Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, MISTELÅS 1:9 MISTELÅS KYRKA

 Anläggning - Värdering

MISTELÅS KYRKA
1/1/07
Motivering
Kvarter 1, delen norr om klockstapeln
Dessa gravstenar bör bevaras för framtiden. Förmodligen har de flyttats från en annan del av kyrkogården,
men placeringen vid klockstapeln gör att de får en framträdande plats på kyrkogården och försvinner
inte i mängden av andra gravvårdar.

Kvarter 1 – 3
Kvarteren 1-3 är av en blandad och ohomogen karaktär med många typer av gravstenar från olika tidsåldrar.
Denna blandade karaktär gör kvarteret mindre känsligt för nytillskott än mer homogena kvarter,
där en avvikande gravvård kan kännas mycket malplacerad. Vissa av gravvårdarna bör bevaras i kvarteret.
Detta gäller särskilt de äldre högresta gravstenarna i diabas ger kvarteren karaktär och bör bevaras,
vilket också kommer att vara fallet då församlingen har K-märkt dessa.

Kvarter 4 - 6
Även dessa kvarter är av blandad karaktär och därför inte så känsliga för nytillskott i form av gravvårdar
av olika typ. Det finns både återanvända äldre gravstenar och nyare som är tillverkade i äldre stil. Detta
är två alternativ till att begagna nya gravstenar i modern stil.
Det finns emellertid ett flertal gravvårdar som är av den beskaffenheten att de är värda att bevara i
framtiden även sedan gravrätten för gravarna gått ut. Det finns flera låga breda av 1920-30-talsmodell
som dessutom använts av flera generationer. Flera av gravstenarna är av högrest smal typ både i svart
diabas och som den ovanligt utformade i sandsten. Dessa gravvårdar ger gravkvarteren karaktär och bör
få finnas kvar. Bland dem med mer ovanliga titlar är gravstenen med ”domkyrkoorganisten i Visby”.
Utformningen på gravstenen är typisk för sin tid.

Kvarter 7
Kvarter 7 är ett litet blandat kvarter med låga fyrkantiga gravstenar och små hällar. Ingen av gravvårdarna
utmärker sig på något speciellt vis, utan är ganska typiska för sin tid och relativt enkla till utförandet.
Det finns plats för nya gravar öster om den nuvarande raden. Kvarteret är inte speciellt känsligt för nya
gravvårdar av olika typ.

Tagels grav
Tagels grav är uppkallad efter Tagel, det enda godset i socknen. Graven visar ett stycke lokalhistoria. Då
denna grav är mycket karakteristisk och speciell för kyrkogården bör den bevaras. Den är inte i bästa
skick och skulle behöva rustas upp.

Sammanfattning
Kyrkogården i Mistelås är en liten lantsortskyrkogård, där kvarteren ligger samlade runt kyrkan. Kyrkogården
är praktiskt taget rektangulär och omges av en kallmurad stenmur och delvis av en trädkrans
av lind. Huvudingången finns i väster. Kyrkan som byggdes 1723 ligger centralt på kyrkogården och i
kyrkogårdens nordvästra hörn står en klockstapel som uppfördes 1762. I arkivmaterialet nämns inget om
att kyrkogården har ändrats eller utökats i modern tid.
Kyrkogården inrymmer gravvårdar från 1700-tal fram till vår tid. Såväl högresta obelisker i diabas,
som små hällar och moderna låga gravstenar samsas om utrymmet. Tre gravstenar av ålderdomlig typ
står vid muren norr om klockstapeln. Endast en grusgrav förekommer, Tagels grav som är en imponerande
familjegrav, som nästan mer ses som ett monument. Förutom Tagels grav är kvarteren gräsbesådda
Samtliga kvarter är av en blandad och ohomogen karaktär med många typer av gravstenar från olika
tidsåldrar. Denna blandade karaktär gör kvarteren mindre känsliga för nytillskott i form av gravvårdar
av olika typ. Det finns emellertid ett flertal gravvårdar som är av den beskaffenheten att de är värda att
bevara i framtiden även sedan gravrätten för gravarna gått ut. Detta gäller särskilt de äldre högresta
gravstenarna i diabas och sandsten som ger kvarteren karaktär samt även flera låga breda av 1920-30-
talsmodell som dessutom använts av flera generationer. Det finns både återanvända äldre gravstenar och
nyare som är tillverkade i äldre stil. Detta är två alternativ till att begagna nya gravstenar i modern stil.
Inga gravstenar tas numera bort från kyrkogården. Flera av de äldre högresta diabasgravvårdarna har
blivit K-märkta av församlingen.
Tagels grav är uppkallad efter Tagel, det enda godset i socknen. Graven visar ett stycke lokalhistoria.
Då denna grav är mycket karakteristisk och speciell för kyrkogården bör den bevaras. Graven är
dock inte i bästa skick och skulle behöva rustas upp.