Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Upplands-Bro kn, KUNGSÄNGENS KYRKBY 8:1 KUNGSÄNGENS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Kungsängens kyrka, KUNGSÄNGENS KYRKA (STOCKHOLMS-NÄS KYRKA)
8/5/04
Motivering
Kungsängens kyrka bevarar i sin helhet medeltida murverk. Den tidigaste romanska kyrkan byggdes om och förlängdes till salkyrka, välvdes och tillfogades sakristia och vapenhus under medeltid enligt ett mönster typiskt för flera samtida uppländska kyrkor. Kungsängens kyrka byggdes dock till med ovanligt långt kor.

Kyrkans yttre har idag det utseende den fick efter förändringar utförda under 1700-talet. Vid en restaurering under 1920-talet togs senare förändringar bort och kyrkans återställdes till sitt 1700-talsutseende med spåntäckt tak.

Kyrkorummet har tillkommit i fler etapper under medeltiden och präglas av inredning från flera olika tidsepoker. Till kyrkan äldsta inventarier hör två medeltida dopfuntar samt ett triumfkrucifix. Predikstolen är ett barockarbete och vittnar tillsammans med Körnings gravtumba om stormaktstidens kyrka. Altare och altaruppsatsen hör till det större förändringsskedet i kyrkans historia under det sena 1700-talet. Orgelfasaden och läktarbarriären har en tidstypisk empirutformning från det tidiga 1800-talet. Till 1900-talets förändring hör den slutna bänkinredningen.

Miljön i direkt anslutning till kyrkan omfattande kyrkan, muromgärdad kyrkogård med växtlighet samt flertalet intressanta gravvårdar bildar en väl sammanhållen kulturmiljö av äldre karaktär. Miljön utanför kyrkogårdsmuren har genom utvidgningar av kyrkogården och fler byggnader tillkomna under andra hälften av 1900-talet skapat en stor modern anläggning utanför kyrkogårdsmuren. Columbariet har en arkitektur typiskt för sin tid och bildar tillsammans med lillkyrkan en väl sammanhållen enhet.