Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vetlanda kn, LANNASKEDE STOM 2:1 LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA
1/1/07
Motivering
Lannaskede gamla kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.
Kyrkogården har bevarat sin småskalighet tack vare uppförandet
av Lannaskede-Myresjö gemensamma kyrka på ny plats
1876 med tillhörande kyrkogård. Lannaskede gamla kyrkogård
och det intilliggande f.d. komministerbostället ingår i ett område
klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkogården har en
rektangulär plan och inhägnas av kallmur med smidesgrind mellan
putsade stolpar. I samverkan med en idag något gles trädkrans och
kyrkogårdens enda grusgång förmedlas intrycket av en traditionell
landsbygdskyrkogård.
Kyrkogården övergavs aldrig helt under den tid som kyrkan stod
öde, men den hade hela tiden kvar sin ursprungliga ängskaraktär.
Denna försvann när kyrkogården planerades i samband med kyrkorestaureringen
på 1930-talet och togs i förnyat mer intensivt bruk.
En del värdefulla gamla handhuggna vårdar och trävårdar samlades
i kyrkogårdens ena hörn. Gravarna ligger idag i raka linjer vid alla
sidor av kyrkan utom den norra, ett område som av tradition betraktats
negativt. Den vildvuxna ängsmarken har ersatts av vältuktade
gräsmattor som en del i det moderna, lättskötta kyrkogårdsidealet.
Gravvårdsbeståndet håller den låga profi l som blev vanlig kring
1940 och speglar därigenom ståndssamhällets försvinnande under
folkhemmet. Det kulturhistoriska värdet är främst kopplat till den
övergripande strukturen och till det fåtal äldre vårdar som är bevarade
liksom de vårdar som bär titel. Sistnämnda stenar ger en bild
av såväl det gamla allmogesamhället som 1800-talets brunnsverksamhet
och framväxten av samhället Landsbro.
På en kyrkogård är det naturligt att gravvårdar ändras och gravrätter
återgår och får ny ägare. Det är dock viktigt att man i den långsiktiga
förvaltningen är uppmärksam på att bevara de olika delarnas
karaktär och gravvårdar från alla tider.

Att tänka på vid förvaltningen av kyrkogården
- Kyrkogården ingår i ett område klassat som riksintresse för kulturmiljövården.
- Kyrkogårdens småskalighet.
- Murar, smidesgrindar, grinstolpar, grusgång och äldre träd är viktiga
delar av kyrkogårdens karaktär.
- Vårdar äldre än 1940 eller med titel bör bevaras på plats. Vårdar
äldre än 1850 eller av trä skall fi nnas med på kyrkans inventarieförteckning.