Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppvidinge kn, ÄLGHULT 1:3 ÄLGHULTS KYRKA

 Anläggning - Värdering

ÄLGHULTS KYRKA
1/1/07
Motivering
Stora kyrkogården
kvarter A – F
I dessa sex kvarter finns ett stort antal olika gravvårdstyper från stora påkostade högresta till små gravstenar
i allmänna linjen. Inom delar av kvarteren dominerar olika typer av gravvårdar, exempelvis stora
hällar, högresta gravstenar eller låga breda familjegravstenar.
Önskvärt skulle vara att befintliga gravvårdar ska bevaras på plats så länge som möjligt. Det finns i
kvarter A - F gravvårdar som är av högt kulturhistoriskt värde. Många av dessa gravvårdarna har ovanlig
och speciell utformning, vilket gör dem unika. De bör bevaras dels för gravvårdarnas egna kulturvärde,
dels för att kvarteren inte ska tappa sin karaktär.
Tidigare var i princip alla gravar grusgravar med stenram. De kvarvarande grusgravarna är viktig att
bevara för att visa hur detta gravskick sett ut. Det är även eftersträvansvärt att de bevarade delarna av allmänna
linjen i kvarter A får vara kvar i befintligt skick. Då kvarteren har en sådan sammansatt karaktär
med en myckenhet av gravvårdar både vad det gäller antalet och gravvårdstyper, kommer eventuella nya
gravstenar inte att ändra karaktären på kvarteren i första taget. Eftersom det finns en stor variation vad
det gäller gravvårdarnas utformning, är det inte så viktigt att gravvårdarna är av standardiserad modell,
bara de passar in bland omgivande gravvårdar och inte avviker för mycket.

Kvarter G
Även detta kvarter har en sammansatt och blandad
karaktär. Många av gravstenarna är av större
och påkostad karaktär, medan andra har en mer anspråkslös
utformning. Då detta kvarter har stor betydelse
för hur kyrkogårdens totala utseende är det
viktigt att stora flertalet, helst alla, av de utmärkande
gravstenarna bevaras på plats i kvarteret. Dessa
gravar ger kyrkogården en stilfull inramning. Om
de tas bort kommer kvarteret och kyrkogården att
få en mer utslätad exteriör. Ett alternativ till att
byta ut gravvårdarna vid nya begravningar är att
återanvända äldre gravstenar, exempelvis kan man
vända på gravstenen och gravera på baksidan eller
helt enkelt slipa om och gravera på nytt. Det finns
gravstenar av nyare modell i kvarteret och tillkommande
nya gravstenar anpassas till omgivande.
Ny gravvårdar får gärna vara större och mer påkostade,
för att komma i rätt tid bland de övriga
gravvårdarna i kvarteret. Det är viktigt att bevara
grusgravarna med stenramar och graven med häckomgärdning
i nuvarande skick.

Kvarter I och K
Kvarteren är av sammansatt och blandad karaktär
med både äldre högresta gravstenar och lägre rektangulära.
Det förhärskande intrycket av kvarteren
är att nästan alla gravvårdar håller sig inom färgskalan
grå – svart. Även om en del av de yngre
gravstenarna är av röd granit, är det ur estetisk synvinkel
bättre att hålla sig till den grå – svarta färgskalan,
då nya gravstenar tillkommer i kvarteren.
För att behålla kvarterens karaktär är det önskvärt
att de äldre högresta får stå kvar. Det är bra om
befintliga gravvårdar behålls i kvarteren så länge
som möjligt och först byts ut när gravarna på nytt
används till begravning. Resterna efter gravkullen
bör bevaras, då den visar ett gravskick som var
vanligt tidigare, fram till mitten av 1900-talet.

Gamla kyrkogården
Kvarter blad 6
Kvarter blad 6 innehåller gravvårdar av olika storlek,
utformning och ålder. Ett flertal av de äldre
gravvårdarna är av mer påkostad och utsmyckad
karaktär, andra enklare. Tillsammans ger de kvarteret
sin lite ålderdomliga prägel. Dessa gravvårdar
bör få vara kvar. Om de tas bort och ersätts
av låga gravstenar kommer hela kvarteret att få en
mer anonym och utslätad karaktär. Nya gravvårdar
kan dock till viss del integreras med de befintliga
gravvårdstyperna .

Kvarter blad 7 och 8
I kvarteren blad 7 och 8 dominerar de små gravvårdarna.
Allmänna linjen har funnits i kvarter blad
8 tidigare och visar sig som små gravvårdar i diabas
placerade i åldersföljd. På vissa ställen finns så
många gravstenar kvar att det går att följa allmänna
linjen. Då detta sätt att begrava på har upphört är
gravvårdarna en kulturhistorisk bekräftelse på detta
gravskick och bör åtminstone bevaras där den kan
urskiljas antingen genom att gravvårdarna ligger
i tidsföljd eller på de ovanligt små gravstenarna.
Delen med barngravar i kvarter blad 8, bör också
bevaras, då sådana kvarter är relativt ovanliga och
inte förekommer på alla kyrkogårdar.
Då kvarteren visar en sådan blandad karaktär
kan nya gravstenar lätt integreras bland de befintliga.
Man får dock tänka på att de inte blir allt för
stora i storlek, för att passa in.

Kapellkyrkogården
Kvarter A väster om grind
Denna del av kvarter A har en mycket enhetlig prägel och innehåller enbart medelstora fyrkantiga liggande
hällar i grå eller röd granit. För att behålla denna karaktär bör nya gravvårdar vara av samma typ
som de redan befintliga. Kvarter enbart bestående av denna typ av gravstenar är mycket ovanliga och
tillför kyrkogården ett särpräglat stilistiskt inslag.

Kvarter B - E och östra delen av
kvarter A
Dessa kvarter är mycket enhetliga trots att gravvårdarna
har lite olika utformning, de är dock alla
av samma storlek och oftast låga rektangulära. De
visar ett typiskt urval hur gravvårdarna sett ut under
andra halvan av 1900-talet. Men någon strikt
typ finns inte utan individuella varianter är övervägande.
Då det gäller nya gravvårdar i kvarteren ska
de hålla samma storlek som övriga, men personliga
varianter är godtagbart, så länge de inte avviker påtagligt
från övriga gravvårdar.

Kvarter F
Kvarter F är ett enhetligt kvarter med mestadels små tätt placerade gravvårdar. En stor del av gravarna
har tillhört allmänna linjen. Efter det att man slutat att begrava i allmänna linjen är det risk att dessa
utraderas allteftersom gravrätten upphör för gravarna. Då gravar som finns i allmänna linjen är ett kulturhistoriskt
minnesmärke över ett begravningsskick som övergetts är det viktigt att bevara detta kulturarv.
Åtminstone delar av allmänna linjen är önskvärd att bevara, gärna de delar där den är oförstörd av
yngre begravningar och där den lätt kan följas. Då
begravningarna skedde i tidsföljd i rader är det lätt
att identifiera gravar i allmänna linjen.
Gravvårdarna har mestadels enhetlig karaktär,
förutom några som skiljer ut sig rejält från mängden
(smideskorsen). För att kvarteret inte ska bli alltför
brokigt bör nya gravvårdar inte skilja ut sig allt för
mycket från övriga gravvårdar, särskilt gäller detta
storleken, men till viss del även formgivning. Då
många av gravvårdarna är av ett litet format är det
lämpligt att nya gravvårdar kan göras i detta format
för att behålla kvarterets karaktär.

Nya kyrkogården
Gravkvarter i nordöst
Detta kvarter är under uppbyggnad och endast en
del av ytan använts till begravningar än så länge.
Nya gravvårdar i kvarteret ska följa kyrkogårdens
bestämmelser för hur gravvårdarnas storlek ska
vara. Om utformningen är reglerad ska detta även
följas. Annars är det i dessa nya kvarter som morgondagens
kyrkogårdar växer fram och där kan
man tillåta mer individuell frihet, när det gäller
gravvårdarnas utformning. Det är dock önskvärt
att resultatet inte ska bli alltför oenhetligt.

Gravkvarter i väster
Ett kvarter som är under uppbyggnad. För att behålla
kvarterets karaktär ska gravstenarna vara små hällar
eller liggande små naturstenar.

Sammanfattning
Älghults kyrkogård består av fyra kyrkogårdsdelar, stora kyrkogården, gamla kyrkogården, kapellkyrkogården
och nya kyrkogården. De olika kyrkogårdsdelarna skiljer sig fullkomligt från varandra till karaktären.
Stora kyrkogården ligger runt kyrkan, omfattar nio kvarter (A- G, I och K). Den är omfångsrik
och innehåller flest påkostade gravar och gravvårdar. Gamla kyrkogården ligger runt den gamla sakristian.
Det är den ursprungliga kyrkogården som tillhört den gamla kyrkan. Kapellkyrkogården invigdes
1951. Den ligger söder om gamla kyrkogården och är den mest välordnade delen med låga gravstenar i
raka rader och strikta rygghäckar. Nya kyrkogården invigdes 1983 och innehåller förutom vanliga kistgravkvarter
även minneslund och urngravkvarter.
Det finns många gravvårdar som är av högt kulturhistoriskt värde på Stora kyrkogården. Många
av dessa gravvårdarna har ovanlig och speciell utformning, vilket gör dem unika. De bör bevaras dels
för gravvårdarnas egna kulturvärde, dels för att kvarteren inte ska tappa sin karaktär. Önskvärt skulle
vara att befintliga gravvårdar ska bevaras på plats så länge som möjligt. De kvarvarande grusgravarna
är viktig att bevara för att visa hur detta gravskick sett ut. Det är även eftersträvansvärt att de bevarade
delarna av allmänna linjen i kvarter A får vara kvar i befintligt skick. Då kvarteren har en sådan sammansatt
karaktär med en myckenhet av gravvårdar både vad det gäller antalet och gravvårdstyper, kommer
eventuella nya gravstenar inte att ändra karaktären på kvarteren i första taget. Eftersom det finns
en stor variation vad det gäller gravvårdarnas utformning, är det inte så viktigt att gravvårdarna är av
standardiserad modell, bara de passar in bland omgivande gravvårdar och inte avviker för mycket. Då
gravvårdarna i kvarter G har stor betydelse för hur kyrkogårdens totala utseende är det viktigt att stora
flertalet, helst alla, av de utmärkande gravstenarna bevaras på plats i kvarteret.
Kvarter blad 6 på Gamla kyrkogården innehåller gravvårdar av olika storlek, utformning och ålder.
Ett flertal av de äldre gravvårdarna är av mer påkostad och utsmyckad karaktär, andra enklare. Tillsammans
ger de kvarteret sin lite ålderdomliga prägel. Dessa gravvårdar bör få vara kvar. Nya gravvårdar
kan dock till viss del integreras med de befintliga gravvårdstyperna. I kvarteren blad 7 och 8 dominerar
de små gravvårdarna. Allmänna linjen har funnits i kvarter blad 8 tidigare och visar sig som små gravvårdar
i diabas placerade i åldersföljd. Allmänna linjen bör bevaras inom de partier där det går att följa
den. Delen med barngravar i kvarter blad 8, bör också bevaras, då sådana kvarter är relativt ovanliga
och inte förekommer på alla kyrkogårdar. Då kvarter blad 7 och 8 visar en sådan blandad karaktär kan
nya gravstenar lätt integreras bland de befintliga. Man får dock tänka på att de inte blir allt för stora i
storlek, för att passa in.
Kapellkyrkogården har en mycket enhetlig karaktär trots att gravvårdarna har lite olika utformning,
de är dock alla av samma storlek och oftast låga rektangulära. I västra delen av kvarter A finns endast
medelstora fyrkantiga liggande hällar. I kvarter F finns mestadels små tätt placerade gravvårdar. En stor
del av gravarna har tillhört allmänna linjen.. Då gravar som finns i allmänna linjen är ett kulturhistoriskt
minnesmärke över ett begravningsskick som övergetts är det viktigt att bevara detta kulturarv. Då det
gäller nya gravvårdar i kvarteren ska de hålla samma storlek som övriga, men personliga varianter är
godtagbart, så länge de inte avviker påtagligt från övriga gravvårdar.
På nya kyrkogården kvarter är under uppbyggnad och endast en del av ytan använts till begravningar
än så länge. Nya gravvårdar i kvarteren ska följa kyrkogårdens bestämmelser för hur gravvårdarnas
storlek ska vara.