Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, STENGÅRDEN 2:1 MOGATA KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

MOGATA KYRKOGÅRD, MOGATA KYRKA
4/13/05
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med de fd administrativa byggnaderna: skolan, lärarbostaden, sockenstugan och tingshuset, en väl sammanhållen kyrkomiljö och traditionellt sockencentrum av stort kulturhistoriskt intresse.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen innehåller ingen bedömning av gravvårdar och kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Mogata kyrka var en av de sista rent nyklassicistiska kyrkorna som byggdes i Linköpings stift. Dess formspråk är väl genomfört såväl exteriört som interiört, med sin ursprungliga karaktär väl bibehållen. Den präglas av ljusa putsfasader med rusticerade partier, portalernas tempelgavlar, rundbågiga fönster och det ursprungliga skiffertäckta sadeltaket. Skiffertak är relativt ovanliga i Östergötland och det har därigenom ett materialhistoriskt värde. Det medeltida tornet är påbyggt och har en utformning som smälter väl samman med kyrkobyggnaden i övrigt. Det ljusa och rymliga kyrkorummet har en enhetlig karaktär och har behållit sin originalinredning bestående av bänkar, predikstol, orgelläktare och altarring. Koret har givits en anslående utformning med en altarnisch med kolonnuppburet absidvalv, upplyst av ett bakomliggande fönster. Altarets nakna kors är tidstypiskt, men numera tämligen ovanligt som altarprydnad. Denna arkitektoniska uppbyggnad av koret användes 1799 av Olof Tempelman i Östra Husby kyrka, och är jämte Mogata de enda exemplen i Östergötland. På motsatt sida utgör orgelläktarens halvrunda, kolonnuppburna mittparti en pendang till altarkolonnaden. Dopfunten från 1300-talet jämte övriga äldre inventarier visar på kontinuiteten från den medeltida kyrkan.


Sammanfattning

" Mogata kyrka är ett ypperligt exempel på det sena nyklassicistiska formspråket med oförvanskad och stilren exteriör och interiör. Det ursprungliga skiffertäckta taket har ett högt materialhistoriskt värde.

" Tornets murverk utgör en viktig källa till kunskap om medeltida byggnadsteknik.

" Korets arkitektoniskt uppbyggda altarnisch är ovanlig och betydelsefull för kyrkorummets gestaltning. Inredningen är till stora delar ursprunglig och är av hög hantverksmässig kvalitet.

" Dopfunten och övriga äldre inventarier har ett stort konsthistoriskt och kyrkohistoriskt värde och visar på lång kontinuitet och samband med den äldre medeltidskyrkan.