sammanhållet komplex med kyrkorum, samlingssal och lokaler för barn- och ungdomsverksamhet, vilket är typiskt för kyrkoanläggningar från 1900-talets andra hälft. Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med lägre byggnadsdelar för övriga funktioner åt söder samt åt väster i en senare tillbyggnad. Kyrkobyggnadens exteriör liknar samtida profant byggande, där kyrkorummet markeras genom ett brant skiffertäckt sadeltak. De lägre anslutande delarna har plana tak och fasaderna av betongelement är täckta av vit frilagd ballast. Kyrkorummets höga spetsiga gavelrösten är uppglasade åt öster och väster och mittpartierna markeras med ett stort kors.

Interiören är representativ för tiden såsom ett slutet och enkelt inrett rektangulärt rum, som förbinds med en kyrksal via en vikvägg. Inredningen är enhetligt utformad i ljust trä och tidstypiskt omålad. Den femdelade altartavlan är ett verk av konstnären Erland Forsberg. Orgeln byggdes 1972-73 av Magnussons orgelbyggeri i Mölnlycke och är placerad på orgelläktaren i väster. Då kyrkorummet inte har någon direktentré har kringrummens interiörer betydelse för helhetsupplevelsen av kyrkan.