Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boxholm kn, RINNA 13:1 RINNA KYRKA

 Anläggning - Värdering

RINNA KYRKA
3/9/07
Motivering
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med skolbyggnaden, sockenmagasinet och prästgården en kulturhistoriskt värdefull miljö som vittnar om kyrkplatsen som socknens centrum.
Kyrkogården
En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Rinna kyrka är såväl exteriört som interiört mycket välbevarad och utgör en god representant för de kyrkobyggnader som uppfördes vid sekelskiftet 1800 till följd av bl a befolkningsökningen och nya liturgiska ideal. Kyrkan är ritad av arkitekt Olof Tempelman, som var en av samtidens mer framträdande arkitekter. Exteriören präglas av sin tids enkla nyklassicistiska formspråk med ljusa putsade fasader med stora symmetriskt placerade fönsteröppningar och centralt placerad sydingång. Västportalens bevarade originaldörr har stora byggnadshistoriska värden.

Interiören tillhör en av landets bäst bevarade gustavianska kyrkorum och har i stort sett bevarat sin originalutformning med ett ovanligt ljust och luftigt kyrkorum med tunnvälvt brädtak, sluten bänkinredning och orgelläktare med omfattande pelarrad. Inredningen är ovanligt väl sammanhållen med bl a altare, altarring, altartavla, predikstol, bänkar och nummertavlor från byggnadstiden. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg, som tillhörde en av länets vid denna tid främsta konstnärer. Inredningen som helhet har även ett stort värde ur ett regionalt perspektiv, då den är lokalt tillverkad. Även dopfunten har ett regionalt värde då den tillhör en grupp kalkstensfuntar av hög kvalitet, som är lokalt tillverkade under 1600-talets andra hälft.

Bänkinredningen som ansluter mot ytterväggarna i söder och norr och som nästan är komplett i väster tillhör ett tidstypiskt inslag i de gustavianska kyrkorummen och som numera är ett mycket sällsynt inslag i länets kyrkobyggnader. Värt att notera är även att läktarens norra sida har kvar sina originalbänkar och gradänger. Orgeln som är byggd 1835 av orgelbyggaren Gustav Andersson tillhör ett av de få instrument som bevarats av hans produktion.

Sammanfattning
• Rinna kyrka är såväl exteriört som interiört välbevarad och utgör en god representant för de kyrkobyggnader som uppfördes i början av 1800-talet.

• Det ljusa och luftiga kyrkorummet med bevarad originalinredning, som t ex predikstol, altaruppsats och altarring och byggnadsdetaljer, som bl a dörrar tillhör ett av de bäst bevarade gustavianska kyrkorummen i landet och har mycket stora arkitektoniska och konsthistoriska värden. Inredningen har även ett stort värde ur ett regionalt perspektiv.

• Från den rivna medeltida kyrkan finns en del inventarier bevarade, bl a dopfunten. Dessa föremål är i sig kulturhistoriskt värdefulla, men visar också på en lång historisk kontinuitet och samband med den medeltida sockenkyrkan.