Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppvidinge kn, GRANHULTS KYRKA 1:1 GRANHULTS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

Granhults kyrkogård, GRANHULTS KYRKA
1/1/07
Motivering
Kvarter A
Förutom att Granhults kyrka är unik i sig själv, har
även kyrkogården unika värden. Det stora antalet
äldre gravstenar i form av tunna smala och mestadels
ohuggna stenar är ovanligt. Gravstenarna visar gravvårdsformer
som förekommit tidigare, men som ofta
inte finns bevarade på kyrkogårdarna. Dessa gravstenar
ger tillsammans med kyrkan och stigluckan en bild
av hur kyrkogården kan ha sett ut i äldre tid.
Resten av kvarteret är av mycket blandad karaktär,
med gravvårdar av olika typ, material och ålder. Nya
gravvårdar kommer därför att lätt kunna passa in om
de inte är av alltför extrem och utmärkande stil. Några
av gravvårdarna är av sådant slag att de utmärker
sig mer. Förutom de ålderdomliga gravstenarna som
nämnts ovan, bör även de två högresta i grå granit från
1800-talet bevaras (bild 45 och 46). En äldre i svart
diabas (bild 62), stående i kvarterets östra del har en
särpräglad utformning, liksom en låg bred familjegrav
(bild 50). Tillsammans med de högresta i diabas, skapar
de karaktär åt kvarteret och bör även de bevaras.
Det är önskvärt att gravvårdar får stå kvar i kvarteret
så länge som möjligt.

Kvarter B
Det lilla kvarteret B innehåller en mängd olika gravstenstyper från början av 1900-talet och framåt. Då
kvarteret har så skiftande karaktär kommer nya gravstenar att lätt passa in bland de som redan finns i
kvarteret. Det är önskvärt att gravvårdar får stå kvar i kvarteret så länge som möjligt.

Kvarter C
De fem äldre gravstenarna i södra delen av kvarteret visar vilka gravvårdar
som användes på kyrkogården för flera hundra år sedan. Dessa ska naturligtvis
bevaras för eftervärlden. I samma kvarter finns gravstenar från 1930-talet
och framåt. Precis som i de andra kvarteren bör gravstenar här få stå kvar så
länge som möjligt. I den södra delen av kvarteret där de äldre gravstenarna
finns är det olämpligt att nya gravar anläggs och nya gravstenar placeras.

Gravvårdar som tagits ur bruk
De gravstenar som står lutade mot kyrkogårdsmuren
bör placeras på ett sådant sätt att de inte
skadar någon. Ett förslag är att ställa upp dem väl
förankrade i marken, på ett lämpligt område norr
om kyrkan.

Sammanfattning
Granhults kyrkogård är liten och innehåller tre kvarter, belägna runt den medeltida träkyrkan. Kyrkogården
omgärdas av en kallmurad mur och en trädkrans av björk. Utmärkande för Granhults kyrkogård
är det stora antalet äldre gravvårdar av stående obearbetade tunna, smala skivor av granit. Det totala
antalet gravstenar uppgår till ca 135 stycken. På kyrkogården finns endast gravstenar samt ett träkors.
Några gravvårdar i järn förekommer inte,. Runt en grav finns resterna av en stenram, men det finns inga
staket eller häckar runt några gravar.
I väster finns en stiglucka av trä och i sydväst står en klockstapel. Det finns ingen minneslund på
kyrkogården, men eventuellt ska en planeras för framtiden. Någon urnlund eller asklund existerar inte
heller.
Förutom att Granhults kyrka är unik i sig själv, har även kyrkogården unika värden. I kvarter A
och C förekommer ett stort antal äldre gravstenar i form av tunna smala och mestadels ohuggna stenar.
Gravstenarna visar gravvårdsformer som förekommit tidigare, men som ofta inte finns bevarade på kyrkogårdarna.
Dessa gravstenar ger tillsammans med kyrkan och stigluckan en bild av hur kyrkogården
kan ha sett ut i äldre tid.
Resten av kvarteren A och C, samt kvarter B är av mycket blandad karaktär, med gravvårdar av olika
typ, material och ålder. Nya gravvårdar kommer därför att lätt kunna passa in om de inte är av alltför
extrem och utmärkande stil. Förutom de ålderdomliga gravstenarna som nämnts ovan, bör gravvårdar
äldre än 1930, samt gravvårdar av mer ovanligt slag bevaras. Det är önskvärt att gravvårdar får stå kvar
i kvarteret så länge som möjligt.
De gravstenar som står lutade mot kyrkogårdsmuren bör placeras på ett sådant sätt att de inte skadar
någon. Ett förslag är att ställa upp dem väl förankrade i marken, på ett lämpligt område norr om kyrkan.