Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, HORNS KYRKA 1:1 HORNS KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

HORNS KYRKA, Horns kyrkogård
10/3/05
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan med sin höga spira, gravkapellet och kyrkogården med sina grindar utgör tillsammans med bl a prästgård, församlingshem och skolan en levande kulturmiljö som fortfarande vittnar om kyrkplatsen som ett viktigt sockencentrum. Det bevarade transformatorhuset och hemlighuset utgör ovanliga inslag på kyrkogården.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkans, sedan byggnadstiden i mitten av 1700-talet, föga förändrade exteriör är en god representant för de stora kyrkobyggnaderna som uppfördes vid den här tiden till följd av bl a befolkningsökningen. Kyrkan präglas av byggnadstidens ideal med sitt höga mansardtak, slätputsade fasader och symmetriskt placerade fönsteröppningar och koringång. De ålderdomliga fönsterbågarna och portarna bidrar väsentligt till helhetsintrycket. Kyrkan är även intressant ur ett regionalt perspektiv, då byggnaden och inredningen är ritad och utförd av stiftsanknutna byggmästare och hantverkare, bl a Petter Frimodig och Jonas Berggren. Frimodigs mycket originella tornspiror har stora arkitekturhistoriska värden. Interiören med den välbevarade ursprungliga inredningen, som bl a altaruppsats, predikstol, orgelläktare och orgelfasad ger tillsammans med tunnvalvet och äldre innerdörrar ett tidsenligt kyrkorum i rokoko. Västfasadens fönster släpper fortfarande in ljus under läktaren, vilket numer utgör sällsynta inslag i kyrkobyggnaderna. De återanvända medeltida bemålade stockarna har ett mycket stort konst- och arkitekturhistoriskt värde och målningarna utgör ett ovanligt intressant forskningsmaterial, då de aldrig varit övermålade.

Sammanfattning
" Kyrkan med sin mycket höga spira utgör ett viktigt blickfång i landskapet. Kyrkan, kyrkogården och gravkapellet, transformatorhus och hemlighus utgör tillsammans med prästgård, församlingshem och skolbyggnaderna en levande kyrkomiljö med höga kulturhistoriska värden.

" De i takstolen återanvända medeltida bemålade stockarna har stora konst- och arkitekturhistoriska värden. Övriga bevarade inventarier, som bl a dopfunten, från den rivna medeltida kyrkan visar på en lång historisk kontinuitet.

" Kyrkan utgör, såväl exteriört som interiört, ett exempel på den kyrkobyggnadstyp som utvecklades under mitten av 1700-talet. Kyrkan har stora regionala värden då stiftsanknutna byggmästare och hantverkare medverkat till såväl kyrkobyggnaden som inredningen. Jonas Berggrens predikstol och altaruppsats har även stora konsthistoriska värden.