Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, VÄVERSUNDA 27:1 VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

VÄVERSUNDA KYRKA, VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD
1/1/02
Motivering
Kulturhistorisk bedömning
Väversunda kyrkas medeltida karaktär understryks av kyrkogårdsmuren, som troligen
inte är medeltida, men som har en ålderdomlig karaktär. Även grindarna har ett högt
kulturhistoriskt värde. Trädkransen är viktig för miljön och visar på det parkideal som
var gällande på kyrkogårdarna från slutet av 1700-talet, på landsortskyrkogårdarna
åtminstone från mitten av 1800-talet. Grusbeläggningen på de få gångarna är av vikt för
den enkla karaktären på kyrkogårdens äldre del. Enskilda gravvårdar har ett
kulturhistoriskt värde. Det kan grunda sig på gravvårdens ålder, som t ex de uppställda
1600-talsvårdarna söder om kyrkan eller gravvårdens konstnärliga utförande. Det gäller
bl a för de två gravvårdarna i rödaktig kalksten från tidigt 1900-tal (051 A-C). Det finns
också gravvårdar och gravanläggningar som visar på en äldre utformning av
kyrkogården. Till den kategorin hör t ex grusgravarna omgärdade av stenramar och de
enkla linjegravvårdarna i smidesjärn. De representerar den mer påkostade familjegraven
respektive allmänna linjens enkla vårdar.