Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lessebo kn, EKEBERGA 3:1 EKEBERGA KYRKA

 Anläggning - Värdering

EKEBERGA KYRKA
1/1/07
Motivering
Kvarter A
Kvarter A är det äldsta kvarteret med de äldsta gravvårdarna
och det stora monumentet. Här finns också två
grusgravar kvar. Troligen har det funnits betydligt fler
grusgravar tidigare, men de har blivit borttagna. Gravvårdarna
står även ganska tätt. Kvarteret ger ett ganska
ursprungligt och genuint intryck. Då detta kvarter är
det enda som visar upp denna karaktär och dessutom
innehåller en mängd intressanta gravvårdar bör det till
största mån bevaras. Om möjlighet finns kanske några
fler gravar kan få sina grusytor återskapade. Det går
bra med nytillskott i form av nya gravstenar i kvarteret.
Att återanvända äldre gravstenar kan kanske vara ett
alternativ. De äldre högresta gravstenarna bör behållas
eftersom de ger kvarteret sin karaktär.

Kvarteren B – C
Dessa kvarter uppvisar en mängd olika gravvårdstyper, I kvarter B är gravvårdarna från slutet på 1800-
talet och framåt, i kvarter C från 1930-talet och framåt. Den övervägande delen av gravstenar är från
mitten av 1900-talet och låga. Numera är kvarteren gräsbevuxna, men tidigare har det funnits grusgravar
med stenramar och gravkullar. Kvarterens främsta kvalitéer är de enstaka olika gravvårdar som
är värda att bevara. Den blandade karaktären, som ofta
finns i kvarter från 1930-50-tal är dock dominerande.
Nya gravvårdar bör hållas låga, så att de passar in.

Kvarteren D – E
Trots att en del av de ursprungliga gravstenarna tagits har kvarteren
kvar sin karaktär, då ett flertal gravstenar från den allmänna
linjen finns kvar. Ofta tas dessa små oansenliga gravstenar bort,
men de berättar en historia, som på många ställen glöms bort.
Ytterkanternas större och mer påkostade gravar visar en kontrast
mot de mindre gravstenarna i mitten. Intressanta är även delen
med barngravar. Det är önskvärt att så många av de äldre gravvårdarna
får stå kvar så länge som möjligt. Nya gravvårdar bör
hällas i en stil som passar in i kvarteren.

Kvarteren F – J
Dessa gravkvarter är ytterst enhetliga och är ett slags tidsdokument över sin tid. Var och en gravsten har
inte så stort kulturellt värde utan det är alla tillsammans som ger en helhet. Nytillskott bör anpassas till
övriga gravstenar så att de passar in.

Kvarteren L, M och N
Dessa kvarter är i bruk idag och fylls på allteftersom. Gravvårdarna som uppställs ska följa gällande
normer och regler för kvarteren.

Kvarter U – Urnlund
I urngravkvarteren ligger gravplatserna tätt och alla gravvårdarna små och liggande. Det skönhetsmässiga
värdet ligger ofta i omkringliggande planteringar och arrangemang.

Nya Urnlunden
Kvarteret påbörjades år 2000 och än så länge har inte så många gravar tillkommit. Omgivande växtlighet
och stenblocksmonument ger en harmonisk omgivning.

Sammanfattning
Ekeberga kyrkogård är en relativt stor kyrkogård som har utökats i flera etapper. Kyrkogården är omgärdad
av en stenmur och en trädkrans. Hela kyrkogården ligger söder om kyrkan. Den sydvästra delen av
kyrkogården är den äldsta. Där låg den förutvarande kyrkan. Kyrkogården har utökats vid flera tillfällen,
senast 1965 och 1980-82. Minneslunden anlades 1980.
Den ursprungliga kyrkogården motsvarar kvarter A, där också de äldsta gravvårdarna finns. Ett flertal
av dessa är av högrest modell. I kvarteren A – C och längs murarna och kanterna på den kyrkogårdsdel
som tillkom före 1965, finns en del påkostade familjegravar bland annat med långa låga gravstenar.
Allmänna linjen har funnits i kvarteren D och E. Kvarteren F – J tillkom vid utvidgningen 1965 och
dessa kvarter är mycket enhetliga med låga rektangulära gravstenar. Detsamma gäller kvarteren som
tillkom efter utvidgningen 1981.
Monumentet över släkterna Wickenberg och Angerstein som var ägare för Kosta glasbruk under
slutet av 1700-talet och början av 1800-talet syns vida omkring och ger kyrkogården karaktär. Vårdar
som tagits ur bruk är placerade i vallen väster om kvarter A. Där finns bland annat sex gjutjärnskors och
ett smideskors.
Kvarter A ger ett tämligen ursprungligt och genuint intryck. Då detta kvarter är det enda som visar
upp denna karaktär och dessutom innehåller en mängd intressanta gravvårdar bör det till största mån
bevaras. Om möjlighet finns kanske några fler gravar kan få sina grusytor återskapade. Det går bra med
nytillskott i form av nya gravstenar i kvarteret. Att återanvända äldre gravstenar kan kanske vara ett
alternativ. De äldre högresta gravstenarna bör behållas eftersom de ger kvarteret sin karaktär.
Kvarter B – E uppvisar en mängd olika gravvårdstyper. Den övervägande delen av gravstenar är från
mitten av 1900-talet och låga. Numera är kvarteren gräsbevuxna, men tidigare har det funnits grusgravar
med stenramar och gravkullar. Kvarterens främsta kvalitéer är de enstaka olika gravvårdar som är värda
att bevara. I kvarter D och E finns ett flertal gravstenar från den allmänna linjen finns kvar. Det är önskvärt
att så många av de äldre gravvårdarna får stå kvar så länge som möjligt. Nya gravvårdar bör hällas
i en stil som passar in i kvarteren.
Gravkvarter (F – J) är ytterst enhetliga och är ett slags tidsdokument över sin tid. Var och en gravsten
har inte så stort kulturellt värde utan det är alla tillsammans som ger en helhet. Nytillskott bör anpassas
till övriga gravstenar så att de passar in. Kvarter L, M och N är i bruk idag och fylls på allteftersom.
Gravvårdarna som uppställs ska följa gällande normer och regler för kvarteren.
I urngravkvarteren ligger gravplatserna tätt och alla gravvårdarna små och liggande. Det skönhetsmässiga
värdet ligger ofta i omkringliggande planteringar och arrangemang. Nya urnlunden påbörjades
år 2000 och än så länge har inte så många gravar tillkommit.