Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malung-Sälen kn, ÖSTRA FORS 68:1 FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL)

 Anläggning - Värdering

FORS KAPELL (MALUNGSFORS KAPELL)
5/2/05
Motivering
Kapellet i Malungsfors tillhör gruppen av nya kyrkor som tillkom i landet under 1920- och 1930-talen. Dessa kyrkor har gett uttryck för en banbrytande kyrkoarkitektur oftast präglad av både klassicism och funktionalism, vilken utgjort en plattform för den efterföljande utvecklingen inom modern kyrkoarkitektur.

Kyrkobyggnaden är den yngsta av Malungs kyrkor. I sin utformning förenar kyrkan inslag från olika stilperioder samt traditionell kyrkoarkitektur med nytänkande. De från varandra fristående klockstapel och kyrkobyggnad är en traditionell lösning vid mindre kyrkor. Att placera stapeln i axel med långhusets vapenhus och utnyttja stapeln som port och stiglucka är däremot okonventionellt. Kapellets byggnadskropp och takresning, och ursprungliga takmaterial, har släktskap med många av 1600-talets träkapell. Klockstapeln med sin lökkupol associerar till moderkyrkan i Malung och ett flertal andra kyrkor i Dalarna. De smala höga och spetsbågiga fönstren är karakteristiska för gotiska kyrkor. Föreningen av kyrkorum och utrymmen avsedda för församlingens verksamhet, speglar funktionalismens intåg i kyrkoarkitekturen.

Fors kapell förenar funktionalismens nytänkande med äldre byggnadstraditioner inom kyrkoarkitektur. Byggnadernas utformning präglas av inspirationer hämtade från nationalromantik och historicism vilka förenats med nya lösningar som är representativa för den intågande funktionalismen. Till det senaste hör samlingssalen i anslutning till kyrkorummet.

Planen och utformningen av kyrkan baseras på en mjuk och harmonisk symmetri. Kapellet är av hög kvalité såväl avseende den arkitektoniska utformningen, inredningsdetaljerna, materialen som utförandet.

Utvändigt speglar kapellet ännu, såväl beträffande byggnaderna som miljön, arkitektens ur-sprungliga vision. Med undantag av takmaterialet har såväl kapellbyggnaden som klockstapeln förblivit oförändrade.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkomiljön:

• Anläggningens väl bevarade ursprunglig karaktär och symmetriska harmoni
• Byggnadernas (kapell och klockstapel) ursprungliga utförande utvändigt, till största del oförändrat
• Bevarade ursprungliga detaljer, inredningar och inventarier invändigt; placering, färgsättning och
funktion