Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, SKOGSMUSEN 1 MARIAKYRKAN

 Anläggning - Värdering

Mariakyrkan, MARIAKYRKAN
9/7/11
Motivering
Mariakyrkan är yngst av länets kulturminnesskyddade kyrkor. Den representerar det tidiga 1980-talets modernistiska kyrkobyggande i såväl gestaltning som idémässig målsättning. Den är utformad som en typisk stadsdelskyrka med placering vid ett torg och med lokaler för både gudstjänstfirande och vardagsgemenskap. Arkitektens uppdrag var att skapa ett kommunikativt kyrkorum och en mångfunktionell och flexibel kyrkoanläggning med integrerade arbetsrum, samkvämsrum, hobby- och lekrum. Till kyrkans kvaliteter och kulturhistoriska värden hör bland annat helhetssynen vid utformningen av exteriör och interiör, den tidsanpassade planlösningen och det sparsmakade formspråket som ändå inte är för puritanskt enkelt, utan också lite lekfullt genom sina polygonala och asymmetriska former (avfasningar), spröjsade fönster och fasspontpanelade ytor.

Arkitekturens idémässiga mål var, liksom i andra kyrkobyggnader från tiden, att skapa en demokratisk kyrka i samsyn med den liturgiska rörelsens tes om kommunikativt rum och aktiv medverkan. Detta märks främst genom koret som saknar avgränsande trappsteg och den opretentiösa entrén på samma plan som gatunivån. Det skulle vara lika naturligt att gå in i kyrkan som att gå in i den närbelägna Konsumbutiken, vilken för övrigt fick samma fasadbehandling som kyrkan. Predikstolen och bänkarna är flyttbara för att skapa ett flexibelt rum. Till ovanligheterna hör kopplandet av ett mindre andaktsrum, vägg i vägg med kyrkosalen. Den fasta inredningen är enhetlig och funktionell samt framhäver sig inte det minsta. Undantag är dock skulpturgruppen och de snidade dörrarna till kyrkan och andaktsrum, av Emil Sandberg samt altartextilen, ritad av Margit Westin, Sävar.

Den kantiga öppna takryttaren samt det lodräta schaktliknande fönstret på norra sidan, är viktiga exponenter för kyrkans sakrala uttryck. Det går inte att missuppfatta byggnadens funktion, trots det övriga knapphändiga formspråket. I jämförelse med många andra kyrkor är Mariakyrkan varken tekniskt/materialmässigt avancerad eller speciellt radikalt utformad. Det kulturhistoriska värdet ligger snarast i att det är ett tidstypiskt exempel på en 1980-tals modernistisk stadsdelskyrka där regionala arkitektföretag och konsthantverkare bidragit till utformning och konstnärlig utsmyckning. Kvaliteten är uppnådd genom en helhetssyn på anläggningen, snarare än genom distinkt arkitektur och påkostad materialverkan. Till styrkorna i kyrkans kulturhistoriska värde hör också den tidsanpassade användarvänliga planlösningen, ljusföringen och utemiljön.

Mariakyrkan har getts några tillägg och genomgått vissa förändringar sedan byggnadstiden. Ändringarna har gjorts med hänsyn till 80-talsarkitekturen, men har påverkat det kulturhistoriska värdet då anläggningen idag är storleksmässigt större och längre i från sitt ursprungliga skick.

Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkomiljön och byggnaderna

Mariakyrkan har ett lokalhistoriskt värde som exempel på sin tids moderna kyrkoarkitektur gestaltad av, och i samverkan mellan, regionala arkitektkontor och konsthantverkare.

Den konstnärliga utsmyckningen av träsnidare Emil Sandberg, Umeå, keramiker Jonas Lundqvist, Robertsfors, och textilkonstnärinnan Margit Westin, Sävar, är viktiga inslag i anläggningen som annars främst skulle ha präglats av sin tids prefabricerade standardiserade byggande och knapphändiga/rationella formspråk. De tillför anläggningen estetiska och hantverksmässiga värden.

De sammanhållna ljusa byggnads- och inredningsmaterialen i gult tegel och björk, den genomgående vita färgsättningen och ljusföringen är tidstypisk och viktig att vidmakthålla.

Till anläggningen hör från byggnadstiden även en genomtänkt yttre miljö med murar, sittplatser, träd- och perennplanteringar, samt sten- och klinkerläggning som förhöjer intrycket av kyrkomiljön.

Byggnaden är rullstolsvänlig och lätt att använda och har därför ett högt bruksvärde.