Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, TIDERSRUM 6:1 M.FL. TIDERSRUMS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

TIDERSRUMS KYRKA, Tidersrums kyrkogård
8/17/04
Motivering
Tidersrums kyrkomiljö utgör en ovanligt innehållsrik bebyggelsemiljö med bl a sockenstuga, skolbyggnader, ålderdomshem, kommunalhus och lanthandel, vilka på ett tydligt sätt visar på kyrkplatsen som socknens centrum. Kyrkomiljön är klassad som område av riksintresse för kulturmiljövården.


KYRKOGÅRDEN med klockstapeln har stora kulturhistoriska värden. Beträffande utformningen av själva kyrkogården finns mycket höga kulturhistoriska värden i utformningen av en stor del av gravarna. Kvarvarande områden med grusgravar är en rest av ett system som var mycket dominerande under många decennier fram till ungefär 1940-50. I Tidersrum har man dessutom ett lokalt utseende på en del grusgravar, med de uppkrattade kullarna. På Tidersrums kyrkogård är en ovanligt stor del av den "allmänna linjen" bevarad och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Det är värdefullt att man så lätt kan följa ordningen på gravläggningarna och att en stor mängd av de enkla gravvårdarna är bevarade. Enstaka gravvårdar kan även ha ett mycket stort lokalhistoriskt värde bl a i form av titlar, som säger en del om näringsliv och social struktur i socknen. Andra gravvårdar kan ha anknytning till lokala händelser. Bland andra enskilda detaljer som har stor kulturhistorisk betydelse för kyrkogården kan nämnas den lilla gravmarkeringen i form av en sten med årtalet 1770, som idag står vid korportalen samt kyrkogårdsgrindarna och markeringen av den södra grinden som huvudgrind.
KYRKOBYGGNADEN - Tidersrums kyrka är en av landets äldsta och bäst bevarade träkyrkor och numera den enda i sitt slag i Östergötland. Kyrkans medeltida konstruktion och karaktär är, med undantag av den igensatta sydportalen och förstorade fönster, ovanligt välbevarad och är, trots tillbyggnaden av vapenhuset 1860, en särdeles god representant för den medeltida träkyrkan. Kyrkans medeltida timmerkonstruktion, takstolar, dörrar, de bevarade väggspånen och övriga medeltida byggnadsdetaljer, som t ex sakristians murverk, utgör en unik källa om medeltida byggnadsteknik. Kyrkorummets medeltida målningar och läktarbarriärens målningar från mitten av 1700-talet har stora konsthistoriska värden. De ålderdomliga orgel- och sidoläktarna med bemålad barriär och med sina bevarade gradiner och bänkar är numera ett ovanligt inslag i kyrkorummen och har stora kulturhistoriska värden. Delar av kyrkan bär spår av ålder och patina, vilket är viktigt att bevara.

Sammanfattning
- Tidersrums kyrkomiljö utgör en god och sällsynt välbevarad representant för äldre tiders sockencentrum där kyrkan, kyrkogården, klockstapeln, sockenstugan, skolan m fl byggnader utgör karaktäristiska delar. Miljön är klassad som område av riksintresse för kulturmiljövården.

- Kyrkan är ett mycket välbevarat byggnadsverk från medeltiden och kyrkobyggnaden som helhet utgör ett unikt nationellt kulturarv. Att bevara kyrkobyggnaden i sin nuvarande skepnad med den information den bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de kulturhistoriska värdena. Kyrkans medeltida exteriöra karaktär förstärks av de spånklädda fasaderna och takfallen. Delar av kyrkan bär även på spår av ålder och patina, vilket är viktigt att bevara.