Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, VÄSTRA HUSBY 6:1 VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD, VÄSTRA HUSBY KYRKA
12/19/05
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, gravkapellet och kyrkogården, tillsammans med den fd skolan, prästgården, lönebostället och kyrkstallarna utgör ett värdefullt exempel på ett sockencentrum med en lång historisk kontinuitet.

Kyrkogården
Gravkapellet väster om kyrkan har en mycket välbevarad och medvetet gestaltad exteriör.

Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan tillhör den stora grupp sockenkyrkor som under 1800-talets första hälft nybyggdes till följd av bl a den stora befolkningsökningen. Liksom fallet var med flera av dessa byggdes kyrkan intill det bevarade medeltida tornet. Det medeltida murverk som ingår i tornet och västgaveln samt tornets ovanliga sydportal kan bidra till ökad kunskap om medeltidens byggnadsteknik. Trots en omfattande brand 1977 har exteriören, ritad av arkitekten Olof Tempelman, bevarat sin nyklassicistiska karaktär från 1800-talets första hälft, med vita spritputsade fasader, listverk, höga rundbågiga fönsteröppningar och en accentuerad östgavel i nyantik stil. Kyrkorummet har omformats och givits en ny, tidstypisk gestaltning av ingenjören Ture Jangvik som även har ritat inredningen, och konstnären Bengt-Olof Kälde som har gjort korets mosaiker. Interiören speglar det sena 1900-talets gestaltning och flexibla användande av kyrkorummet. En intressant och ovanlig företeelse är Sankt Olofs kapell som har karaktär av familjen Strömfelts privatkapell.

Sammanfattning
" Exteriören är ett gott exempel på den nyklassicistiska kyrkobyggnadstyp som uppfördes under 1800-talets första del.

" Det medeltida murverk som ingår i tornet och västgaveln samt tornets ovanliga sydportal, bär på värdefull information som kan vidga kunskapen om medeltidens byggnadsteknik.

" En intressant och ovanlig företeelse är Sankt Olofs kapell som har karaktär av familjen Strömfelts privatkapell.