Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, VEDERSLÖV 5:3 VEDERSLÖVS KYRKA

 Anläggning - Värdering

VEDERSLÖVS KYRKA
1/1/07
Motivering
Kvarter A
Kvarter A har en blandad och heterogen karaktär
med ett flertal äldre gravvårdar. Många av dessa
gravstenar är högresta. Alla gravvårdar äldre än
1930 bör bevaras. I kvarteret finns tolv gravar med
omgärdande stenramar. Sju av dessa är grusgravar.
De gravar med stenram vilka det växer gräs i kan
med fördel återgå till att bli grusgravar som de en
gång varit. Gräset ska då ersättas med grus eller
makadam. Alla grusgravar och gravar omgärdade
med stenramar och häckar bör bevaras. Gravvårdar
bör få stå kvar så länge som möjligt i kvarteret.
Då det finns en mängd olika gravvårdstyper i
kvarteret behöver nya gravvårdar inte har en bestämd
form och storlek. Huvudsaken är att nya
gravvårdar anpassas till övriga gravvårdar i kvarteret
så det behåller sin blandade karaktär.

Kvarter B
Kvarter B är av en blandad karaktär med olika typer
av gravvårdar. Dock finns det inte så många
äldre högresta gravstenar. Alla gravvårdar äldre än
1930 bör bevaras. Då kvarteret redan innehåller
ett flertal olika gravvårdstyper behöver nya gravvårdar
inte ha en bestämd storlek och utformning,
utan det viktiga är att de passar in bland övriga
gravvårdar i kvarteret. Kvarteret bör behålla sin
blandade karaktär. Gravvårdarna bör få stå kvar så
länge som möjligt i kvarteret.

Kvarter D
Kvarter D är ett stort kvarter med blandad karaktär
med olika gravvårdstyper. Vanligast är de låga
gravstenarna. Alla gravvårdar äldre än 1930 bör
bevaras. Gravar med stenramar samt grusgravar
bör bevaras. Gravar med stenramar där gräs växer
inne i stenramen, kan gräset med fördel ersättas
med grus. På så sätt kan grusgravar återskapas. På
de gravar där det syns att det finns stenramar som
är överväxta med gräs är det önskvärt att stenramarna
rensas fram och blir en del av graven.
Då kvarteret har en blandad och heterogen karaktär
är det inte nödvändigt att nya gravvårdar har bestämd formgivning och storlek. Det viktiga är
att de nya gravvårdarna passar med de befintliga i kvarteret. Kvarteret bör även i framtiden behålla sin
blandade karaktär. Gravvårdarna bör få stå kvar så länge som möjligt i kvarteret.

Kvarter E
Kvarter E är ett kvarter med blandad karaktär med
ett antal olika gravvårdstyper. Vanligast är de låga
rektangulära gravstenarna. Alla gravvårdar äldre
än 1930 bör bevaras, samt yngre som har ett högt
kulturhistoriskt värde. Gravar med stenramar samt
grusgravar bör bevaras.
Då kvarteret har en blandad och heterogen karaktär
är det inte nödvändigt att nya gravvårdar har
bestämd formgivning och storlek. Det viktiga är
att de nya gravvårdarna passar med de befintliga i
kvarteret. Kvarteret bör även i framtiden behålla sin
blandade karaktär. Gravvårdarna bör få stå kvar så
länge som möjligt i kvarteret.

Sammanfattning
Kyrkogården anläggs samtidigt som kyrkan byggs 1879-80. Den är symetriskt anordnad i sex kvarter
runt kyrkan. Två av kvarteren saknar ännu gravläggningar. Kyrkogården omgärdas av en stenmur. Det
finns en liten vall på insidan av muren. Den gamla trädkransen som bestod av åldriga lönnar togs ned
2004. Året efter planterades nya lönnar. De unga små träden gör att kyrkogården för tillfället ser öppen
och ganska kal ut. Längs östra grusgången finns en allé av björkar. Strax utanför norra kyrkogårdsmuren,
vid det nordöstra hörnet av kyrkogården finns bårhuset. Det är en beigeputsad tegelbyggnad med
spåntak. Utanför nordvästra hörnet av kyrkogården finns ekonomibyggnaderna som byggdes 1995. De
består av en rödmålad enplans träbyggnad med vita knutar och tegeltak. Söder om byggnaden finns en
utbyggnad med plåttak. Dessutom finns två skjul med plåttak och en mindre träbyggnad som även den
är rödmålad med vita knutar och tegeltak.
På kyrkogården finns en mängd olika gravvårdstyper från slutet av 1800-talet och framåt. Det förekommer
allt från högresta monumentala gravstenar till små oansenliga hällar. Vanligast är låga rektangulära
med olika typer av krön. Andra vanliga är låga breda som ofta finns på familjegravar och moderna i
fri form. Grå granit och diabas är de vanligaste stensorterna som använts, men även röd granit, hallandia
(hallandsgnejs), labradorgranit samt marmor har använts. Det finns även mer ovanliga gravvårdstyper
som gjutjärnskors, järnsmideskors, träkors, gravstenar i form av kors, uppslagna böcker och kuber.
De fyra kvarteren som används har en blandad och heterogen karaktär med ett flertal äldre gravvårdar.
En del av dessa gravstenar är högresta. Alla gravvårdar äldre än 1930 bör bevaras. I flera av kvarteren
finns gravar med omgärdande stenramar. Ett antal av dessa är grusgravar. De gravar med stenram
vilka det växer gräs i kan med fördel återgå till att bli grusgravar som de en gång varit. Gräset ska då
ersättas med grus eller makadam. Alla grusgravar och gravar omgärdade med stenramar, pollare och kättingar
samt häckar bör bevaras. På de gravar där det syns att det finns stenramar som är överväxta med
gräs är det önskvärt att stenramarna rensas fram och blir en del av graven. Gravvårdar bör få stå kvar så
länge som möjligt i kvarteret.
Då det finns en mängd olika gravvårdstyper i kvarteren behöver nya gravvårdar inte har en bestämd
form och storlek. Huvudsaken är att nya gravvårdar anpassas till övriga gravvårdar i kvarteret och att
kvarteren behåller sin blandade karaktär.