Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HJÄLPSLAKTAREN 2

 Anläggning - Värdering

11/20/06
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Slakthusområdet invigdes 1912 och tillkom på Stockholms stads initiativ för att samla all slags offentlig slakterihantering på en och samma plats. Området har ett stort samhällshistoriskt värde som ett exempel på stadens planering av ett arbetsområde för en specifik verksamhet. Området har ett kontinuitetsvärde då det fortfarande i stor utsträckning nyttjas för livsmedelshantering, även om själva slakten upphörde 1990.

Hjälpslaktaren 2 uppfördes som charkfabrik i början av 1960-talet och har en tidstypisk välgestaltad och i huvudsak välbevarad arkitektur. När slakthusområdet byggdes ut på 1950- och 60-talen följde man områdets tradition att använda tegel i fasaderna, fast nu i rött tegel till skillnad från de ursprungliga byggnadernas sandfärgade tegel. Byggnaderna i rött tegel ligger samlade vid Slakthusgatan och bildar tillsammans en enhetlig miljö.